Bydgoska Szkoła Wyższa realizuje projekt „Kompetencje i umiejętności XXI wieku – studentów i kadry dydaktycznej Bydgoskiej Szkoły Wyższej”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 562 398,38 zł. Projekt realizowany jest od 2019-07-01 do 2022-06-30, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020

Celem realizacji projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez dostosowanie procesów dydaktycznych, zarządczych i oferty edukacyjnej Bydgoskiej Szkoły Wyższej do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, oczekiwań studentów, pracowników dydaktycznych, kadry zarządzającej Uczelni  oraz pracodawców poprzez wdrożenie Zintegrowanego Programu Rozwoju w okresie 01.07.2019–30.06.2022.

Formularz oraz oświadczenie należy wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować i odesłać na adres
rekrut.kompetencje@bsw.edu.pl

Celami szczegółowymi projektu są:

 • podniesienie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie kompetencji miękkich oraz kwalifikacji dzięki uczestnictwu w szkolenia/kursach,
 • nabycie praktycznych umiejętności na stanowisku pracy przez studentów dzięki udziale w stażach,
 • zwiększenie wiedzy kadry dydaktycznej uczelni poprzez uczestnictwo w szkoleniach kompetencyjnych,
 • podniesienie kompetencji zarządczych pracowników kierowniczej i administracyjnej dzięki uczestnictwu w szkoleniach kompetencyjnych.

Projekt skupia się na podniesieniu kompetencji kadr dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej Bydgoskiej Szkoły Wyższej oraz wykształceniu nowych umiejętności i kompetencji studentów ostatnich 4 semestrów kierunków prowadzonych przez uczelnię (na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym), poszukiwanych przez pracodawców, co w znaczącym stopniu może zwiększyć możliwości uzyskania zatrudnienia po zakończeniu studiów.

Uczestnikami projektu są studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Bydgoskiej Szkoły Wyższej (nieaktywni zawodowo lub pracujący) którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry (w szczególnych wypadkach 5 semestrów) oraz kadra dydaktyczna, zarządzająca i administracyjna uczelni.

Skład grupy docelowej:

 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: 574 osoby (356K, 218M),
 • kadra dydaktyczna: 50 osób (17K, 33M),
 • kadra zarządzająca i administracyjna: 12 osób (9K, 3M),
 • studenci kierunków stacjonarnych oraz niestacjonarnych, licencjackie: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dietetyka, kosmetologia, zdrowie publiczne, marketing cyfrowy,
 • inżynierskie: budownictwo, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji,
 • magisterskie: bezpieczeństwo narodowe, kosmetologia, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zdrowie publiczne, dietetyka, budownictwo.

Zakres merytoryczny projektu obejmuje:

 • umiejętności zawodowe: Projektowanie 3D, Akademia menadżera, Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015
 • umiejętności językowe: kursy językowe kładące nacisk na specjalistyczne słownictwo w danej branży,
 • umiejętności komunikacyjne: Budowanie pozytywnych relacji w środowisku pracy, Optymalizacja pracy w zespole,
 • przedsiębiorczość: Praktyczne podstawy przedsiębiorczości i współczesny biznesplan,
 • umiejętności informatyczne: Efektywne wyszukiwanie i ocena źródeł informacji i danych,
 • umiejętności analityczne: Rozwiązywanie innowacyjnych problemów według metodologii TRIZ, Rozwiązywanie problemów na stanowisku pracy przy udziale przedstawiciela pracodawcy,

Dla kadry dydaktycznej zaplanowano następujące szkolenia w zakresie:

 • pedagogika nauczania na odległość (e-learningu),
 • myślenie projektowe w przygotowywaniu zajęć,
 • zasady grywalizacji.

Dla kadry administracyjnej zaplanowano następujące szkolenia:

 • znajomość metod zarządzania odchudzonego (Lean Management),
 • zarządzanie współpracą międzynarodową,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych m.in. fundusze UE,
 • autoprezentacja,
 • prowadzenie narad i spotkań biznesowych,
 • komunikacja interpersonalna.

Okres realizacji projektu obejmuje 36 miesięcy.
Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 636

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!