Baza lokalowa i dydaktyczna

Byd­go­ska Szko­ła Wyż­sza od sa­me­go po­cząt­ku swo­je­go ist­nie­nia in­we­stu­je we wła­sną ba­zę lo­ka­lo­wą. Obiek­ty na­le­żą­ce do BSW są do­sko­na­le przy­go­to­wa­ne do po­trzeb dy­dak­ty­ki, wy­po­sa­żo­ne w sprzęt au­dio­wi­zu­al­ny, na­gła­śnia­ją­cy, kom­pu­te­ro­wy i la­bo­ra­to­ryj­ny, a tak­że do­sto­so­wa­ne do po­trzeb osób nie­peł­no­spraw­nych (spe­cjal­ne win­dy i pod­jaz­dy, sze­ro­kie ko­ry­ta­rze, to­a­le­ty, er­go­no­micz­ne sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we i dy­dak­tycz­ne).

Ba­za lo­ka­lo­wa i dy­dak­tycz­na obej­mu­je trzy­kon­dy­gna­cyj­ny bu­dy­nek dy­dak­tycz­ny o łącz­nej po­wierzch­ni 3000 m2. Znaj­du­ją się w nim:

  • au­la na 260 miejsc,
  • trzy sa­le wy­kła­do­we, każ­da na 150 miejsc,
  • sa­le dy­dak­tycz­ne, ćwi­cze­nio­we,
  • sa­le do na­uki ję­zy­ków ob­cych i spe­cja­li­stycz­ne la­bo­ra­to­rium do na­uki ję­zy­ka,
  • sa­la kom­pu­te­ro­wa,
  • la­bo­ra­to­rium che­micz­no-fi­zycz­ne,
  • po­miesz­cze­nia bi­blio­te­ki wraz z czy­tel­nią.

Bu­dy­nek wy­po­sa­żo­ny jest w sieć kom­pu­te­ro­wą z sze­ro­ko­pa­smo­wym do­stę­pem do In­ter­ne­tu. Stu­den­ci mo­gą ko­rzy­stać w spo­sób nie­ogra­ni­czo­ny z kio­sków in­ter­ne­to­wych oraz z uczel­nia­ne­go sys­te­mu bez­prze­wo­do­we­go do­stę­pu do In­ter­ne­tu. W bu­dyn­ku dzia­ła bar szyb­kiej ob­słu­gi, za­kład ma­łej po­li­gra­fii, punkt sprze­da­ży ksią­żek, skryp­tów i wy­daw­nictw na­uko­wych. Obiekt po­sia­da cen­tral­ną kli­ma­ty­za­cję. Stu­den­ci i pra­cow­ni­cy ma­ją do dys­po­zy­cji bez­płat­ny par­king.

W związ­ku z nie­ustan­nym roz­wo­jem uczel­ni, w 2007 ro­ku za­ku­pio­ny zo­stał ko­lej­ny bu­dy­nek przy uli­cy Zyg­mun­ta Au­gu­sta 2. Obec­nie trwa je­go ad­ap­ta­cja na po­trze­by uczel­ni. Przy­go­to­wy­wa­ne są rów­nież ko­lej­ne sa­le dy­dak­tycz­ne oraz la­bo­ra­to­ria w bu­dyn­kach przy uli­cy Ka­szub­skiej i Ko­ściusz­ki.

Na po­trze­by stu­den­tów i pra­cow­ni­ków uczel­nia utwo­rzy­ła ba­zę spor­to­wo-re­kre­acyj­ną w ośrod­ku „Re­ha­bi­li­ta­cyj­no-Wy­po­czyn­ko­wym Na­tu­ra” nad Je­zio­rem Cha­rzy­kow­skim, wy­po­sa­żo­ną mię­dzy in­ny­mi w qu­ady i sprzęt do pły­wa­nia (ka­ja­ki, ża­glów­ki, wind­sur­fing).

Bezpieczeństwo

Nad bez­pie­czeń­stwem stu­den­tów i pra­cow­ni­ków czu­wa przez 24 go­dzi­ny fir­ma ochro­niar­ska Mi­cros, z któ­rą uczel­nia ma pod­pi­sa­ną wła­ści­wą umo­wę. Bu­dy­nek i te­ren wo­kół uczel­ni jest mo­ni­to­ro­wa­ny, co ozna­cza, że każ­de zda­rze­nie jest na­tych­miast wy­kry­wa­ne i re­je­stro­wa­ne, po­zwa­la­jąc na na­tych­mia­sto­we po­dej­mo­wa­nie od­po­wied­nich dzia­łań eli­mi­nu­ją­cych za­gro­że­nia. Sys­tem ochro­ny i mo­ni­to­ro­wa­nia czu­wa nad ży­ciem i zdro­wiem osób prze­by­wa­ją­cych na te­re­nie uczel­ni oraz słu­ży ochro­nie ich mie­nia.

Nowoczesny system SSI

Uczel­nia dys­po­nu­je no­wo­cze­snym Stu­denc­kim Sys­te­mem In­for­ma­cyj­nym na ba­zie sie­ci eks­tra­ne­to­wej opar­tej na tech­no­lo­gii in­ter­ne­to­wej, umoż­li­wia­ją­cym sta­ły do­stęp z do­mu do ma­te­ria­łów in­for­ma­cyj­nych, ka­ta­lo­gu bi­blio­te­ki z moż­li­wo­ścią za­re­zer­wo­wa­nia po­trzeb­nych po­zy­cji na okre­ślo­ny ter­min, ter­mi­na­rza se­sji, wy­kła­dów i za­jęć, we­wnętrz­nej sie­ci pocz­ty elek­tro­nicz­nej, in­for­ma­cji o cie­ka­wych wy­da­rze­niach kul­tu­ral­nych i moż­li­wo­ściach spę­dze­nia wol­ne­go cza­su po­za uczel­nią i wie­lu in­nych waż­nych i cie­ka­wych in­for­ma­cji. Każ­dy stu­dent dys­po­nu­je wła­sną skrzyn­ką pocz­ty elek­tro­nicz­nej umoż­li­wia­ją­cą bez­po­śred­nie kon­tak­to­wa­nie się z wy­kła­dow­ca­mi dy­żur­ny­mi, wła­dza­mi uczel­ni i stu­den­ta­mi mię­dzy so­bą. Po­za tym uru­cho­mio­ne zo­sta­ną wy­dzia­ło­we li­sty dys­ku­syj­ne umoż­li­wia­ją­ce szyb­ką wy­mia­nę in­for­ma­cji i wia­do­mo­ści mię­dzy stu­den­ta­mi w cza­sie rze­czy­wi­stym.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!