Szkolenie z mezoterapii mikroigłowej

Szkolenie z mezoterapii mikroigłowej

 

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Po omówieniu teoretycznym,
w części praktycznej przewidziano zabieg pokazowy, realizowany przez szkoleniowca.

Uczestnicy samodzielnie wykonują zabieg na modelkach. Mezoterapia wykonywana będzie na różnych częściach ciała i użyciem różnych kosmetyków.

 

Szkolenie obejmuje:

  • 2 godziny zajęć teoretycznych,
  • 5 godziny zajęć praktycznych,
  • materiały szkoleniowe

 

Wybrane zagadnienia z programu szkolenia:

  • charakterystyka zabiegu mezoterapii mikroigłowej,
  • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
  • budowa i zastosowanie urządzenia,
  • charakterystyka preparatów i koktajli do aplikacji,
  • techniki aplikacyjne,
  • pielęgnacja po zabiegu,
  • omówienie protokołu zabiegu.

CENA: 300 zł

Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce: Akademickie Centrum Medyczne Bydgoskiej Szkoły Wyższej ul. Kaszubska 26

10% zniżki dla Studentów i Absolwentów BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Zgłoszenie na kurs
Szkolenie z mezoterapii mikroigłowej

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.