Administracja

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Administracja

Opis kierunku

Administracja jest jednym z bardziej prestiżowych kierunków studiowania w Polsce. Praca w organach administracji cechuje się stałością – to zawody, na których przedstawicieli zawsze będzie zapotrzebowanie. Obecnie, wobec rozwoju administracji publicznej i sektora prywatnego oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej, wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę absolwentów tego kierunku studiów. Nowe trendy związane z rozwojem e-usług i mobilnej administracji wpłynęły na realizację praktycznego profilu kształcenia, który jest elementem niezbędnym wymaganym przez współczesnych pracodawców.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Administracja ?

  • nowoczesny program kształcenia oparty na potrzebach rynku pracy,
  • wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów – praktyków,
  • specjalności utworzone zgodnie z potrzebami pracodawców,
  • zajęcia praktyczne realizowane w jednostkach partnerskich.

Opinie o kierunku

„Studiuję kierunek administracja, ponieważ jest mi on pomocny w pracy zawodowej. Zmieniające się wymogi pracodawców względem przyszłych pracowników wpływają na konieczność podnoszenia kwalifikacji, a ze strony uczelni na elastyczność w dopasowywaniu oferowanych specjalności do potrzeb rynku pracy. Studia to nie tylko nauka, ale również możliwość poznawania wielu nowych, ciekawych ludzi. Jeśli administracja to tylko w BSW!” Oriana Wiśniewska
studentka III roku administracji

Specjalności

Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości

Absolwent zdobędzie wykształcenie w dziedzinie systemu wymiaru sprawiedliwości i prokuratury oraz statusu prawnego urzędnika sądowego. Umiejętności i kompetencje nabyte w ramach tej specjalności pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy urzędniczej w wydziałach administracji rządowej i samorządowej, w organach sądowniczych, administracji służb specjalnych oraz organach kontroli i nadzoru.

Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji

Istotne zmiany z funkcjonowaniu polskiego prawa w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z integracji Polski z Unią Europejską, jak również nowelizacje prawa unijnego, oraz rosnące zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych, daje podstawę do zaproponowania specjalności wychodzącej naprzeciw dużemu zapotrzebowaniu na specjalistów we wskazanym zakresie w sektorze publiczno-prywatnym. Absolwenci będą posiadać praktyczne umiejętności z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz będą przygotowani do pracy: w instytucjach  państwowych oraz samorządowych, w podmiotach systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami ustaw i rozporządzeń oraz normami i standardami europejskimi i polskimi oraz w pionach jednostek zajmujących się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych oraz w pionach odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa.

E-administracja

Specjalność e-administracja jest kierunkiem mającym na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem realizacji wskazanej specjalności jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych. Specjalność ta jest szczególnie pożądaną przez pracodawców.

Administracja samorządowa z ochroną środowiska

Student specjalności administracja samorządowa z ochroną środowiska zdobędzie poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu polskiego prawa administracyjnego w zakresie ochrony środowiska, z uwzględnieniem podstawowych wymogów związanych z zapewnieniem prawidłowego działania samorządów we wskazanym zakresie. Specjalność ta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów w zakresie administracji ochrony środowiska w podstawowych jednostkach samorządu terytorialnego. Specjalność administracja samorządowa z ochroną środowiska przygotowuje absolwenta do pracy w administracji, publicznej, biznesowej, jak również w instytucjach pozarządowych.

Administracja bezpieczeństwa publicznego

Student specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego zdobywa wiedzę i zapoznaje się z  przepisami oraz procedurami regulującymi działalność straży, policji, służb antykryzysowych oraz innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i ładu publicznego wewnątrz państwa. Kształcimy w specjalności, na którą zapotrzebowanie wykazują pracodawcy związani z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego sektora publicznego oraz prywatnego.

Administracja publiczna

Student specjalności administracja publiczna zdobywa wiedzę i zapoznaje się z przepisami oraz procedurami regulującymi działalność jednostek administracji publicznej na szczeblu gminy, powiatu oraz województwa. Specjalizacja pozwalająca na zdobycie uniwersalnych umiejętności związanych z administrowaniem w jednostkach sektora publicznego oraz prywatnego – dająca szerokie możliwości podjęcia zatrudnienia m.in. w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, służbach mundurowych oraz w przedsiębiorstwach.

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 195 zł 975 zł 1 940 zł
II rok 295 zł 1 425 zł 2 850 zł
III rok 295 zł 1 425 zł 2 850 zł

 

Partnerzy kierunku

Kujawsko-Pomorski Urząd WojewódzkiUrząd Miasta BydgoszczyUrząd Miasta i Gminy Kcynia Urząd gminy w SadkachUrząd Miasta i Gminy Szubin Urząd Gminy w DobrczuKomenda miejska Policji w BydgoszczyStraż Miejska w BydgoszczyAkademia Zdrowia – Filia w BydgoszczyBiuro Poselskie Posła Janusza Zemke

Zapisz się

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.