BHP pracy przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne wy­so­kiej częstotliwości

Szko­le­nie prze­zna­czo­ne jest dla osób ob­słu­gu­ją­cych apa­ra­tu­rę me­dycz­ną wy­twa­rza­ją­cą po­la elek­tro­ma­gne­tycz­ne wy­so­kiej czę­sto­tli­wo­ści (dia­ter­mie chi­rur­gicz­ne, dia­ter­mie te­ra­peu­tycz­ne, re­zo­nan­se ma­gne­tycz­ne) oraz dla osób ob­słu­gu­ją­cych urzą­dze­nia prze­my­sło­we wy­twa­rza­ją­ce po­la elek­tro­ma­gne­tycz­ne wy­so­kiej czę­sto­tli­wo­ści (elek­tro­drą­żar­ki, pie­ce oraz zgrze­war­ki in­duk­cyj­ne, skle­jar­ki w.​cz., spa­war­ki w.​cz., ra­dio­te­le­fo­ny itp.) i za­trud­nio­nych na sta­no­wi­skach zwią­za­nych z na­ra­że­niem na eks­po­zy­cje pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych z za­kre­su od 0–300 000 GHz.

Tematyka

  1. Pod­sta­wy teo­re­tycz­ne zja­wi­ska pro­mie­nio­wa­nia elek­tro­ma­gne­tycz­ne­go
  2. Pro­ble­ma­ty­ka ochro­ny śro­do­wi­ska pra­cy i na­tu­ral­ne­go przed dzia­ła­niem pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych wy­so­kiej czę­sto­tli­wo­ści,
  3. In­ter­pre­ta­cja obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów praw­nych w za­kre­sie ochro­ny śro­do­wi­ska pra­cy przed dzia­ła­niem pól elek­tro­ma­gne­tycz­nych,
  4. Apa­ra­tu­ra po­mia­ro­wa i me­to­dy­ka po­mia­rów pól em,
  5. Za­sa­dy opra­co­wa­nia wy­ni­ków po­mia­rów i ich in­ter­pre­ta­cja oraz oce­na na­ra­że­nia pra­cow­ni­ków i ry­zy­ka za­wo­do­we­go,
  6. Kon­struk­cja źró­deł sil­nych pól e-m i ty­po­we roz­kła­dy na­tę­żeń pól em,
  7. Me­to­dy ogra­ni­cze­nia na­ra­że­nia pra­cow­ni­ków na dzia­ła­nie pem,
  8. Bio­lo­gicz­ne skut­ki od­dzia­ły­wa­nia pól e-m na or­ga­nizm czło­wie­ka,
  9. Pro­fi­lak­ty­ka zdro­wot­na zwią­za­na z pra­cą w na­ra­że­niu na po­la em,
  10. Obo­wiąz­ki i upraw­nie­nia pra­cow­ni­ków i za­kła­du pra­cy eks­plo­atu­ją­ce­go urzą­dze­nia wy­twa­rza­ją­ce po­la elek­tro­ma­gne­tycz­ne wiel­kiej czę­sto­tli­wo­ści.

Certyfikaty

Po ukoń­cze­nia szko­le­nia i za­li­cze­niu eg­za­mi­nu te­sto­we­go, uczest­ni­kom szko­le­nia zo­sta­ną wy­da­ne cer­ty­fi­ka­ty waż­ne przez 5 lat.

Zgłoszenie na kurs prosimy wysłać na adres szkolenia.rtg@gmail.com

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!