Cel studiów

Studia pozwalają nabyć kompetencje związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, zarządzaniem jego finansami, oceną kondycji majątkowo – finansowej. Pozwalają również zdobyć wiedzę i umiejętności związane z zakładaniem własnej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również jego promocji i reklamy.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do księgowych, menadżerów, osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz tych, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności o zagadnienia związane z analizą finansową, zarządzaniem finansami, księgowością, jak również zasadami prowadzenia biura rachunkowego oraz metodami jego promocji i reklamy.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Wprowadzenie do rachunkowości
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej
 3. Organizacja systemu rachunkowości w jednostce gospodarczej
 4. Rachunkowość finansowa. Ewidencja zdarzeń gospodarczych
 5. Kadry i płace w praktyce
 6. Wycena bilansowa aktywów i pasywów. Metody amortyzacji bilansowej i podatkowej
 7. Wybrane narzędzia finansów i rachunkowości zarządczej w praktyce
 8. Ustalanie wyniku finansowego. Sprawozdawczość finansowa
 9. Wsparcie informatyczne prowadzenia ksiąg rachunkowych
 10. Podatki w praktyce
 11. Marketing i promocja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
 12. Podstawy prawne usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązki informacyjne i podatkowe.
  Uproszczona ewidencja działalności gospodarczej

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!