Punkty spustowe w dysfunkcjach układu ruchu

Manualna terapia punktów spustowych (trigger points) w dysfunkcjach układu ruchu

Mię­śnio­wo-po­wię­zio­we punk­ty spu­sto­we to nie­wiel­kie zmia­ny funk­cjo­nal­ne w mię­śniu (do oko­ło 5 mi­li­me­trów), któ­re mo­gą wy­wo­ły­wać wie­le do­le­gli­wo­ści. Przede wszyst­kim wpły­wa­ją na pra­cę ca­łe­go mię­śnia, zmniej­sza­jąc je­go si­łę i ela­stycz­ność. Po­za tym mo­gą po­wo­do­wać do­le­gli­wo­ści bó­lo­we, za­bu­rzać pra­cę au­to­no­micz­ne­go ukła­du ner­wo­we­go, lo­kal­ny me­ta­bo­lizm ko­mór­ko­wy a tak­że me­cha­ni­kę pra­cy ca­łe­go cia­ła. Co bar­dzo istot­ne, wy­stę­pu­ją­cy w mię­śniu punkt spu­sto­wy mo­że zmniej­szać sku­tecz­ność kla­sycz­nej re­ha­bi­li­ta­cji. Dla­te­go tak istot­na jest umie­jęt­ność dia­gno­zo­wa­nia, lo­ka­li­za­cji i te­ra­pii punk­tów spu­sto­wych. Na na­szym kur­sie uczest­nik nie tyl­ko zdo­bę­dzie wia­do­mo­ści na te­mat punk­tów spu­sto­wych i tkli­wych, ich fi­zjo­lo­gii, ob­ja­wów i lo­ka­li­za­cji. Przede wszyst­kim na­uczy się je lo­ka­li­zo­wać, dia­gno­zo­wać i le­czyć, wy­ko­rzy­stu­jąc sze­ro­kie spek­trum ma­nu­al­nych tech­nik te­ra­peu­tycz­nych ta­kich jak kom­pre­sja ische­micz­na, uwal­nia­nie po­zy­cyj­ne, po­bu­dza­nie re­cep­to­rów do­ty­ku, po­izo­me­trycz­ną re­lak­sa­cję mię­śni i in­ne. Jed­no­cze­śnie, po­zna­jąc teo­re­tycz­ne pod­sta­wy dzia­ła­nia tych tech­nik bę­dzie w sta­nie do­brać od­po­wied­nie na­rzę­dzie do róż­nych pa­cjen­tów i sy­tu­acji. Po kur­sie „ma­nu­al­nych tech­nik te­ra­peu­tycz­nych punk­tów spu­sto­wych w dys­funk­cjach ukła­du ru­chu” uczest­nik do­sta­je ze­staw sku­tecz­nych na­rzę­dzi w wal­ce z do­le­gli­wo­ścia­mi pa­cjen­ta.

Zgłoszenie na kurs
Punkty spustowe w dysfunkcjach układu ruchu

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.