06 VIII2020

Decyzja Ministra MSWiA zatwierdzająca BSW jako uczelnię uprawnioną do prowadzenia studiów dla cudzoziemców

Decyzją z dnia 17.07.2020 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Bydgoską Szkołę Wyższą jako jednostkę prowadzącą studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.
W ten sposób spełnione zostały wymagania artykułu 144 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.