Cel studiów

Studia pozwalają nabyć kompetencje związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, zarządzaniem jego finansami, oceną kondycji majątkowo – finansowej. Pozwalają również zdobyć wiedzę i umiejętności związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również jego promocji i reklamy.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do księgowych, menadżerów, osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz tych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienia związane z analizą finansową, zarządzaniem finansami, księgowością, jak również zasadami prowadzenia biura rachunkowego oraz metodami jego promocji i reklamy.

Forma studiów

Zajęcia realizowane będą w trybie hybrydowym, wyłącznie w soboty i niedziele, raz w miesiącu, w okresie marzec – czerwiec; wrzesień – luty.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 180

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości – 2h
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej – 8h
 3. Organizacja systemu rachunkowości w jednostce
  gospodarczej – 8h
 4. Rachunkowość finansowa. Ewidencja zdarzeń gospodarczych – 72h
 5. Kadry i płace w praktyce – 12h
 6. Wycena bilansowa aktywów i pasywów. Metody amortyzacji
  bilansowej i podatkowej – 12h
 7. Wybrane narzędzia finansów i rachunkowości zarządczej w praktyce – 16h
 8. Ustalanie wyniku finansowego. Sprawozdawczość finansowa – 12h
 9. Wsparcie informatyczne prowadzenia ksiąg rachunkowych – 12h
 10. Podatki w praktyce – 8h
 11. Marketing i promocja usługowego prowadzenia ksiąg
  rachunkowych – 6h
 12. Podstawy prawne usługowego prowadzenia ksiąg
  rachunkowych. Obowiązki informacyjne i podatkowe.
  Uproszczona ewidencja działalności gospodarczej – 12h

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest pozytywny wynik egzaminu końcowego w formie testowej. W cenie studiów podyplomowych repetytorium – przygotowanie do egzaminu (2 godziny).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!