Administracja samorządowa z ochroną środowiska

Intensywnie poszerzający się katalog obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powstanie nowych organów wymaga głębszego poszerzenia wiedzy. Wskazany obszar pozwala na zdobycie umiejętności obejmujących szczegółowe zagadnienia związane z zasadami oraz zarządzaniem problematyką ochrony środowiska, odpowiedzialnością prawną oraz finansowaniem zadań środowiskowych.

Słuchacz studiów podyplomowych pozna system unormowań sektorowych obejmujących ochronę jakości środowiska i prawo emisyjne, ochronę powietrza, gospodarowanie odpadami, wodami oraz prawne zagadnienia ochrony przyrody.

Wykaz przedmiotów:

Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
System polskiego prawa środowiskowego
Obowiązki i zadania organów administracji publicznej w zakresie środowiskowym
Organy środowiskowe
Zarządzanie środowiskiem
Finansowanie zadań środowiskowych
Gospodarowanie odpadami
Ochrona przyrody i formy ochrony przyrody
Ochrona powietrza i prawo emisyjne
Prawo wodne
Środowiskowe dokumenty planistyczne
Bezpieczeństwo środowiskowe
Seminarium dyplomowe
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (samokształcenie)


Studia podyplomowe obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych i kończą się egzaminem.