Opis kierunku

Inżynier Logistyk doskonale potrafi określić priorytetowe cele, aby zgodnie z tą zasadą nadzorować działania w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Studenci w czasie studiów poznają narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi oraz techniki negocjacji i sprzedaży niezbędne dla logistyków. Absolwent kierunku logistyka posiada wiedzę inżynierską oraz wiedzę z zakresu zarządzania. Połączenie tych dwóch dziedzin życia powoduje, że jest poszukiwany na międzynarodowym rynku pracy. Studia  pozwalają kandydatom na zaznajomienie się z trendami występującymi na rynku i dają bardzo szeroki wachlarz narzędzi możliwych do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Logistyka?

 • praktyczny profil kształcenia
 • współpraca z renomowanymi instytucjami, organizacjami państwowymi
  i firmami prywatnych przedsiębiorców
 • prace dyplomowe ukierunkowane na potrzeby pracodawców

„Według mnie są to studia z przyszłością.
Jest dużo specjalizacji do wyboru, więc każdy znajdzie to,
co lubi. Uważam, że logistyków potrzeba wszędzie,
a do tego zawsze można otworzyć jakiś własny biznes z taką wiedzą.
Wykładowcy zawsze pomogą
i coś podpowiedzą w kierunku wyboru specjalizacji
i dalszej drogi”

Wojtek
student I roku

Specjalności

Inżynier logityki (2)

Logistyka i inżynieria transportu

Ab­sol­wen­ci tej spe­cjal­no­ści to spe­cja­li­ści ds. trans­por­tu i lo­gi­sty­ki, któ­rzy po­tra­fią łą­czyć no­wo­cze­sną wie­dzę i umie­jęt­no­ści in­ży­nier­skie z wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi me­ne­dżer­ski­mi. In­ży­nie­ro­wie tej spe­cjal­no­ści po­sia­da­ją m.​in. umie­jęt­no­ści w za­kre­sie: Sy­mu­la­tor zde­rzeń – pra­ca in­ży­nier­ska

 • przyj­mo­wa­nia zle­ceń i udzie­la­nia po­rad zwią­za­nych z pro­ce­sem trans­por­to­wym;
 • za­wie­ra­nia umów o prze­wóz;
 • przy­go­to­wy­wa­nie prze­sył­ki do prze­wo­zu;
 • za­bez­pie­cza­nia ła­dun­ku w trans­por­cie;
 • do­bo­ru środ­ków trans­por­tu;
 • spo­rzą­dza­nia do­ku­men­ta­cji trans­por­to­wej;
 • ubez­pie­cza­nia prze­sy­łek;
 • roz­li­cza­nia cza­su pra­cy kie­row­ców;

Do­bór wła­ści­wych tech­nik me­tod i na­rzę­dzi za­bez­pie­cze­nia ła­dun­ku sta­no­wi pod­sta­wę bez­piecz­ne­go trans­por­tu. W szko­le funk­cjo­nu­je la­bo­ra­to­rium Tech­ni­ki i Tech­no­lo­gii Trans­por­tu w któ­rym stu­den­ci ma­ją do dys­po­zy­cji naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt do za­bez­pie­czeń ła­dun­ków. Po­nad­to stu­den­ci sa­mi do­świad­cza­ją skut­ków nie­za­bez­pie­cze­nia ła­dun­ku w trans­por­cie. W tym ce­lu wy­ko­rzy­sty­wa­ny jest sy­mu­la­tor zde­rzeń, któ­ry po­wstał ja­ko efekt pra­cy in­ży­nier­skiej stu­den­tów Lo­gi­sty­ki.

Logistyka przedsiębiorstwa

Inżynier logistyk tej specjalności odpowiada za korelowanie zadań w całym procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa. To do jego zadań należy śledzenie stanów magazynowych z potrzebami produkcji, i bieżąca koordynacja zapasów zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem zakładu. To jego optymalizacja procesu produkcyjnego wpływa na efektywność przedsiębiorstwa.

Inżynier logityki (1) (2)
Logistyka wojskowa (3)

Logistyka – logistyka wojskowa

Jest to ele­ment lo­gi­sty­ki obron­nej, któ­rej za­sad­ni­czym ce­lem jest or­ga­ni­za­cja i re­ali­za­cja do­staw za­opa­trze­nia i świad­cze­nia usług związ­kom ope­ra­cyj­nym, tak­tycz­nym oraz po­zo­sta­łym in­sty­tu­cjom sił zbroj­nych. Stu­den­ci po­zna­ją: za­sa­dy dzia­ła­nia sił zbroj­nych, sys­te­my trans­por­tu i ru­chu sił zbroj­nych.

Inżynier logistyki wojskowej zdobywa umiejętności w zakresie:

Wojskowe Systemy Logistyczne

 • Uwa­run­ko­wa­nia ope­ra­cyj­ne za­ple­cza lo­gi­stycz­ne­go wy­ni­ka­ją­ce z wstą­pie­nia pol­ski do NA­TO;
 • Wła­ści­wo­ści współ­cze­snych ope­ra­cji mi­li­tar­nych i ich wpływ na or­ga­ni­za­cję za­bez­pie­cze­nia lo­gi­stycz­ne­go wojsk;
 • Za­bez­pie­cze­nie lo­gi­stycz­ne wojsk lą­do­wych w dzia­ła­niach opóź­nia­ją­cych;
 • Pra­wo za­mó­wień pu­blicz­nych a za­ku­py dla woj­ska;

Zasady działania Sił Zbrojnych ze szczegółowym uwzględnieniem specyfiki wojsk: Lą­do­wych, Po­wietrz­nych, Ma­ry­nar­ki Wo­jen­nej, Sił Spe­cjal­nych.

Zabezpieczenie logistyczno Sił Zbrojnych, w tym:

 • Wy­ko­rzy­sta­nia sił i środ­ków ma­te­rial­nych przy­zna­wa­nych na za­opa­try­wa­nie wojsk;
 • Za­spo­ko­je­nia ich po­trzeb w za­kre­sie uzbro­je­nia, sprzę­tu woj­sko­we­go, środ­ków bo­jo­wych i ma­te­ria­ło­wych do szko­le­nia i wal­ki;
 • Za­cho­wa­nia zdol­no­ści sta­nów oso­bo­wych i spraw­no­ści tech­nicz­nej sprzę­tu i uzbro­je­nia do pro­wa­dze­nia dzia­łań bo­jo­wych;
 • Świad­cze­nia nie­zbęd­nych do re­ali­za­cji za­dań usług, za­rów­no w cza­sie po­ko­ju, jak i woj­ny;

Systemy transportu i ruchu wojsk, w szczególności:

 • Prze­wo­zów wojsk wła­snych i so­jusz­ni­czych;
 • Kie­ro­wa­nia ru­chem ko­lumn woj­sko­wych;
 • Or­ga­ni­zo­wa­nia prac prze­ła­dun­ko­wych oraz za­bez­pie­cze­nia w sprzęt prze­ła­dun­ko­wy i za­bez­pie­cze­nia ru­chu JW w re­jo­nie od­po­wie­dzial­no­ści;
 • Utrzy­my­wa­nia i współ­dzia­ła­nia z od­po­wied­ni­mi ko­mór­ka­mi trans­por­tu i ru­chu wojsk w za­kre­sie pla­no­wa­nia i za­bez­pie­cze­nia prze­miesz­cze­nia wojsk so­jusz­ni­czych;

NOWOŚĆ!   Operator logistyczny

To oso­ba, któ­ra łą­czy i re­ali­zu­je za­da­nia za­rów­no ope­ra­to­ra trans­por­to­we­go, jak i ope­ra­to­ra trans­por­tu mul­ti­mo­dal­ne­go. Wska­zu­je to na naj­szer­szy za­kres za­da­nio­wy, ja­ki przy­pi­sy­wa­ny jest ope­ra­to­ro­wi lo­gi­stycz­ne­mu. Wy­ni­ka to z fak­tu, że jest to oso­ba ko­or­dy­nu­ją­ca dzia­łal­ność pro­duk­cyj­ną, dys­try­bu­cyj­ną, oraz trans­port. In­ży­nie­ro­wie spe­cjal­no­ści ope­ra­tor lo­gi­stycz­ny zdo­by­wa­ją umie­jęt­no­ści z za­kre­su:

 • do­radz­twa lo­gi­stycz­ne­go dla klien­ta;
 • ob­słu­gi ter­mi­na­lo­wej;
 • kon­so­li­da­cji cel­nej i ła­dun­ko­wej;
 • or­ga­ni­za­cji za­opa­trze­nia dla klien­ta;
 • dys­try­bu­cji i za­rzą­dza­nia trans­por­tem lub pro­duk­ta­mi go­to­wy­mi;
 • or­ga­ni­za­cji do­staw do do­ce­lo­wych od­bior­ców;
 • pro­wa­dze­nie do­ku­men­ta­cji, w tym przy­go­to­wy­wa­nie do­ku­men­tów ma­ga­zy­no­wych, li­stów prze­wo­zo­wych, do­ku­men­tów cel­nych i in­nych;
 • roz­li­cza­nie kosz­tów ope­ra­cji spe­dy­cyj­nych dla klien­ta;
worker-with-scanner-making-review-of-goods-in-ware-P64EDWP (1)
logistics-manager-posing-in-warehouse-EN4TLH3 (1)

Menedżer logistyki

Jest kierownikiem zespołu zajmującego się koordynacją i organizacją procesów logistycznych w firmie lub przedsiębiorstwie. Menedżer opracowuje wewnętrzne normy i procedury, prowadzi szkolenia dla pracowników, sporządza niezbędną dokumentację i nadzoruje prace podległego personelu. Jego celem jest stworzenie i zarządzanie siecią podwykonawców, dostawców, negocjowanie warunków zawieranych umów, wdrażanie norm jakościowych, etc. Osoba obsadzona na tym stanowisku kontroluje generowane na bieżąco wyniki finansowe i przygotowuje okresowe raporty na ręce bezpośrednich przełożonych.

NOWOŚĆ!   Spedycja międzynarodowa

Organizacja procesu transportowego od producenta do klienta. Inżynier logistyki w specjalności spedycja międzynarodowa jest przygotowany do realizacji następujących zadań:

 • przyjmowanie zleceń spedycyjnych i udzielanie porad związanych z procesami spedycyjnymi;
 • wybór środka transportu;
 • zawieranie umów o przewóz;
 • ubezpieczanie przesyłki;
 • sporządzanie dokumentacji transportowej;
 • odbiór przesyłki od nadawcy;
 • przygotowanie przesyłki do przewozu;
 • nadanie przesyłki na środek transportu wraz z dokumentacją transportową;
 • odbiór przesyłki ze środka transportowego oraz właściwej dokumentacji;
 • odprawa celna;
 • przekazanie przesyłki odbiorcy;
pre-owned-trucks-for-sale-PUNF8SK (1)
aircrafts-in-an-airport-P5SHFTA (1)

Obsługa lotnisk   NOWOŚĆ!

Sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia bezpieczeństwa, pasażerów, statków powietrznych, ochrony urządzeń, i wyposażenia lotniska, ponadto osoby zatrudnione w obsłudze lotnisk dbają o odpowiedni poziom usług, ubezpieczenia bagażu, oraz ochronę środowiska. Obsługa lotnisk to szereg odpowiedzialnych zadań, takich jak:

 • ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników;
 • obsługa pasażerów;
 • obsługa bagażu;
 • obsługa ładunków (towarów i poczty);
 • obsługa płytowa i kabinowa statków powietrznych;
 • obsługa w zakresie zaopatrzenia statków powietrznych w paliwo, smary i inne materiały techniczne;
 • obsługa techniczno-administracyjną statków powietrznych;
 • obsługa operacyjna lotu i administracyjna załóg statków powietrznych;
 • transport naziemny pomiędzy statkiem powietrznym i dworcem lotniczym;
 • obsługa w zakresie zaopatrzenia pokładowego statków powietrznych.

Inżynieria transportu kolejowego

Założeniem specjalizacji jest, aby student nabył wiedzę dotyczącą inżynierii w transporcie kolejowym i znał organizację przedsiębiorstw kolejowych, wszystkie działy transportu kolejowego i posiadał wiedzę dotyczącą procesów homologacyjnych elementów infrastruktury i urządzeń kolejowych oraz procesów certyfikacyjnych podsystemów. Studenci zapoznają się m. in. z problematyką zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, organizacją transportu kolejowego, interoperacyjnością i certyfikacją w transporcie kolejowym, czy budową pojazdów szynowych. Specjalizacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy.

Dokumenty

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 10 × 500 zł 2 450 zł 4 900 zł
II ROK 10 × 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
III ROK 10 × 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
IV ROK 5 × 600 zł
2 950 zł 2 950 zł

Partnerzy kierunku

Akademia Transportu w Bydgoszczy

AKSON Sp. z o.o

Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny

BOHAMET SA

Centrum Logistyczne Poczty Polskiej S.A. Oddział w Bydgoszczy

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa

Firma REMONDIS Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy Sp. z o.o

PKP Cargo S.A

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Pojazdy Szynowe PESA S.A

Politechnika Bydgoska im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Zakład Transportu i Eksploatacji

Politechnika Gdańska w Gdańsku – Katedra Mechaniki Konstrukcji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Północ S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy

Telefonika Kable Oddział w Bydgoszczy

Tramwaj Fordon Sp. z o.o

Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Komunikacji

Współpraca z jednostkami wojskowymi

Wojsko Polskie

Sztab Generalny Wojska Polskiego – Pion Logistyki

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Centrum Szkolenia Logistyki oraz Oddział Operacyjny

1. Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy

1. Rejonowa Baza Logistyczna w Wałczu

Współpraca międzynarodowa

Allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG, Engen

Chmielnicki Uniwersytet Narodowy (Ukraina) – Wydział Inżynierii Mechanicznej

Państwowa Akademia Zawodowa w Glauchau (Niemcy)

SAATZ Sp. z o.o.