Misja

Misją Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest profesjonalne kształcenie kadr zgodnie z rosnącymi potrzebami rozwijającej się gospodarki w kraju i Europy. Misją naszą jest być Uczelnią przyjazną studentowi, oferującą nowoczesne wykształcenie o jak najwyższej jakości. Pragniemy stworzyć Uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych studentów, słuchaczy i pracowników.

Strategia rozwoju

Umiędzynarodowienie działalności uczelni

 • Wzrost poziomu badań do wysokich standardów światowych
 • Wzrost poziomu procesów dydaktycznych realizowanych na BSW do wysokich standardów światowych
 • Wspólna promocja uczelni wraz z podmiotami z województwa kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej

 

Zarządzanie uczelnią

 • Wdrożenie nowoczesnych metod za­rzą­dza­nia opar­tych na sy­ste­mie ge­ne­ro­wa­nia in­for­ma­cji za­rząd­czej oraz sy­ste­mie ana­li­zy ryzyka
 • Efektywne wykorzystanie zasobów i optymalizacja struktury organizacyjnej
 • Wdrożenie metod zarządzania umożliwiających elastyczność funkcjonowania i poprawę obsługi prawnej

 

Współpraca z otoczeniem

 • Współpraca z władzami administracji rządowej i samorządowej
 • Integracja z instytucjami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi regionu i kraju
 • Kreowanie wizerunku i wzmacnianie pozycji BSW w regionie i kraju
 • Absolwentom daje przygotowanie i wsparcie w podjęciu aktywności na rynku pracy
 • Potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników

 

Działalność edukacyjna

 • Poszerzenie oferty dydaktycznej
 • Wspieranie samorządności studentów
 • Nowoczesna infrastruktura kształcenia
 • Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia

 

Innowacyjne badania naukowe

 • Rozwój badań naukowych i ich intensyfikacja

 

Działalność Uczelni jest realizowana w zgodzie z ogólnie pojętymi zasadami etycznymi i regułami obowiązującymi w szeroko pojętym szkolnictwie wyższym. Jakość ta ma związek z wynikami kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy Uczelni i procesu edukacji oraz dążenia do spełnienia krajowych i międzynarodowych standardów kształcenia.

Priorytetem Bydgoskiej Szkoły Wyższej jest jakość kształcenia i rozwój każdego studenta poprzez prowadzoną ewaluację Władz Uczelni i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością. Naszą misję realizujemy przy udziale odpowiednio dobranej kadry naukowo-dydaktycznej. Stanowią ją wieloletni, doświadczeni pracownicy z bogatym dorobkiem praktycznym i naukowym.

Przekazujemy naszym studentom specjalistyczną wiedzę, umożliwiającą sprawne i efektywne działanie w nowoczesnej gospodarce oraz rozwijamy u nich wrażliwość na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Podstawą takiego przekonania jest podejmowanie przez Uczelnię aktywności badawczo-naukowej i ich upowszechnienie, które przynosi wymierne korzyści społeczne i pozytywny wizerunek Uczelni w oczach zakładów, urzędów, instytucji jako odpowiedzialny partner we wszystkich obszarach działalności.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!