Pedagogika

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Pedagogika

Opis kierunku

Praca pedagoga jest uzależniona od wartości i dążeń ludzkich. Uczniowie oczekują od niego pomocy w poznawaniu otaczającej rzeczywistości i świata, odpowiedniego przygotowania do pracy zawodowej, życia społecznego i uczestniczenia w kulturze. Edukację nauczyciela ma charakteryzować otwartość na przemiany zachodzące w różnych sferach życia. Absolwent kierunku pedagogika ma być uwrażliwiony na problemy społeczne, ma potrafić zapobiegać skutkom niedostosowania społecznego, przez stosowanie wiedzy w praktyce,
co uczelnia zapewnia kształcąc w oparciu o profil praktyczny. BSW unowocześnia i kreuje nowe formy podnoszenia jakości kształcenia, co przejawia się efektywnym zaspokajaniem potrzeb edukacyjnych otoczenia. Współcześni pedagodzy to osoby wykształcone wszechstronnie, potrafiące rozwiązywać wieloaspektowe i złożone problemy, kreatywne, ukierunkowane na swój rozwój, zdolne do zdobycia pracy zawodowej po zakończeniu studiów.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Pedagogika ?

 • specjalności oczekiwane przez rynek pracy,
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem,
 • współpraca z otoczeniem społeczno – gospodarczym pozwalająca na realizację praktyk zawodowych w wyspecjalizowanych jednostkach,
 • zdobycie standaryzowanych kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych niezbędnych do pracy w przedszkolach i szkołach,
 • nowoczesny i dostosowany do potrzeb i oczekiwań pracodawców program kształcenia.

Specjalności

Pedagogika resocjalizacyjna

Specjalność jest przeznaczona dla osób zainteresowanych problematyką z zakresu podstaw pedagogiki resocjalizacyjnej, prawa, profilaktyki społecznej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych oddziaływań profesjonalnej profilaktyki i wsparcia społecznego dla młodzieży oraz osób dorosłych. Skierowana jest do osób chcących podjąć pracę z trudną młodzieżą czy osobami dorosłymi objętymi procesem resocjalizacji.

Czego nauczysz się studiując pedagogikę resocjalizacyjną?

 • zdo­by­wasz wie­dzę o za­cho­wa­niach dys­funk­cjo­nal­nych;
 • uczysz się ba­da­nia za­bu­rzeń śro­do­wi­ska spo­łecz­ne­go i pro­jek­to­wa­nia dzia­łań pro­fi­lak­tycz­nych;
 • na­by­wasz umie­jęt­no­ści po­trzeb­nych do re­ali­za­cji za­dań zwią­za­nych z re­so­cja­li­za­cją dzie­ci i mło­dzie­ży nie­do­sto­so­wa­nej spo­łecz­nie, osób do­ro­słych, wy­bra­nych grup spo­łecz­nych;
 • uczysz się pro­jek­to­wać sys­te­mo­we ini­cja­ty­wy in­ter­wen­cji i pro­fi­lak­ty­ki spo­łecz­nej;
 • stu­dent zna pod­sta­wy kształ­to­wa­nia się sto­sun­ków in­ter­per­so­nal­nych (le­żą­cych u pod­staw od­dzia­ły­wa­nia re­so­cja­li­zu­ją­ce­go), dys­po­nu­je umie­jęt­no­ścia­mi z za­kre­su me­to­dy­ki pro­ce­su re­so­cja­li­za­cyj­ne­go;
 • po­tra­fisz kon­stru­ować pro­gra­my te­ra­peu­tycz­ne oraz re­so­cja­li­za­cyj­ne.

Czym jest profil praktyczny na pedagogice resocjalizacyjnej?

Za­ję­cia pro­wa­dzo­ne są przez ka­drę wy­kła­dow­ców po­sia­da­ją­cych do­świad­cze­nie w pra­cy z oso­ba­mi re­so­cja­li­zo­wa­ny­mi. Część za­jęć spe­cja­li­za­cyj­nych re­ali­zo­wa­na jest po­za uczel­nią – w jed­nost­kach spe­cja­li­zu­ją­cych się w pra­cy re­so­cja­li­za­cyj­nej z mło­dzie­żą oraz oso­ba­mi do­ro­sły­mi. W cza­sie stu­diów do­mi­nu­ją za­ję­cia ćwi­cze­nio­wo-kon­wer­sa­to­ryj­ne, w cza­sie któ­rych uczysz się sto­so­wa­nia pe­da­go­gi­ki re­so­cja­li­za­cyj­nej w prak­ty­ce – roz­wią­zu­jąc za­da­nia prak­tycz­ne.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Jaką wiedzę i umiejętności nabędziesz w czasie studiów

 • zdo­bę­dziesz teo­re­tycz­nie przy­go­to­wa­nie z bio­me­dycz­nych i psy­cho­lo­gicz­nych pod­staw roz­wo­ju dzie­ci w wie­ku wcze­snosz­kol­nym,
 • opa­nu­jesz wie­dzę i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie teo­rii i me­to­dy­ki zin­te­gro­wa­nej edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej,
 • zdo­bę­dziesz umie­jęt­ność dia­gno­zo­wa­nia trud­no­ści w ucze­niu się i sto­so­wa­nia nie­zbęd­nej te­ra­pii, tak­że do­ty­czą­cej za­bu­rzeń emo­cjo­nal­nych;
 • na­uczysz się jak uczyć re­ali­zu­jąc za­ję­cia z za­kre­su edu­ka­cji po­lo­ni­stycz­nej, edu­ka­cji ma­te­ma­tycz­nej, edu­ka­cji przy­rod­ni­czo-śro­do­wi­sko­wej, edu­ka­cji pla­stycz­nej i tech­nicz­nej oraz edu­ka­cji mu­zycz­nej z me­to­dy­ka­mi;
 • w wy­spe­cja­li­zo­wa­nej pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej na­uczysz się pro­jek­to­wać apli­ka­cje kom­pu­te­ro­we wspie­ra­ją­ce dia­gno­zę i te­ra­pię lo­go­pe­dycz­ną;
 • zdo­bę­dziesz nie­zbęd­ne kwa­li­fi­ka­cje na­uczy­ciel­skie po­zwa­la­ją­ce na roz­po­czę­cie pra­cy zwią­za­nej z edu­ka­cja przed­szkol­ną i wcze­snosz­kol­ną.

Jak realizujemy profil praktyczny

 • za­ję­cia prak­tycz­ne pro­wa­dzo­ne są przez na­uczy­cie­li po­sia­da­ją­cych bo­ga­te do­świad­cze­nie w pra­cy z dzieć­mi w wie­ku przed­szkol­nym i szkol­nym;
 • część za­jęć spe­cja­li­za­cyj­nych re­ali­zo­wa­na jest po­za uczel­nią – w jed­nost­kach spe­cja­li­zu­ją­cych się w edu­ka­cji przed­szkol­nej i wcze­snosz­kol­nej;
 • w cza­sie stu­diów do­mi­nu­ją za­ję­cia ćwi­cze­nio­wo-kon­wer­sa­to­ryj­ne, w cza­sie któ­rych uczysz się sto­so­wa­nia edu­ka­cji przed­szkol­nej i wcze­snosz­kol­nej w prak­ty­ce – roz­wią­zu­jąc za­da­nia prak­tycz­ne.
 • w cza­sie re­ali­za­cji za­jęć z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia apli­ka­cji kom­pu­te­ro­wych stu­den­ci ko­rzy­sta­ją z wy­spe­cja­li­zo­wa­nych pro­gra­mów, po­zwa­la­ją­cych na uprak­tycz­nie­nie zdo­by­tej wie­dzy.

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 295 zł 1 425 zł 2 850 zł
II rok 295 zł 1 425 zł 2 850 zł
III rok 295 zł 1 425 zł 2 850 zł

Partnerzy kierunku

Zespół Szkół w MycielewieGimnazjum nr 23 w BydgoszczyOśrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 dla niesłyszących w WejherowieTechnikum KolejoweCentrum Kształcenia EdukatorAkademia Zdrowia – Filia w Bydgoszczy

Zapisz się

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.