Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej są organizowane dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Celem studiów jest podnoszenie posiadanych już kwalifikacji oraz zdobywanie nowych. Zmiany zachodzące w naszym otoczeniu takie jak postęp technologiczny, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, procesy globalizacji, zmiany na rynku pracy czy sytuacja ekonomiczna kraju, skłaniają nas do ciągłego podnoszenia, uzupełniania oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności.

Studia podyplomowe to dogłębne i pragmatyczne podejście do najbardziej aktualnych zagadnień, niezwykle atrakcyjne specjalności kształcenia, doskonali wykładowcy, sprawdzona w praktyce wiedza oraz aktywne metody nauczania. Nowoczesny i unikalny program, skierowany do instytucji państwowych, samorządowych i niepublicznych, menedżerów i pracowników firm produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz pracowników wszystkich służb mundurowych, obejmuje wymaganą liczbę godzin w ramach zajęć opartych na obowiązujących standardach kształcenia. Studia podyplomowe w BSW trwają dwa semestry, a specjalności w ramach kierunku pedagogika trzy semestry. Uczelnia prowadzi kształcenie w systemie studiów niestacjonarnych, raz w miesiącu, w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest: uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów, pozytywna ocena pracy dyplomowej, pozytywne zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych prawnie ustalone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.)

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 986)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 r. poz. 279)

Statut Bydgoskiej Szkoły Wyższej.

Regulamin studiów podyplomowych

Oferowane kierunki: