Opis kierunku

Kształcenie ukierunkowane jest na uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia przydatnych do zajmowania stanowisk i pełnienia funkcji w administracji publicznej, wymagających stanowienia i stosowania prawa.

Zajęcia realizowane na studiach II stopnia mają formę wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz seminariów. Obejmują m. in. zagadnienia: stosowania i wykładni prawa, projektowania pism i decyzji administracyjnych, polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, wybranych problemów współczesnej administracji i prawa administracyjnego, funduszy strukturalnych i systemu finansowania projektów UE, postępowania sądowo – administracyjnego, ochrony i dostępu do informacji w administracji, elastycznych form zatrudnienia, czy etyki i etykiety w administracji publicznej.

Student pogłębi umiejętność tworzenia różnych dokumentów w języku polskim i obcym (kongresowym) z zakresu administracji i dyscyplin pokrewnych.

Studia II stopnia na kierunku administracja przygotowują do samodzielnego doskonalenia, uzupełniania wiedzy i umiejętności.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku administracja na poziomie studiów drugiego stopnia poszerzą i ugruntują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje uprawniające ich do podjęcia pracy
w charakterze samodzielnego specjalisty w:

 • urzędach administracji centralnej, terenowej i samorządowej,
 • organach podatkowych,
 • działach administracyjnych sądów, prokuratury,
 • organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach prywatnych realizujących zadania lub zamówienia publiczne, podlegające nadzorowi, kontroli lub działaniom regulacyjnym
 • administracji publicznej albo korzystają z funduszy publicznych,
 • działach prawnych i działach kadr przedsiębiorstw prywatnych,
 • w kancelariach prawnych,
 • w instytucja międzynarodowych,
 • innych zawodach związanych z administracją.

Program studiów

Program kształcenia stworzono w oparciu o potrzeby rozwijającej się globalnej sieci wzajemnych powiązań, która jest jedną z najinteligentniejszych form współpracy między specjalistami administracji, a branżą biznesową. Studia magisterskie na kierunku administracja obejmują wszystkie kluczowe elementy dyscypliny nauk prawnych, oraz wybrane elementy nauki w zakresie polityki i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie takie jak strategia, zarządzanie, etyka, skuteczność, badania, aktywacja, dominacja i wzbogacone są o wdrażanie tych umiejętności poprzez zastosowanie nowych rozwiązań i technologii w działaniu administracji.

Proces kształcenia odpowiadał będzie wszystkim najnowszym wymaganiom stawianym przed specjalistami innowacyjnej administracji. Zaspokoi on najbardziej aktualne oczekiwania wobec tego zawodu. Jednocześnie uczelnia będzie przygotowywała osoby studiujące do nowych wyzwań, które są efektem zmian demograficznych, w tym technologicznych związanych z wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w administracji (e-administracja, technologie cyfrowe w administracji, EZD).

Ukończenie studiów na kierunku administracja pozwoli na zdobycie zawodu pożądanego, rozwijającego się dynamicznie i niosącego za sobą wiele interesujących perspektyw. Aktualnie rynek pracy zawiera szereg propozycji zatrudnienia dla specjalistów administracji zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Pracodawcy cenią profesjonalizm
i fachowe przygotowanie do wykonywania zawodu, które Bydgoska Szkoła Wyższa zapewni realizując kształcenie na kierunku administracja – studia II stopnia.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Administracja?

 • praktyczny profil kształcenia,
 • program studiów przygotowany po konsultacji z pracodawcami,
 • zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem, jak również specjaliści w wybranych dziedzinach i dyscyplinach nauki (czynni adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, urzędnicy administracji publicznej, przedstawiciele służb inspekcji i straży),
 • ważną częścią przygotowania studenta do przyszłej pracy są praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne w instytucjach administracji publicznej i niepublicznej.

Interesariusze zewnętrzni na kierunku Administracja

Interesariuszami zewnętrznymi, na studiach drugiego stopnia na kierunku Administracja w Bydgoskiej Szkole Wyższej są m.in.:

 • Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy,
 • Starostwo Powiatowe w Żninie,
 • Urząd Gminy w Sadkach,
 • Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy,
 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
 • Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie,
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
 • Technikum Kolejowe w Bydgoszczy,
 • Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Bydgoszczy, które jednocześnie oprócz opiniowania planów i programów kształcenia, stanowią miejsca praktycznego przygotowania zawodowego oraz praktyk zawodowych.

Dokumenty

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 500 zł 2 450 zł 4 900 zł
II ROK 500 zł 2 450 zł 4 900 zł

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

Partnerzy kierunku