Rekrutacja

Wstęp na studia jest wolny. Przyjmowani będą kandydaci, którzy we wskazanym terminie dokonają rejestracji internetowej i złożą właściwe oraz kompletne dokumenty w Biurze Rekrutacji.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i pozytywny rezultat postępowania rekrutacyjnego.

» Uchwała Senatu Bydgoskiej Szkoły Wyższej pdf
w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach na rok akademicki 2016/2017

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:

 1. rejestracji na studia na stronie internetowej BSW,
 2. złożenia kompletnych dokumentów,
 3. postępowania kwalifikacyjnego,
 4. wydania decyzji o przyjęciu albo nie przyjęciu na studia.

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie rekrutacja.bsw.edu.pl. Elektroniczny system rejestracji jest dostępny całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu. Uczelnia umożliwia skorzystanie ze stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie elektronicznej rejestracji osobom nie posiadającym dostępu do Internetu. W przypadku jakichkolwiek trudności zapraszamy do Biura Rekrutacji.

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów:

 1. wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 2. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 3. poświadczona kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),
 4. 2 aktualne jednakowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tę samą fotografię w wersji elektronicznej (na płycie CD lub przesłaną wcześniej na adres rekrutacja@bsw.edu.pl)
 5. dla kierunku fizjoterapia, dietetyka i kosmetologia wymagane jest zaświadczenie lekarskie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy.

  Badania będą wykonywane nieodpłatnie na podstawie skierowania wydanego przez uczelnię po otrzymaniu przez kandydata decyzji o przyjęciu na studia.

  W przypadku wykonywania badań w Przychodni Medycyny Pracy bez skierowania wydanego przez BSW (na własny koszt), aby zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zostało uznane za prawidłowe, musi ono spełniać następujące wymogi:

  • lekarz wykonujący badanie posiada uprawnienia lekarza medycyny pracy,
  • uwzględniony zostaje adres Szkoły Wyższej, do której wystawiane jest zaświadczenie,
  • oznaczona jest data wykonania następnego badania,
  • na zaświadczeniu muszą znajdować się odpowiednie pieczątki (Przychodni Medycyny Pracy, lekarza medycyny pracy)
 6. kandydaci na kierunki fizjoterapia i kosmetologia zobowiązani są dołączyć do dokumentów podpisane oświadczenie:

Biuro Rekrutacji

ul. Unii Lubelskiej 4C
85-059 Bydgoszcz
tel.: 52 584 10 01
fax: 52 584 10 02
tel. kom.: 69 72 72 000
rekrutacja@bsw.edu.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek – piątek: 07.30 – 15.30

Bardzo łatwo do nas trafić – uczelnia położona jest 300 metrów od głównego dworca kolejowego.

organizacja kształcenia warunki przyjęcia zapisz się

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?