Bezpieczeństwo Narodowe

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Bezpieczeństwo Narodowe

Opis kierunku

Bezpieczeństwo narodowe to uniwersalny kierunek łączący w sobie wiedzę  z zakresu nauk o obronności oraz bezpieczeństwie państwa. Rynek pracy wykazuje deficyt na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, w zespolonych służbach, inspekcjach i strażach, jednostkach wojskowych, instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym, oraz innych służbach państwowych i samorządowych. Umiejętności praktyczne zdobyte w czasie studiów pozwolą ich absolwentowi na podjęcie zatrudnienia w administracji, samorządach, przedsiębiorstwach, organizacjach oraz instytucjach odpowiedzialnych za organizowanie działań w sytuacjach kryzysowych, a także na zajmowanie się zarządzaniem systemami teleinformatycznymi, ochroną danych i informacji, osób i mienia oraz problemami bezpieczeństwa pracy, produkcji i transportu.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ?

 • dowiesz się w jaki sposób przewidywać i analizować zagrożenia bezpieczeństwa lokalnego, krajowego i międzynarodowego;
 • zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie w administracji publicznej, służbach, inspekcjach, strażach, a także prywatnych firmach zajmujących się bezpieczeństwem;
 • zdobędziesz zawód, który pozwoli Ci się odnaleźć na trudnym i wymagającym rynku pracy;
 • zostaniesz specjalistą z wybranego zakresu realizując wybraną specjalizację;
 • zdobędziesz praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;

Opinie o kierunku

Wybrałam bezpieczeństwo narodowe, bo jest to jeden z najciekawszych kierunków studiów w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Profesjonalna kadra, ciekawe zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe pozwalają mi na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności. Z pewnością będę kontynuowała naukę na BSW na studiach magisterskich. W końcu najważniejsze jest bezpieczeństwo!!! Aleksandra Gralińska

Specjalności

Bezpieczeństwo i ochrona lotnisk

Pro­po­no­wa­na spe­cja­li­za­cja po­zwa­la stu­den­to­wi na zdo­by­cie nie­zbęd­nej wie­dzy i umie­jęt­no­ści, któ­re mo­gą zo­stać wy­ko­rzy­sta­ne do pra­cy w sek­to­rze bez­pie­czeń­stwa po­wietrz­ne­go pań­stwa.

Dlaczego specjalność bezpieczeństwo i ochrona lotnisk?

Stu­dent:

 • roz­po­czy­na na­ukę na uni­ka­to­wej spe­cja­li­za­cji po­zwa­la­ją­cej na za­po­zna­nie się ze współ­cze­sny­mi za­gro­że­nia­mi bez­pie­czeń­stwa po­wietrz­ne­go pań­stwa i moż­li­wo­ścia­mi wdra­ża­nia no­wych roz­wią­zań or­ga­ni­za­cyj­nych zmie­rza­ją­cych do je­go zwięk­sze­nia w mię­dzy­na­ro­do­wym ru­chu lot­ni­czym;
 • zdo­by­wa wie­dzę w za­kre­sie pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa sto­so­wa­nych w por­tach lot­ni­czych;
 • uczy się do­ko­ny­wać oce­ny bez­pie­czeń­stwa lo­tów oraz sto­so­wa­nia ochro­ny lot­nic­twa w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych;
 • zna za­sa­dy i pro­ce­du­ry ra­tow­nic­twa lot­ni­cze­go i lot­ni­sko­we­go;
 • zna za­sa­dy funk­cjo­no­wa­nia lot­nic­twa pań­stwo­we­go i cy­wil­ne­go;
 • na­by­wa umie­jęt­no­ści po­zwa­la­ją­cych na za­sto­so­wa­nie pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa na te­re­nie por­tów lot­ni­czych zna­jąc ich spe­cy­fi­kę;
 • po­tra­fi do­pa­so­wać roz­wią­za­nia or­ga­ni­za­cyj­ne do po­trzeb kon­kret­ne­go por­tu lot­ni­cze­go w ce­lu uspraw­nie­nia funk­cjo­no­wa­nia pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa.

Możliwości zatrudnienia po zakończeniu studiów

Umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje na­by­te w ra­mach tej spe­cjal­no­ści po­zwo­lą ab­sol­wen­to­wi na pod­ję­cie pra­cy na sta­no­wi­skach:

 • spe­cja­li­stów w por­tach lot­ni­czych,
 • ana­li­ty­ków bez­pie­czeń­stwa w por­tach lot­ni­czych,
 • spe­cja­li­stów z za­kre­su bez­pie­czeń­stwa po­wietrz­ne­go pań­stwa,
 • spe­cja­li­stów bez­pie­czeń­stwa por­tów lot­ni­czych;
 • ope­ra­to­rów w por­tach lot­ni­czych;
 • spe­cja­li­stach w in­sty­tu­cjach zwią­za­nych z obron­no­ścią po­wietrz­na pań­stwa.

Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie

Spe­cja­li­za­cja sta­no­wi od­po­wiedź na za­po­trze­bo­wa­nie pra­co­daw­ców na spe­cja­li­stów w za­kre­sie za­rzą­dza­nia bez­pie­czeń­stwem w lot­nic­twie. Jest ona ob­sza­rem kształ­ce­nia, któ­ry po­zwo­li na wy­peł­nie­nie lu­ki w za­kre­sie spe­cja­li­stów bez­pie­czeń­stwa w lot­nic­twie cy­wil­nym oraz pań­stwo­wym.

Dlaczego specjalność zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie?

Stu­dent:

 • uczy się za­sad się or­ga­ni­za­cji sys­te­mu ko­mu­ni­ka­cji lot­ni­czej w Pol­sce;
 • po­zna­je sys­tem, ochro­ny por­tu lot­ni­cze­go we­dług za­sad bez­pie­czeń­stwa;
 • zna za­da­nia za­rzą­dza­ją­ce­go lot­ni­ska­mi w kon­tek­ście ru­chu pa­sa­żer­skie­go cy­wil­ne­go oraz pań­stwo­we­go;
 • na­by­wa umie­jęt­no­ści w za­kre­sie sto­so­wa­nia praw­nych i or­ga­ni­za­cyj­nych roz­wią­zań w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa na lot­ni­skach pań­stwo­wych oraz cy­wil­nych;
 • po­zna­je sys­tem bez­pie­czeń­stwa w lot­nic­twie pań­stwo­wym oraz cy­wil­nym;
 • po­tra­fi za­sto­so­wać od­po­wied­nie me­to­dy oraz środ­ki ochro­ny lot­ni­ska i pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych dzia­łal­ność go­spo­dar­czą;
 • zna spe­cy­fi­kę służb lot­ni­czych i lot­ni­sko­wych;
 • zna za­sa­dy i pro­ce­du­ry ra­tow­nic­twa lot­ni­cze­go i lot­ni­sko­we­go.

Możliwości zatrudnienia po zakończeniu studiów

Umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje na­by­te w ra­mach tej spe­cjal­no­ści po­zwo­lą ab­sol­wen­to­wi na pod­ję­cie pra­cy na sta­no­wi­skach:

 • spe­cja­li­stów ds. za­rzą­dza­nia w ru­chu lot­ni­czym,
 • ana­li­ty­ków bez­pie­czeń­stwa w ru­chu lot­ni­czym,
 • spe­cja­li­stów z za­kre­su bez­pie­czeń­stwa po­wietrz­ne­go pań­stwa,
 • spe­cja­li­stów bez­pie­czeń­stwa por­tów lot­ni­czych i ru­chu lot­ni­cze­go;
 • ope­ra­to­rów w ru­chu lot­ni­czym;
 • kon­tro­le­rów w ru­chu lot­ni­czym;
 • spe­cja­li­stach w in­sty­tu­cjach zwią­za­nych z obron­no­ścią po­wietrz­na pań­stwa.

Logistyka i bezpieczeństwo imprez masowych

Spe­cja­li­za­cja lo­gi­sty­ka i bez­pie­czeń­stwo im­prez ma­so­wych wy­cho­dzi na­prze­ciw za­po­trze­bo­wa­niu na spe­cja­li­stów po­sia­da­ją­cych nie­zbęd­ne umie­jęt­no­ści oraz wie­dzę do pra­wi­dło­we­go za­bez­pie­cze­nia or­ga­ni­za­cyj­ne­go i lo­gi­stycz­ne­go im­prez ma­so­wych w opar­ciu o od­po­wied­nie pro­ce­du­ry oraz uwa­run­ko­wa­nia praw­ne.

Dlaczego specjalność logistyka i bezpieczeństwo imprez masowych?

Stu­dent:

 • po­zna­je za­sa­dy or­ga­ni­za­cji i wy­mo­gi zwią­za­ne z or­ga­ni­za­cją im­prez ma­so­wych w pol­skim sys­te­mie praw­nym;
 • zna za­da­nia wy­ni­ka­ją­ce z ko­niecz­no­ści lo­gi­stycz­ne­go za­bez­pie­cze­nia im­pre­zy ma­so­wej;
 • po­tra­fi za­pla­no­wać roz­wią­za­nia zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem i lo­gi­sty­ką do­sto­so­wa­ne do kon­kret­nej im­pre­zy ma­so­wej;
 • ma umie­jęt­ność lo­gi­stycz­nej or­ga­ni­za­cji im­pre­zy ma­so­wej i jej pra­wi­dło­we­go za­bez­pie­cze­nia;
 • po­tra­fi roz­wią­zy­wać zło­żo­ne pro­ble­my lo­gi­stycz­ne oraz zwią­za­ne z za­pew­nie­niem bez­pie­czeń­stwa, któ­re po­ja­wia­ją się w cza­sie trwa­nia im­prez ma­so­wych;
 • do­ko­nu­je pra­wi­dło­wej oce­ny za­so­bów nie­zbęd­nych do za­bez­pie­cze­nia im­pre­zy ma­so­wej, w tym przy­go­to­wu­je sy­mu­la­cyj­ne pla­ny dzia­ła­nia w opar­ciu o do­ku­men­ta­cję do­ty­czą­cą kon­kret­nej im­pre­zy;
 • uczy się za­sad współ­dzia­ła­nia służb na wy­pa­dek wy­stą­pie­nia za­gro­że­nia dla uczest­ni­ków im­pre­zy ma­so­wej;

Możliwości zatrudnienia po zakończeniu studiów

Umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje na­by­te w ra­mach tej spe­cjal­no­ści po­zwo­lą ab­sol­wen­to­wi na pod­ję­cie pra­cy na sta­no­wi­skach:

 • spe­cja­li­sty lo­gi­sty­ka w agen­cjach ochro­ny;
 • spe­cja­li­sty ds. bez­pie­czeń­stwa im­prez ma­so­wych w agen­cjach ochro­ny
 • or­ga­ni­za­to­ra im­prez ma­so­wych;
 • spe­cja­li­sty lo­gi­sty­ka w stra­ży miej­skiej lub po­li­cji;
 • spe­cja­li­sty ds. or­ga­ni­za­cji i za­bez­pie­cza­nia im­prez ma­so­wych w jed­nost­kach ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej oraz sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go;

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Spe­cjal­ność bez­pie­czeń­stwo w ochro­nie prze­ciw­po­ża­ro­wej w jest kie­ro­wa­na do osób zwią­za­nych z pra­cą w Pań­stwo­wej Stra­ży Po­żar­nej oraz Ochot­ni­czej Stra­ży Po­żar­nej, jak i osób za­in­te­re­so­wa­nych wska­za­ną pro­ble­ma­ty­ką.

Dlaczego specjalność bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej?

Stu­dent:

 • po­tra­fi kie­ro­wać ze­spo­ła­mi ludz­ki­mi, po­dej­mo­wać słusz­ne i traf­ne de­cy­zje, ma­ją­ce wpływ na mi­ni­ma­li­zo­wa­nie za­gro­żeń;
 • ma wie­dzę do­ty­czą­cą funk­cjo­no­wa­nia Kra­jo­we­go Sys­te­mu Ra­tow­ni­czo-Ga­śni­cze­go i umiej­sco­wie­nia w nim za­dań Pań­stwo­wej Stra­ży Po­żar­nej;
 • na­by­wa wie­dzę i umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z aspek­ta­mi do­ty­czą­cy­mi po­ża­ru, me­to­da­mi za­po­bie­ga­nia za­gro­że­niom po­ża­ro­wym, za­sa­da­mi ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej sto­so­wa­ny­mi w bu­dow­nic­twie i pla­no­wa­niu roz­wo­ju miej­sco­wo­ści;
 • na­by­wa umie­jęt­no­ści nie­zbęd­nych do opra­co­wa­nia In­struk­cji Bez­pie­czeń­stwa Po­ża­ro­we­go dla obiek­tów uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej, za­kła­dów pra­cy;
 • po­zna­je w prak­ty­ce me­to­dy uży­cia pod­ręcz­ne­go sprzę­tu ga­śni­cze­go oraz za­sa­dy ob­słu­gi urzą­dzeń alar­mu po­ża­ro­we­go;
 • uczy się pro­fe­sjo­nal­nie or­ga­ni­zo­wać i pro­wa­dzić dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną z za­kre­su ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej lud­no­ści,
 • na­by­wa wie­dze i umie­jęt­no­ści zwią­za­ne z wy­ko­ny­wa­niem za­dań obo­wią­zu­ją­cych w po­wszech­nym sys­te­mie ochro­ny lud­no­ści;
 • zdo­by­wa fa­cho­wą wie­dzę w dzie­dzi­nie prze­pi­sów prze­ciw­po­ża­ro­wych i za­sad za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa po­ża­ro­we­go.

Możliwości zatrudnienia po zakończeniu studiów

Umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje na­by­te w ra­mach tej spe­cjal­no­ści po­zwo­lą ab­sol­wen­to­wi na pod­ję­cie pra­cy:

 • w jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych Pań­stwo­wej Stra­ży Po­żar­nej,
 • w jed­nost­kach ochro­ny prze­ciw­po­ża­ro­wej, ad­mi­ni­stra­cji rzą­do­wej i sa­mo­rzą­do­wej,
 • w przed­się­bior­stwach prze­my­sło­wych i usłu­go­wych, rów­nież w sek­to­rze pry­wat­nym.

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów

Bez­pie­czeń­stwo nie jest nam da­ne raz na za­wsze, a uważ­na ob­ser­wa­cja ak­tu­al­nych wy­da­rzeń po­ka­zu­je, że ko­lej­ne po­ko­le­nia bę­dą żyć w co­raz mniej bez­piecz­nym świe­cie. Jed­ną z me­tod za­po­bie­ga­nia te­mu zja­wi­sku jest za­pew­nie­nie peł­nej pro­fe­sjo­na­li­za­cji usług w za­kre­sie sze­ro­ko po­ję­tej ochro­ny ota­cza­ją­cej nas rze­czy­wi­sto­ści pu­blicz­no-pry­wat­nej.

Ochro­na bez­pie­czeń­stwa osób, mie­nia, obiek­tów oraz ob­sza­rów w kon­tek­ście po­ja­wie­nia się no­wych za­gro­żeń bez­pie­czeń­stwa w sfe­rze pu­blicz­nej na­bie­ra no­we­go wy­mia­ru i wy­ma­ga od­po­wied­nio przy­go­to­wa­nych spe­cja­li­stów w tej dzie­dzi­nie za­rów­no w Pol­sce, jak i po­zo­sta­łych kra­jach Unii Eu­ro­pej­skiej. Zno­we­li­zo­wa­ne prze­pi­sy praw­ne w tym za­kre­sie, li­kwi­du­ją­ce li­cen­cje na wy­ko­ny­wa­nie te­go za­wo­du, stwo­rzy­ły no­wą for­mu­łę w ra­mach de­re­gu­la­cji za­wo­do­wej w po­sta­ci wpi­su na li­stę kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków ochro­ny. Ry­nek pra­cy od­czu­wa nie­do­syt wy­kwa­li­fi­ko­wa­nych kadr w tym za­kre­sie.

Wy­cho­dząc na­prze­ciw tym po­trze­bom Byd­go­ska Szko­ła Wyż­sza pro­po­nu­je kształ­ce­nie w za­wo­dzie, któ­ry bę­dzie po­szu­ki­wa­ną pro­fe­sją na ryn­ku pra­cy w po­sta­ci spe­cjal­no­ści: ochro­na osób, mie­nia, obiek­tów i ob­sza­rów. Jest ona prze­zna­czo­na dla osób, któ­re ma­ją za­miar pra­co­wać w sek­to­rze ochro­ny bez­pie­czeń­stwa in­sty­tu­cji pań­stwo­wych, przed­się­biorstw i osób fi­zycz­nych. Stu­den­ci zdo­bę­dą po­głę­bio­ną wie­dzę z za­kre­su wszyst­kich za­gad­nień zwią­za­nych z  re­ali­za­cją za­dań ochro­ny osób, mie­nia i ob­sza­rów , a tak­że umie­jęt­no­ści uwzględ­nia­nia ry­zy­ka i prze­wi­dy­wa­nia skut­ków po­dej­mo­wa­nych de­cy­zji, roz­wią­zy­wa­nia zło­żo­nych pro­ble­mów za­wo­do­wych do­ty­czą­cych m.​in.: ochro­ny osób, zbie­ra­nia in­for­ma­cji, ochro­ny mie­nia, w tym ele­men­tów in­fra­struk­tu­ry kry­tycz­nej, strze­że­nia ta­jem­nic praw­nie chro­nio­nych. Po­zna­ją tech­ni­ki sa­mo­obro­ny oraz spo­so­by udzie­la­nia po­mo­cy przed­me­dycz­nej w sy­tu­acjach za­gro­że­nia ży­cia. Bę­dą mieć moż­li­wość za­li­cze­nia szko­le­nia strze­lec­kie­go, ja­ko nie­odzow­ne­go ele­men­tu pro­gra­mo­wych wy­mo­gów szko­le­nio­wych w za­kre­sie wpi­su na li­stę kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków ochro­ny.

Ab­sol­wen­ci re­ali­zu­ją­cy tą spe­cjal­ność ma­ją szan­sę po­siąść umie­jęt­no­ści or­ga­ni­zo­wa­nia i za­rzą­dza­nia ze­spo­ła­mi pra­cow­ni­ków ochro­ny fi­zycz­nej i tech­nicz­nej, a tak­że umieć pro­wa­dzić kon­ce­sjo­no­wa­ny pod­miot go­spo­dar­czy re­ali­zu­ją­cy za­da­nia w za­kre­sie fi­zycz­nej i tech­nicz­nej ochro­ny osób i mie­nia oraz kie­ro­wać we­wnętrz­ny­mi służ­ba­mi ochro­ny róż­nych jed­no­stek or­ga­ni­za­cyj­nych. Ab­sol­wen­ci zdo­bę­dą kwa­li­fi­ka­cje do pod­ję­cia pra­cy na kie­row­ni­czych sta­no­wi­skach w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, zwłasz­cza w jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych służb ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej od­po­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo we­wnętrz­ne oraz po­sią­dą umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do ob­ję­cia sta­no­wisk kie­row­ni­czych w pio­nach bez­pie­czeń­stwa pry­wat­ne­go sek­to­ra przed­się­biorstw.

Ab­sol­wen­ci spe­cjal­no­ści uzy­ska­ją kom­pe­ten­cje w dzie­dzi­nie:

 • przy­go­to­wa­nia do uczest­nic­twa w pra­cy ze­spo­ło­wej,
 • wie­dzy z za­kre­su ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych i da­nych oso­bo­wych,
 • wie­dzy z za­kre­su oraz ochro­ny osób i mie­nia, nie­zbęd­nej pro­gra­mo­wo do wpi­su na li­stę kwa­li­fi­ko­wa­nych pra­cow­ni­ków ochro­ny,
 • me­tod i środ­ków za­bez­pie­cze­nia bez­pie­czeń­stwa sek­to­ra pań­stwo­we­go i pry­wat­ne­go,
 • me­tod zbie­ra­nia in­for­ma­cji ma­ją­cych wpływ na bez­pie­czeń­stwo osób, mie­nia i ob­sza­rów,
 • wie­dzy nie­zbęd­nej do pra­cy w in­sty­tu­cjach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych po­wo­ła­nych dla ochro­ny osób, mie­nia, obiek­tów i ob­sza­rów.

Zarządzanie kryzysowe

Stu­dia skie­ro­wa­ne są do osób chcą­cych zdo­być i po­sze­rzyć wie­dzę z za­kre­su za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go. Sta­no­wi ono ak­tu­al­nie je­den z ele­men­tów pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia sys­te­mu bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go, a zwłasz­cza we­wnętrz­ne­go pań­stwa.

Dlaczego specjalność zarządzanie kryzysowe?

Stu­dent:

 • po­zna­je za­kres, za­da­nia i pod­sta­wo­we ka­te­go­rie za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go;
 • zdo­by­wa wie­dzę do­ty­czą­cą wie­lo­aspek­to­wo­ści za­gro­żeń i wa­run­ków bez­pie­czeń­stwa, oraz spe­cy­fi­ki po­dej­ścia do za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go w Pol­sce i Unii Eu­ro­pej­skiej;
 • zdo­by­wa wie­dzę w za­kre­sie ca­ło­kształ­tu za­gad­nień w sfe­rze prze­ciw­dzia­ła­nia zda­rze­niom kry­zy­so­wym;
 • po­tra­fi w prak­ty­ce za­sto­so­wać dzia­ła­nia pre­wen­cyj­ne ma­ją­ce na ce­lu prze­ciw­dzia­ła­nie sy­tu­acjom kry­zy­so­wym;
 • zna za­sa­dy li­kwi­da­cji ne­ga­tyw­nych skut­ków wy­stę­po­wa­nia klęsk ży­wio­ło­wych i ka­ta­stro­fy oraz ich skut­ków dla lud­no­ści, mie­nia, in­fra­struk­tu­ry i śro­do­wi­ska;
 • uczy się za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi ludz­ki­mi po­przez od­po­wied­ni do­bór lu­dzi do ze­spo­łu za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go – wy­mo­gi praw­ne i po­trze­by do­bo­ru spe­cja­li­stów do ze­spo­łów za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, oce­na przy­dat­no­ści i umie­jęt­no­ści pra­cy w sy­tu­acjach stre­su­ją­cych;
 • po­tra­fi przy­go­to­wać plan re­ago­wa­nie i kie­ro­wa­nie ak­cją ra­tow­ni­czą w za­leż­no­ści od wy­stę­pu­ją­ce­go za­gro­że­nia.

Możliwości zatrudnienia po zakończeniu studiów

Umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje na­by­te w ra­mach tej spe­cjal­no­ści po­zwo­lą ab­sol­wen­to­wi na pod­ję­cie pra­cy:

 • w jed­nost­kach or­ga­ni­za­cyj­nych urzę­dów gmin, sta­rostw po­wia­to­wych, urzę­dów mar­szał­kow­skich i wo­je­wódz­kich w za­kre­sie za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go;
 • na sta­no­wi­sku spe­cja­li­sty ds. za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go w róż­nych jed­nost­kach funk­cjo­no­wa­nia ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej;
 • na sta­no­wi­skach eks­per­tów ds. za­gro­żeń w jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go.

 

Ile wynosi czesne?

miesięcznie za semestr za rok
I rok 280 zł 1 350 zł 2 800 zł
II rok 300 zł 1 450 zł 3 000 zł
III rok 320 zł 1 550 zł 3 200 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.