Ubezpieczenie

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zgod­nie ze sta­no­wi­skiem Ko­mi­sji Nad­zo­ru Ubez­pie­czeń i Fun­du­szy Eme­ry­tal­nych ubez­pie­cze­nie od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków uczniów (stu­den­tów) – w ro­zu­mie­niu usta­wy z dnia 22 ma­ja 2003 r. o ubez­pie­cze­niach obo­wiąz­ko­wych, Ubez­pie­cze­nio­wym Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­nym i Pol­skim Biu­rze Ubez­pie­czy­cie­li Ko­mu­ni­ka­cyj­nych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm) – nie ma sta­tu­su ubez­pie­cze­nia obo­wiąz­ko­we­go.

Sto­sow­nie do po­sta­no­wień art. 3 ust. 1 ww. usta­wy ubez­pie­cze­niem obo­wiąz­ko­wym jest ubez­pie­cze­nie od­po­wie­dzial­no­ści cy­wil­nej pod­mio­tu lub ubez­pie­cze­nie mie­nia, je­że­li usta­wa lub ra­ty­fi­ko­wa­na przez Rze­czy­po­spo­li­tą Pol­ską umo­wa mię­dzy­na­ro­do­wa na­kła­da obo­wią­zek za­war­cia umo­wy ubez­pie­cze­nia.

Ubez­pie­cze­nie uczniów (stu­den­tów) od na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków (NNW) ma za­tem cha­rak­ter do­bro­wol­ny. O przy­stą­pie­niu do tej for­my ubez­pie­cze­nia, a tak­że o wy­bo­rze to­wa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we­go de­cy­du­ją sa­mi za­in­te­re­so­wa­ni. Od­mo­wa za­war­cia umo­wy ubez­pie­cze­nia i pła­ce­nia skła­dek z ty­tu­łu ubez­pie­cze­nia na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków nie mo­że ro­dzić dla uczniów (stu­den­tów) ja­kich­kol­wiek skut­ków ze stro­ny szko­ły (uczel­ni).

Umo­wa ubez­pie­cze­nia na­stępstw nie­szczę­śli­wych wy­pad­ków zwy­kle jest za­wie­ra­na z za­kła­dem ubez­pie­czeń przez ucznia (stu­den­ta) – ubez­pie­cze­nie in­dy­wi­du­al­ne al­bo przez szko­łę (uczel­nię) – ubez­pie­cze­nie gru­po­we. Do za­wie­ra­nia umów przez szko­łę lub uczel­nię sto­su­je się prze­pi­sy usta­wy Pra­wo za­mó­wień pu­blicz­nych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). Przy czym na­le­ży za­zna­czyć, iż do­ko­ny­wa­nie wy­bo­ru za­kła­du ubez­pie­czeń po­win­no od­by­wać się przez szko­łę lub uczel­nię w po­ro­zu­mie­niu z sa­mo­rzą­dem uczniow­skim lub stu­denc­kim.

Jed­no­cze­śnie na­le­ży wy­ja­śnić, iż umo­wa ubez­pie­cze­nia sta­no­wi źró­dło obo­wiąz­ków wy­łącz­nie dla stron umo­wy, to jest za­kła­du ubez­pie­czeń i ubez­pie­cza­ją­ce­go (ucznia, stu­den­ta w przy­pad­ku ubez­pie­cze­nia in­dy­wi­du­al­ne­go al­bo szko­ły lub uczel­ni w przy­pad­ku ubez­pie­cze­nia gru­po­we­go). Z punk­tu wi­dze­nia sto­sun­ku praw­ne­go umo­wy do za­pła­ce­nia skład­ki mo­że być zo­bo­wią­za­ny wy­łącz­nie ubez­pie­cza­ją­cy.

Nie ma prze­szkód praw­nych, aby skład­kę w sen­sie fak­tycz­nym opła­cał in­ny pod­miot ani­że­li ubez­pie­cza­ją­cy, np. ubez­pie­czo­ny al­bo też aby na­wią­za­no od­ręb­ny sto­su­nek praw­ny po­mię­dzy ubez­pie­cza­ją­cym a ubez­pie­czo­nym na mo­cy któ­re­go ubez­pie­czo­ny zo­bo­wią­że się do fi­nan­so­wa­nia skład­ki ubez­pie­cze­nio­wej na­leż­nej za­kła­do­wi ubez­pie­czeń z ty­tu­łu umo­wy ubez­pie­cze­nia za­war­tej przez ubez­pie­cza­ją­ce­go. Nie zmie­nia to jed­nak oko­licz­no­ści, że za­kła­do­wi ubez­pie­czeń przy­słu­gu­je rosz­cze­nie o za­pła­ce­nie skład­ki wy­łącz­nie wzglę­dem ubez­pie­cza­ją­ce­go. Po­wyż­sze wy­ni­ka z prze­pi­sów za­war­tych w art. 808 § 1 i 2 usta­wy z dnia 23 kwiet­nia 1964 r. – Ko­deks cy­wil­ny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy zdro­wot­nej stu­den­ci pod­le­ga­ją obo­wiąz­ko­wi ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go. Ist­nie­je też moż­li­wość ubez­pie­cze­nia NNW. Prze­pi­sy wska­zu­ją rów­nież wy­raź­nie ko­lej­ność przej­mo­wa­nia obo­wiąz­ku zgło­sze­nia. Je­że­li więc stu­dent jest za­trud­nio­ny na umo­wę o pra­cę, do ubez­pie­cze­nia zgła­sza go je­go pra­co­daw­ca. Je­że­li stu­dent pro­wa­dzi wła­sną dzia­łal­ność go­spo­dar­czą, obo­wią­zek ten le­ży po je­go stro­nie. W dru­giej ko­lej­no­ści obo­wią­zek zgło­sze­nia stu­den­ta do ubez­pie­cze­nia ma­ją ro­dzi­ce stu­den­ta. Tak jest jed­nak w przy­pad­ku tych stu­den­tów, któ­rzy jesz­cze nie pra­cu­ją lub nie pro­wa­dzą wła­snej dzia­łal­no­ści go­spo­dar­czej oraz nie ma­ją ukoń­czo­nych 26 lat. Stu­den­ta, któ­ry ukoń­czył 26 rok ży­cia lub nie pod­le­ga ubez­pie­cze­niu z in­ne­go ty­tu­łu, do ubez­pie­cze­nia mo­że zgło­sić uczel­nia, w któ­rej się uczy. Do­ty­czy to wszyst­kich ty­pów uczel­ni i try­bów stu­dio­wa­nia, czy­li tak­że np. uczel­ni pry­wat­nych czy stu­diów za­ocz­nych. O to, by uczel­nia zgło­si­ła stu­den­ta do ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go, wy­stę­pu­je sam za­in­te­re­so­wa­ny. Mu­si zło­żyć oświad­cze­nie o nie­pod­le­ga­niu obo­wiąz­ko­wi ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go z in­ne­go ty­tu­łu. Po­nad to stu­den­ci chcą­cy ubez­pie­czyć się w uczel­ni zo­bo­wią­za­ni są to za­de­kla­ro­wa­nia tej chę­ci na po­cząt­ku ro­ku aka­de­mic­kie­go – chęt­ni do ubez­pie­cze­nia two­rzą li­stę, któ­rą na­stęp­nie wraz ze skład­ką prze­ka­zu­ją sta­ro­stom a ci z ko­lei oso­bom od­po­wie­dzial­nym za kon­takt z fir­mą ubez­pie­cze­nio­wą. Naj­czę­ściej z ty­tu­łu ubez­pie­cze­nia gru­po­we­go przy­słu­gu­ją zniż­ki.
Je­że­li stu­dent wy­ra­zi chęć ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go lub NNW w trak­cie ro­ku aka­de­mic­kie­go, nie jest ubez­pie­czo­ny przez ro­dzi­ców, nie ukoń­czył 26 ro­ku ży­cia i pra­cu­je np. na umo­wę zle­ce­nie ubez­pie­cza się we wła­snym za­kre­sie.

Pra­wo do ubez­pie­cze­nia przez uczel­nię wy­ga­sa po za­koń­cze­niu na­uki lub w mo­men­cie skre­śle­nia z li­sty uczniów lub stu­den­tów.