Podstawa prawna

Prawo Telekomunikacyjne (art. 173) na­kła­da na ope­ra­to­ra stro­ny WWW obo­wią­zek po­in­for­mo­wa­nia użyt­kow­ni­ka, że bę­dzie prze­cho­wy­wał in­for­ma­cje w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka oraz uzy­ski­wał do nich do­stęp pod­czas prze­glą­da­nia stro­ny. Pod tę usta­wę pod­le­ga m.in. użycie tzw. cia­ste­czek (ang. co­okies). Inne mechanizmy, które umożliwiają zapisanie informacji po stronie klienta to np. indexedDB, localStorage czy sessionStorage.

Wszyst­kie na­sze stro­ny WWW w domenie bsw.edu.pl używają udostępnionych przez przeglądarkę mechanizmów w celu prze­cho­wy­wa­nia in­for­ma­cji w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka. Aby za­blo­ko­wać możliwość zapisu danych, na­le­ży wy­łą­czyć te funkcje w uży­wa­nej prze­glą­dar­ce. Je­śli przeglądarka akceptuje cia­stecz­ka oraz udostępnia inne mechanizmy przechowywania informacji w urządzeniu użytkownika tzn. że wy­ra­żo­no zgo­dę na za­pi­sy­wa­nie i od­czy­ty­wa­nie tych in­for­ma­cji przez na­sze ser­we­ry.

Pod­mio­tem za­miesz­cza­ją­cym dane na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka oraz uzy­sku­ją­cym do nich do­stęp podczas przeglądania strony jest Byd­go­ska Szko­ła Wyż­sza z sie­dzi­bą w Byd­gosz­czy ul. Unii Lu­bel­skiej 4C.

Czym są ciasteczka?

Cia­stecz­ka – to nie­wiel­kich roz­mia­rów pliki (do 4 KB), za­pi­sa­ne przez stro­nę WWW (za po­śred­nic­twem prze­glą­dar­ki) w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka. W cia­stecz­kach mo­gą być za­pi­sa­ne na przy­kład:

  • iden­ty­fi­ka­tor użyt­kow­ni­ka (two­rzo­ny w mo­men­cie za­lo­go­wa­nia się użyt­kow­ni­ka na stro­nie),
  • pre­fe­ren­cje użyt­kow­ni­ka (np. roz­miar tek­stu, wy­gląd stro­ny),
  • na­zwa i ha­sło użyt­kow­ni­ka (au­to­ma­tycz­ne lo­go­wa­nia się do ser­wi­su),
  • czas ostat­nie­go wej­ścia na stro­nę (wy­róż­nia­nie no­wych tre­ści czy ele­men­tów na stro­nie),
  • in­for­ma­cja o wy­peł­nie­niu kwe­stio­na­riu­sza czy wzię­ciu udzia­łu w an­kie­cie (blo­ka­da wie­lo­krot­ne­go gło­so­wa­nia),
  • da­ne wy­ko­rzy­sty­wa­ne do ana­li­zo­wa­nia ru­chu na stro­nie (sta­ty­sty­ki od­wie­dzin),
  • in­for­ma­cje po­zwa­la­ją­ce śle­dzić za­cho­wa­nie użyt­kow­ni­ka oraz od­wie­dza­ne przez nie­go stro­ny (per­so­na­li­za­cja re­klam).

W cia­stecz­ku za­pi­sy­wa­na jest tak­że m.​in. da­ta waż­no­ści – jest to da­ta, po któ­rej cia­stecz­ko jest usu­wa­ne z urzą­dze­nia użyt­kow­ni­ka. Je­śli da­ta waż­no­ści nie jest okre­ślo­na, to two­rzo­ne cia­stecz­ko zo­sta­nie usu­nię­te po za­mknię­ciu prze­glądar­ki (tzw. cia­stecz­ko se­syj­ne lub tym­cza­so­we). Cia­stecz­ka se­syj­ne uży­wa­ne są naj­czę­ściej do prze­cho­wy­wa­nia iden­ty­fi­ka­to­ra se­sji (two­rzo­ne­go pod­czas lo­go­wa­nia na stro­nie), na­to­miast cia­stecz­ka trwa­łe (z po­da­ną da­tą waż­no­ści) mo­gą prze­cho­wy­wać in­for­ma­cje przez la­ta.

Oba ty­py cia­ste­czek podczas wejścia na stronę wy­sy­ła­ne są z urzą­dze­nia użyt­kow­ni­ka na ser­wer WWW. Dzię­ki te­mu ser­wer roz­róż­nia użyt­kow­ni­ków i mo­że wy­świe­tlić im te sa­me stro­ny z róż­ną (sper­so­na­li­zo­wa­ną) za­war­to­ścią (np. każ­dy stu­dent wi­dzi swo­je wła­sne oce­ny).

Akceptacja ciasteczek, a ochrona prywatności w sieci

Cia­stecz­ka uży­wa­ne są przede wszyst­kim dla wy­go­dy użyt­kow­ni­ków. Bez nich na stro­nach wy­ma­ga­ją­cych lo­go­wa­nia, każ­do­ra­zo­we wej­ście na stro­nę za­czy­na­ło­by się py­ta­niem o na­zwę użyt­kow­ni­ka i ha­sło.

Moż­li­we jest jed­nak wy­ko­rzy­sta­nie cia­ste­czek w spo­sób na­ru­sza­ją­cy pry­wat­ność użyt­kow­ni­ka. Za­gro­że­niem są tu tzw. trac­king co­okies, czy­li cia­stecz­ka, któ­re śle­dzą na­sze za­cho­wa­nie w In­ter­ne­cie – od­wie­dza­ne stro­ny, oglą­da­ne pro­duk­ty czy klik­nię­te re­kla­my. Po ana­li­zie tych da­nych fir­my mar­ke­tin­go­we są w sta­nie na po­wią­za­nych stro­nach wy­świe­tlać nam sper­so­na­li­zo­wa­ne re­kla­my (co sa­mo w so­bie nie jest złe czy nie­bez­piecz­ne, ale dzie­je się to z na­ru­sze­niem pry­wat­no­ści i naj­czę­ściej bez wie­dzy użyt­kow­ni­ka).

Interfejs WebStorage

W stosunku do plików Cookie poprzez localStorage i sessionStorage można zapisać dużo więcej danych, dane nie są automatycznie wysyłane na serwer przy wejściu na stronę. Odczytać można je tylko z domeny w której zostały zapisane.

Dane, które zapisujemy w Twoim urządzeniu

Informacje utworzone i zapisane przez nasze ser­wery są prze­cho­wy­wa­ne wy­łącz­nie w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka z któ­re­go prze­glą­dał stro­nę. Dane za­pi­sa­ne w cia­stecz­kach lub poprzez mechanizm WebStorage nie za­wie­ra­ją da­nych oso­bo­wych. Ni­ko­mu nie sprze­da­je­my ani nie udo­stęp­nia­my in­for­ma­cji zapisanych w cia­stecz­kach. Nie wy­świe­tla­my re­klam przez ser­we­ry firm mar­ke­tin­go­wych, czy­li nie na­ra­ża­my swo­ich użyt­kow­ni­ków na trac­king co­okies.

Twoja przeglądarka udostępnia naszym serwerom tylko te dane, które zostały przez nas zapisane. Nie mamy dostępu do innych danych zgro­ma­dzo­nych na Twoim urzą­dze­niu, poprzez odczyt/zapis nie możemy w żaden sposób zmie­nić kon­fi­gu­ra­cji sprzę­tu ani opro­gra­mo­wa­nia za­in­sta­lo­wa­ne­go na Twoim urzą­dze­niu.

Jakie informacje zapisujemy?

1. Identyfikator sesji

Na każ­dej stro­nie, któ­ra wy­ma­ga za­lo­go­wa­nia się, za­pi­su­je­my w cia­stecz­ku iden­ty­fi­ka­tor se­sji. Dzię­ki te­mu, mo­że­my roz­róż­nić użyt­kow­ni­ków i do­sto­so­wać wy­świe­tla­ną na stro­nie treść. Cia­stecz­ko ma w nazwie znaki PHP­SES­SID, a przy­kła­do­wa za­war­tość wy­glą­da tak: 98ca­466f1f573a­927149e­a53458e­25d6.

Wy­łą­cze­nie cia­ste­czek spo­wo­du­je, że stro­ny ta­kie jak Stre­fa Stu­den­ta, Wir­tu­al­ny Dzie­ka­nat, Wirtualna Rekrutacja czy plat­for­ma e-le­ar­nin­gu nie bę­dą do­stęp­ne.

Stro­ny, któ­re nie wy­ma­ga­ją lo­go­wa­nia, z zablo­ko­wa­ny­mi cia­stecz­ka­mi bę­dą dzia­łać po­praw­nie.

2. Dane statystyczne

Do ana­li­zy ru­chu na na­szych stro­nach i two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk uży­wa­my za­in­sta­lo­wa­ne­go na na­szym ser­we­rze sys­te­mu Matomo i/lub zewnętrznej usługi Google Analytics.

Każ­de wej­ście użyt­kow­ni­ka na stro­nę za­pi­sy­wa­ne jest w ba­zie da­nych sys­te­mu Matomo/Google Analytics. Oprócz da­ty i go­dzi­ny wej­ścia oraz ad­re­su od­wie­dza­nej stro­ny, za­pi­sy­wa­ne są rów­nież do­dat­ko­we in­for­ma­cje o urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka: na­zwa i wer­sja prze­glą­dar­ki, na­zwa i wer­sja sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go, roz­dziel­czość ekra­nu, za­in­sta­lo­wa­ne w prze­glą­dar­ce wtycz­ki, ad­res z któ­re­go na­stą­pi­ło wej­ście na na­szą stro­nę oraz ad­res IP użyt­kow­ni­ka. In­for­ma­cje te słu­żą do ge­ne­ro­wa­nia sta­ty­styk oraz po­ma­ga­ją w mo­der­ni­zo­wa­niu i do­sko­na­le­niu stro­ny. Re­spek­tu­je­my usta­wie­nia opcji Do Not Track – użyt­kow­nik mo­że włą­czyć tę opcję w swo­jej prze­glą­dar­ce, je­śli nie chce być śle­dzo­ny przez na­rzę­dzie do ana­li­zy ru­chu na na­szym ser­we­rze.

Matomo za­pi­su­je na urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka cia­stecz­ka o na­zwie _pk_ref, _pk_id i _pk_ses.
Nazwa ciasteczka Google Analytics na początku zaczyna się od znaków _g.

Wy­łą­cze­nie cia­ste­czek nie spo­wo­du­je dla końcowego użyt­kow­ni­ka żad­nych zmian w funk­cjo­no­wa­niu stron, jedynie każ­de wej­ście na stro­nę zostanie zliczone przez system analizujący ja­ko wej­ście no­wej oso­by (ilość uni­kal­nych wejść w sta­ty­sty­kach będzie za­wy­żo­na).

3. Preferencje użytkownika

Na wszyst­kich pod­stro­nach mo­że­my sto­so­wać cia­stecz­ka, w któ­rych za­pi­sa­ne są oso­bi­ste usta­wie­nia użyt­kow­ni­ka. In­for­ma­cje te prze­glą­dar­ka mo­że za­pi­sać po re­ak­cji użyt­kow­ni­ka1 lub bez żad­ne­go dzia­ła­nia i wie­dzy z je­go stro­ny2. Cia­stecz­ka te słu­żą przede wszyst­kim wy­go­dzie użyt­kow­ni­ka.

Strona Wirtualnego Dziekanatu oraz Elektronicznej Rekrutacji zapisuje w ciasteczkach preferencje dotyczące języka (eHMS*_lang), wybranego wyglądu (eHMS*_skin) oraz informację dotyczącą wyświetlonego komunikatu o ciasteczkach (*-cookie-info)

Wy­łą­cze­nie cia­ste­czek spo­wo­du­je, że prze­glą­dar­ka nie bę­dzie pa­mię­tać usta­wień i stro­na za­wsze bę­dzie wy­świe­tlać się w spo­sób do­myśl­ny.

1 Przy­kła­dem mo­że być ko­mu­ni­kat, któ­ry po prze­czy­ta­niu użyt­kow­nik za­my­ka (usu­wa ze stro­ny). Po klik­nię­ciu w przy­cisk „Za­mknij” prze­glą­dar­ka w urzą­dze­niu użyt­kow­ni­ka za­pi­su­je w cia­stecz­ku in­for­ma­cję, że ko­mu­ni­kat zo­stał prze­czy­ta­ny i przy ko­lej­nej wi­zy­cie wy­sy­ła tę in­for­ma­cję z po­wro­tem do ser­we­ra – ser­wer od­czy­tu­je cia­stecz­ko i nie wy­świe­tla nie­po­trzeb­nie ko­mu­ni­ka­tu. In­ne oso­by, któ­re nie po­sia­da­ją ta­kie­go cia­stecz­ka, ko­mu­ni­kat wi­dzą.

2 Przy­kła­do­wo chce­my na stro­nie głów­nej wy­świe­tlić ży­cze­nia, ale tyl­ko raz dla każ­dej oso­by. Au­to­ma­tycz­nie bez udzia­łu użyt­kow­ni­ka po wej­ściu na stro­nę two­rzo­ne jest cia­stecz­ko z in­for­ma­cją, że przy ko­lej­nych wi­zy­tach ży­cze­nia ma­ją być ukry­te. Przy na­stęp­nym wej­ściu prze­glą­dar­ka od­sy­ła to cia­stecz­ko i użyt­kow­nik ży­czeń już nie wi­dzi (do cza­su, aż cia­stecz­ko wy­ga­śnie lub zo­sta­nie usu­nię­te ręcz­nie przez użyt­kow­ni­ka).

4. Inne serwisy

Oprócz cia­ste­czek wy­sy­ła­nych z na­szych ser­we­rów, cia­stecz­ka mo­gą być wy­sy­ła­ne tak­że z ser­wi­sów, któ­rych ele­men­ty umiesz­czo­ne są na na­szych stro­nach. Do­ty­czy to np. fil­mów ze stro­ny YouTu­be czy wid­ge­tów ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Fa­ce­bo­ok.

Po­nie­waż cia­stecz­ka te nie po­cho­dzą z do­me­ny bsw.​edu.​pl, za­blo­ko­wa­nie ich nie spo­wo­du­je ne­ga­tyw­ne­go wpły­wu na tre­ści za­war­te na stro­nach Byd­go­skiej Szko­ły Wyż­szej.

YouTu­be m.​in. za po­mo­cą cia­ste­czek śle­dzi od­twa­rza­nie fil­mów wi­deo umiesz­czo­nych we­wnątrz na­szej stro­ny – za­sa­dy wy­ko­rzy­sta­nia cia­ste­czek opi­sa­ne są na stro­nie YouTu­be

Fa­ce­bo­ok – za­sa­dy ochro­ny pry­wat­no­ści (w tym wy­ko­rzy­sta­nie pli­ków co­okie) umiesz­czo­ne są na stro­nie Fa­ce­bo­ok

Blokowanie zapisywania informacji

Prze­glą­dar­ki do­myśl­nie ak­cep­tu­ją wszyst­kie ty­pu cia­ste­czek, ale więk­szość z nich ma moż­li­wość zmia­ny tych usta­wień. Moż­li­we jest na przy­kład cał­ko­wi­te za­blo­ko­wa­nie cia­ste­czek dla wszyst­kich lub tyl­ko wy­bra­nych stron. Nie­któ­re prze­glą­dar­ki (cza­sa­mi po za­in­sta­lo­wa­niu do­dat­ko­we­go opro­gra­mo­wa­nia) po­tra­fią po­ka­zać użyt­kow­ni­ko­wi za­war­tość pli­ków co­okies i po­zwa­la­ją na usu­nię­cie wy­bra­nych cia­ste­czek.

W celu zmiany ustawień dotyczących możliwości zapisywania danych na urządzeniu użytkownika należy skorzystać z pomocy używanej przez siebie przeglądarki.

Zmiana polityki

Wszel­kie zmia­ny do­ty­czą­ce za­pi­sy­wa­nia i od­czy­ty­wa­nia in­for­ma­cji z urzą­dzeń użyt­kow­ni­ka udo­stęp­nio­ne bę­dą na ni­niej­szej stro­nie.

Polityka prywatności

Prosimy również o zapoznanie się z polityką prywatności, w której opisaliśmy dokładnie jakie dane osobowe zapisujemy, jakie przysługują w związku z tym uprawnienia oraz kto jest ich administratorem tych danych.

Przejdź do polityki prywatności.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!