Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest uzu­peł­nie­nie, do­sko­na­le­nie i po­głę­bie­nie wie­dzy na te­mat naj­częst­szych cho­rób we­wnętrz­nych, me­ta­bo­licz­nych i no­wo­two­ro­wych, w tym głów­nie cu­krzy­cy i oty­ło­ści oraz za­sa­dy ży­wie­nia w tych cho­ro­bach. Wy­kła­dy bę­dą po­świę­co­ne: etio­lo­gii, kli­ni­ce i le­cze­niu far­ma­ko­lo­gicz­ne­mu naj­częst­szych cho­rób cy­wi­li­za­cyj­nych (cu­krzy­cy, oty­ło­ści, cho­rób prze­wo­du po­kar­mo­we­go, krą­że­nia i no­wo­two­rom zło­śli­wym), le­cze­niu die­te­tycz­ne­mu oma­wia­nych cho­rób, rza­dziej wy­stę­pu­ją­cym cho­ro­bom oraz omó­wie­niu szcze­gó­ło­wych za­sad ży­wie­nia w tych cho­ro­bach i prak­tycz­ne­mu omó­wie­niu przy­pad­ków kli­nicz­nych z pla­no­wa­niem i prak­tycz­nym wy­ko­rzy­sta­niem pra­wi­dło­we­go ży­wie­nia w tych przy­pad­kach.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we skie­ro­wa­ne są do ab­sol­wen­tów szkół wyż­szych, przede wszyst­kim me­dycz­nych, przy­rod­ni­czych, tech­no­lo­gii ży­wie­nia, pra­cow­ni­ków ga­stro­no­mii i ży­wie­nia zbio­ro­we­go oraz pro­pa­ga­to­rów oświa­ty zdro­wot­nej.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 180

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

  1. Cho­ro­by ukła­du krą­że­nia, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem miaż­dży­cy i nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go.
  2. Cu­krzy­ca ty­pu 2 i 1 oraz in­nych ty­pów ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem le­cze­nia die­te­tycz­ne­go (za­ję­cia prak­tycz­ne z ukła­da­niem die­ty, wy­mien­ni­ków wę­glo­wo­da­no­wych, za­po­bie­ga­nia ostrym i prze­wle­kłym po­wi­kła­niom).
  3. Le­cze­nie cu­krzy­cy ty­pu 1, z uwzględ­nie­niem pomp in­su­li­no­wych.
  4. In­ne, rza­dziej wy­stę­pu­ją­ce cho­ro­by me­ta­bo­licz­ne.
  5. Oty­łość i szcze­gó­ło­we me­to­dy jej le­cze­nia, w tym le­cze­nie ba­ria­trycz­ne.
  6. Cho­ro­by prze­wo­du po­kar­mo­we­go (za­po­bie­ga­nie i le­cze­nie die­te­tycz­ne i far­ma­ko­lo­gicz­ne).
  7. Cho­ro­by ne­rek, w tym ich nie­wy­dol­ność.
  8. Oste­opo­ro­za.
  9. Cho­ro­by dzie­ci i ży­wie­nie dzie­ci i mło­dzie­ży.
  10. Cho­ro­by krwi i no­wo­two­ro­we – od­ręb­no­ści ży­wie­nia.

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest na­pi­sa­nie i obro­na pra­cy dy­plo­mo­wej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!