Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest zdo­by­cie po­trzeb­nej wie­dzy do kom­plek­so­wej ana­li­zy i dia­gno­sty­ki z za­kre­su wad po­sta­wy, jak rów­nież i na­by­cie umie­jęt­no­ści do prze­pro­wa­dze­nia i zin­ter­pre­to­wa­nia wy­ni­ków no­wo­cze­snych sys­te­mów ba­daw­czych, ta­kich jak: BTS SMART, PO­DO­SKOP, SYS­TEM MO­IREA, SYS­TEM DE­AS. Stu­dent zdo­bę­dzie wie­dzę o moż­li­wo­ściach pro­fi­lak­ty­ki oraz naj­bar­dziej efek­tyw­nych for­mach le­cze­nie pa­cjen­ta.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ab­sol­wen­tów szkół wyż­szych, przede wszyst­kim uczel­ni me­dycz­nych, na­uk o zdro­wiu i wy­cho­wa­niu fi­zycz­nym. Rów­nież prze­zna­czo­ne są dla pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia i osób sa­mo­dziel­nie pro­wa­dzą­cych usłu­gi re­ha­bi­li­ta­cyj­ne.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 205

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Ana­li­za cho­du w wa­dach po­sta­wy.
 2. Apa­ra­tu­ra dia­gno­stycz­na do ba­dań wad po­sta­wy.
 3. Ba­da­nia prze­sie­wo­we i edu­ka­cja w wa­dach po­sta­wy.
 4. Dia­gno­sty­ka i te­ra­pia wad po­sta­wy.
 5. Gim­na­sty­ka ko­rek­cyj­na.
 6. No­wo­cze­sne me­to­dy dia­gno­zo­wa­nia wad po­sta­wy.
 7. No­wo­cze­sne me­to­dy ko­rek­cji wad koń­czyn dol­nych.
 8. No­wo­cze­sne me­to­dy w ko­rek­cji wad po­sta­wy i sko­lioz.
 9. Re­edu­ka­cja i bio­fe­ed­back w kon­tro­li ner­wo­wo-mię­śnio­wej, sta­bi­li­za­cji i ko­rek­cji wad po­sta­wy.
 10. Sys­tem oce­ny wad po­sta­wy.
 11. Za­opa­trze­nie or­to­pe­dycz­ne w wa­dach po­sta­wy.

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest na­pi­sa­nie i obro­na pra­cy dy­plo­mo­wej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!