Projektowanie z elementami druku 3D

W dzisiejszych czasach projektowanie z użyciem narzędzi 3D jest niezbędną umiejętnością każdego inżyniera czy technika, jest cechą wysoko cenioną przez pracodawców, szczególnie w czasach szybko rozwijającego się szybkiego prototypowania (rapid prototyping). Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat CSWA, poświadczający umiejętności projektowania 3D i pracy z popularnym programem SOLIDWORKS. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem drukarki 3D, na której uczestnicy mogą wydrukować swoje projekty i sprawdzić efekty swojej pracy.

Zgłoszenie na kurs
Projektowanie z elementami druku 3D

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.