Ubezpieczenie zdrowotne

Czy student ma obowiązek ubezpieczyć się w NFZ?

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, dzięki któremu mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Przepisy wskazują kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia w zależności od jego statusu zawodowego:

Student niepracujący

  • do ukończenia 26 roku życia – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych studenta,
  • posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na wiek
    – obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach, dziadkach lub opiekunach prawnych,
  • będący w związku małżeńskim, bez względu na wiek, jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (np. ze stosunku pracy) – obowiązek zgłoszenia ciąży na małżonku;

Student pracujący

  • zatrudniony na umowę o pracę – obowiązek zgłoszenia i odprowadzenia składki ciąży na pracodawcy,
  • prowadzący własną działalność gospodarczą – obowiązek zgłoszenia i odprowadzenia składki leży po jego stronie.

Czy jest możliwość ubezpieczenia się przez uczelnię?

Studenta zarówno studiów stacjonarnych, jak  i niestacjonarnych, który ukończył 26. rok życia
lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Składki finansowane są ze środków przewidzianych na ten cel z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zgłoszenie do ubezpieczenia następuje na wniosek studenta, który składa również oświadczenie
o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wniosek wraz
z oświadczeniem student składa w Dziekanacie.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następuje w dniu, w którym złożony zostanie wniosek wraz z oświadczeniem.

Do pobrania: Wniosek studenta o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Fundusz Zdrowia lub zgłoszenie zmiany danych

Student, który został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię ma obowiązek niezwłocznie poinformować Dziekanat:

  • o zmianie danych: swoich lub zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, zawartych w formularzu zgłoszeniowym do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku powstania innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego student składa
w Dziekanacie oświadczenie w sprawie rezygnacji z tego ubezpieczenia. Uczelnia ma obowiązek zaprzestania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, co jest równoznaczne z wyrejestrowaniem ubezpieczonego studenta wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.

Do pobrania: Oświadczenie studenta w sprawie rezygnacji z ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby korzystać z poradni lekarskiej lub opieki szpitalnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego?

Rejestracja na wizytę w przychodni lekarskiej, poradni lub korzystanie z opieki szpitalnej wymaga jedynie podania numeru PESEL i okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej są weryfikowane na podstawie danych zgromadzonych w systemie eWUŚ.

Kiedy wygasa prawo do świadczeń?

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po 30 dniach od utraty tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego z tym, że studentom prawo to przysługuje dłużej, tj4 miesiące od ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uważa się datę złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku studenta, który zaliczył ostatni rok studiów i nie złożył egzaminu dyplomowego w terminie, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego wygasa z dniem 30 września.

Natomiast prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członków rodziny zgłoszonych przez studenta
do ubezpieczenia zdrowotnego ustaje po upływie 30 dni od wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego studenta.

Szczegółowe informacje na temat powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na stronie Ministerstwa Zdrowia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.)

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Student, na podstawie posiadanego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce, wyjeżdżając
za granicę posługuje się  Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta jest dokumentem osobistym, wystawianym na nazwisko jej posiadacza. Formalności związane
z wyrobieniem karty trwają kilka minut. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego można uzyskać w każdym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uprawnia do korzystania z pomocy medycznej tylko i wyłącznie w publicznych placówkach służby zdrowia na terenie Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). O tym, czy koszty leczenia zostaną pokryte w ramach karty decyduje przyjmujący pacjenta lekarz. W każdym kraju inaczej są definiowane podstawowe usługi medyczne wykonywane w celu ratowania życia
i zdrowia – dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronach NFZ.

Szczegółowe informacje na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego:

http://nfz-bydgoszcz.pl/artykul/55/550/europejska-karta-ubezpieczenia-zdrowotnego-ekuz

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to ochrona w różnych miejscach i w różnym czasie, na co dzień – w domu, pracy, na uczelni, podczas uprawiania sportu, w czasie wakacji.

Student może zostać objęty ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych wypadków oferowanym przez uczelnię w porozumieniem z Samorządem Studentów.

Ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny z tym, że studenci realizujący praktyki zawodowe mają obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW. Student objęty jest ochroną przez cały rok akademicki od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Informacje o warunkach przystąpieniu do ubezpieczenia podawane są w „Strefie studenta”
na początku każdego roku akademickiego.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedzialność cywilna oznacza, że jeśli wyrządzisz komuś szkodę, to będzie wymagała ona finansowej rekompensaty, której koszty poniesie ubezpieczyciel.

Student może zostać objęty ubezpieczeniem grupowym od odpowiedzialności cywilnej  oferowanym przez uczelnię w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Ubezpieczenie to ma charakter dobrowolny z tym, że studenci kierunków medycznych (dietetyka, fizjoterapia, kosmetologia), realizujący praktyki zawodowe, mają obowiązek posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.

Informacje o warunkach przystąpieniu do ubezpieczenia podawane są w „Strefie studenta” na początku każdego roku akademickiego.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!