Cel studiów

Celem kształcenia jest wprowadzenie słuchacza w problematykę bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, zapoznanie go z pojęciami z zakresu porządku publicznego, zadaniami administracji samorządowej i rządowej w tym zakresie. W szczególności analizowana będzie problematyka: stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych; określanie zasad zapobiegania przestępczości; rozwijanie polityki i strategii działania w ramach community policing; rozwiązywanie lokalnych problemów bezpieczeństwa; definiowanie elementów kryminologii środowiskowej; wprowadzenie do problematyki kształtowania bezpiecznych przestrzeni; zmienianie kryminogennych aspektów przestrzeni.

W czasie kształcenia na studiach podyplomowych słuchacz zapozna się z metodami zapobiegania przestępczości, sposobami aktywizacji grup społecznych, działania na rzecz bezpieczeństwa.

Wykaz przedmiotów:

 • Zagrożenia społeczności lokalnych
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Wybrane aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Organizacje pozarządowe a bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Edukacja obywatelska
 • Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym w społecznościach lokalnych
 • Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń społeczności lokalnych
 • Profilaktyka społeczna
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • Rola mediów w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 • Wybrane zagadnienia z kryminologii
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (samokształcenie)

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!