Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do spraw­ne­go i kosz­to­wo-efek­tyw­ne­go planowania i prowadzenia kampanii marketingowych z wykorzystaniem narzędzi i metod marketingu cyfrowego, integracjii marketingu cyfrowego i tradycyjnego

Pro­gram stu­diów obej­mu­je naj­now­szą wie­dzę od­no­szą­ca się do wszyst­kich eta­pów re­ali­za­cji kampanii marketingowych, efektywnym i skutecznym wykorzystywaniem możliwości, jakie daje marketing cyfrowy w takich obszarach, jak SEO, media społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin), marketing mobilny, responsywne strony firmowe, monitorowanie i analiza i wiele innych.

Adresaci studiów

Stu­dia ad­re­so­wa­ne są do osób za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką marketingu cyfrowego, osób chcących poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę, pracujących na stanowiskach specjalistów ds. marketingu, kierowników działu marketingu oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć nowy zawód i ma­ją ukoń­czo­ne stu­dia I lub II stop­nia.

Po ukończeniu studiów podyplomowych

Ab­sol­wen­ci po­sia­da­ją umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­ją­ce im za­trud­nie­nie na sta­no­wi­skach specjalistów ds. marketingu, kie­row­ni­ków działów marketingu oraz spe­cja­li­stów ds.marketingu cyfrowego przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych, han­dlo­wych, usłu­go­wych a tak­że w jed­nost­kach sek­to­ra pu­blicz­ne­go.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Marketing cyfrowy w biznesie
 2. Integracja marketingu cyfrowego z tradycyjnym
 3. Marketing partnerski.
 4. Raportowanie w marketingu cyfrowym.
 5. Marketing treści.
 6. Benchmarking i badania marketingowe
 7. Zasady projektowania elastycznych witryn i portali firmowych
 8. Psychologia konsumenta
 9. Sprzedaż wielokanałowa i marketing zintegrowany
 10. eBiznes i eCommerce
 11. Media społecznościowe w biznesie
 12. Planowanie i monitorowanie kampanii marketingowych
 13. SEO
 14. Marketing mobilny
 15. Automatyzacja marketingu
 16. Zarządzanie relacjami z klientami
 17. Plan marketingowy
 18. Planowanie strategii marketingowej

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

 

Zapraszamy na: Marketing cyfrowy

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!