Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest na­by­cie no­wych prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do pra­cy z se­nio­ra­mi.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla osób ko­or­dy­nu­ją­cych opie­ką me­dycz­ną (le­ka­rzy, pie­lę­gnia­rek, fi­zjo­te­ra­peu­tów), osób za­trud­nio­nych w ośrod­kach po­mo­cy spo­łecz­nej, klu­bach se­nio­ra, za­kła­dach pie­lę­gna­cyj­no-opie­kuń­czych, w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, pe­da­go­gów, so­cjo­lo­gów, psy­cho­lo­gów, die­te­ty­ków, opie­ku­nów oraz in­nych osób wy­ko­nu­ją­cych świad­cze­nia na rzecz se­nio­rów.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Ak­tyw­ność spo­łecz­na, kul­tu­ral­na i edu­ka­cyj­na se­nio­rów.
 2. Aspek­ty psy­cho­lo­gicz­ne, so­cjo­lo­gicz­ne i eko­no­micz­ne se­nio­rów.
 3. Ja­kość ży­cia se­nio­rów z per­spek­ty­wy po­li­ty­ki spo­łecz­nej.
 4. Me­cha­ni­zmy pro­ce­su sta­rze­nia się.
 5. Opie­ka se­nio­ral­na w Pol­sce i kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej .
 6. Opie­ka zdro­wot­na i po­moc spo­łecz­na nad oso­ba­mi star­szy­mi.
 7. Or­ga­ni­za­cja i ży­wie­nie se­nio­rów.
 8. Pod­sta­wy re­ha­bi­li­ta­cji ru­cho­wej.
 9. Pro­ble­my so­ma­tycz­ne w wie­ku po­de­szłym.
 10. Psy­cho­ge­ria­tria.
 11. Psy­cho­lo­gia sta­rze­nia.
 12. Te­ra­pia za­ję­cio­wa.

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest na­pi­sa­nie i obro­na pra­cy dy­plo­mo­wej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!