Wizaż i stylizacja

Podczas kursu Uczestnicy zdobędą umiejętności m. in. z zakresu:

  • określania typu kolorystycznego,
  • przygotowania twarzy do wykonania makijażu,
  • korekty twarzy,
  • technik wykonywania makijażu (oczy, kreska, tuszowanie, makijaż ust),
  • stylizacji rzęs,
  • charakteryzacja sylwetki,
  • stylizacja sylwetki.

Kurs pozwoli Uczestnikom usystematyzować wiedzę z rodzajów makijażu (okazjonalny, dzienny, ślubny, wieczorowy, cery dojrzałej) oraz stylizacji.

Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

miejsce: Akademickie Centrum Medyczne Bydgoskiej Szkoły Wyższej ul. Kaszubska 26

Realizowany kurs będzie odbywał się w wyznaczonych terminach w godzinach popołudniowych.

 

Zgłoszenie na kurs
Wizaż i stylizacja

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.