Administracja samorządowa z ochroną środowiska (nowość)

STUDIA PODYPLOMOWE/RÓWNOLEGŁE DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Absolwent tego dynamicznie rozwijającego się obszaru zdobędzie poszerzoną wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu polskiego i międzynarodowego prawa administracyjnego w zakresie ochrony środowiska.

Intensywnie poszerzający się katalog obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powstanie nowych organów wymaga głębszego poszerzenia wiedzy. Wskazany obszar pozwala absolwentowi na zdobycie umiejętności obejmujących szczegółowe zagadnienia związane
z zasadami oraz zarządzaniem sprawami ochrony środowiska, odpowiedzialnością prawną
oraz finansowaniem zadań środowiskowych.

Student pozna system unormowań sektorowych obejmujących ochronę jakości środowiska i prawo emisyjne, ochronę powietrza, gospodarowanie odpadami,  wodami oraz prawne zagadnienia ochrony przyrody, w tym procedury pozwalające na ich właściwą ochronę z uwzględnieniem unormowań  prawa międzynarodowego.

Koszt studiów podyplomowych/równoległych

Koszt  promocyjny dla studenta administracji – studia uzupełniające magisterskie wynosi  2000 zł (10 rat x 200 zł na II roku studiów)

 

Zajęcia

Zajęcia równoległe na studiach podyplomowych realizowane są na III i IV semestrze uzupełniających studiów magisterskich na kierunku administracja

  • Prawo ochrony środowiska
  • Gospodarka komunalna
  • Obowiązki i zadania organów administracji publicznej w zakresie środowiskowym
  • Organy środowiskowe i zarządzanie środowiskiem
  • Finansowanie zadań środowiskowych
  • Ochrona przyrody i formy ochrony przyrody
  • Prawo wodne, prawo emisyjne i ochrona powietrza
  • Środowiskowe dokumenty planistyczne
  • Wybrane problemy administracji i prawa administracyjnego
  • Bezpieczeństwo środowiskowe i działalność administracji w stanach zagrożenia

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!