Bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Celem kształcenia jest wprowadzenie słuchacza w problematykę bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, zapoznanie go z pojęciami z zakresu porządku publicznego, zadaniami administracji samorządowej i rządowej w tym zakresie. W szczególności analizowana będzie problematyka: stosowania prawa w ramach bezpieczeństwa społeczności lokalnych; określanie zasad zapobiegania przestępczości; rozwijanie polityki i strategii działania w ramach community policing; rozwiązywanie lokalnych problemów bezpieczeństwa; definiowanie elementów kryminologii środowiskowej; wprowadzenie do problematyki kształtowania bezpiecznych przestrzeni; zmienianie kryminogennych aspektów przestrzeni.

W czasie kształcenia na studiach podyplomowych słuchacz zapozna się z metodami zapobiegania przestępczości, sposobami aktywizacji grup społecznych, działania na rzecz bezpieczeństwa.

Wykaz przedmiotów:

Zagrożenia społeczności lokalnych
Podstawy prawne bezpieczeństwa wewnętrznego
Wybrane aspekty bezpieczeństwa i porządku publicznego
Organizacje pozarządowe a bezpieczeństwo społeczności lokalnych
Bezpieczeństwo społeczne
Edukacja obywatelska
Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym w społecznościach lokalnych
Monitorowanie i prognozowanie zagrożeń społeczności lokalnych
Profilaktyka społeczna
Społeczeństwo obywatelskie
Rola mediów w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych
Wybrane zagadnienia z kryminologii
Seminarium dyplomowe
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (samokształcenie)


Studia podyplomowe obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych i kończą się egzaminem.