Cztery kroki do solidnego dyplomu

Dokumenty

Nasza oferta

Wybór odpowiedniego kierunku studiów, to zazwyczaj pierwszy krok na drodze do udanej kariery zawodowej.
Znajdź najlepszy kierunek dla siebie z pośród naszej bogatej oferty.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe 0 zł

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe w Bydgoskiej Szkole Wyższej są organizowane dla absolwentów szkół wyższych posiadających dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Celem studiów jest podnoszenie posiadanych już kwalifikacji oraz zdobywanie nowych. Zmiany zachodzące w naszym otoczeniu takie jak postęp technologiczny, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, procesy globalizacji, zmiany na rynku pracy czy sytuacja ekonomiczna kraju, skłaniają nas do ciągłego podnoszenia, uzupełniania oraz nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności.

Oferta kursów w BSW

W odpowiedzi na stale rosnące zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów o unikalnych umie­jętnościach, legitymujących się ponad standar­dową wiedzą, Bydgoska Szkoła Wyższa powo­łała Akademię Kształcenia Ustawicznego. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez uznanych specjalistów z wykorzystaniem nowo­czesnych narzędzi edukacyjnych oraz programach nauczania opartych na najnowszych zdobyczach nauki, dzięki czemu możemy spełniać niemal wszystkie oczekiwania i wymagania stawiane nam zarówno przez studentów jak i pracowników czynnych zawodowo. Staramy się, aby szkolenia odbywały się przede wszystkim w systemie weekendowym, zwykle czasie wolnym od pracy zawodowej. Nasza oferta skierowana jest do wszystkich tych, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę, a tym samym zdobyć nowe umiejętności zawodowe, osób dynamicznych, zainteresowanych swoim dalszym rozwojem i doskonaleniem.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są wymagane dokumenty?

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów:

 • wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • kopię oryginału lub odpisu świadectwa dojrzałości – studia I stopnia oraz jednolite magisterskie (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kopię odpisu dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów – studia II stopnia oraz studia podyplomowe (oryginał dokumentu do wglądu),
 • notatka dot. dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 • 2 aktualne jednakowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dla kierunku fizjoterapia, dietetyka, kosmetologia i pielęgniarstwo wymagane jest zaświadczenie lekarskie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wystawione przez lekarza medycyny pracy. Badania będą wykonywane nieodpłatnie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. Dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy na podstawie skierowania wydanego przez uczelnię przy składaniu dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Do kiedy należy wpłacić pierwsze czesne?

Rozpoczynając naukę w semestrze zimowy pierwszą ratę należy uregulować do 30 września, natomiast w semestrze letnim do 28 lutego.

Czy praktyki studenckie są obowiązkowe i gdzie muszę je zrealizować?

Każdy student zobligowany jest do dobycia praktyk studenckich. Praktyki można odbywać w placówkach, które spełniają kryteria danej praktyki i została zatwierdzona jako odpowiednie miejsce do realizacji podanego zakresu tematycznego.

Czy można płatności rozkładać na raty?

W Bydgoskiej Szkole Wyżzej obowiązuje system ratalny regulowania opłat za pobieranie nauki. Płatności można rozłożyć na 2 bądź 10 rat

W jaki sposób otrzymam informację o przyjęciu na studia?

Przede wszystkim w wirtualnej rekrutacji nastąpi zmiana statusu z dokumenty na przyjęty, następnie biuro rekrutacji przygotowuje dla Ciebie decyzje o przyjęciu na studia oraz wysyła tradycyjną drogą pocztową powiadomienie o przyjęciu na studia i zaproszenie do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

Czy Uczelnia posiada fundusz pomocy materialnej?

Każda uczelnia niezależnie czy jest to uczelnia publiczna czy niepubliczna posiada Fundusz Pomocy Materialnej, do korzystania z którego uprawniony jest każdy student.
Wyróżnia się 2 formy pomocy materialnej:

 • zapomoga: jest to jednorazowa kwota przyznawana na wniosek studenta, którego sytuacja materialna uległa zmianie na skutek jakichś wydarzeń,
 • stypendium:
  • Rektora dla najlepszych studentów – przysługujące 10% najlepszym studentom na kierunku (średnia ocen musi przekraczać 4,0)
  • specjalne dla osób niepełnosprawnych – przysługujące studentom posiadającym ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • socjalne – przysługujące studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których dochód nie przekracza określonego przez Rektora Bydgoskiej Szkoły Wyższej progu dochodowego.

Dlaczego warto studiować w BSW?

Atrakcyjne kierunki

Kierunki studiów przystosowane do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy

Czesne

Stałe czesne oraz atrakcyjny system opłat ratalnych

Praktyki

Praktyki studenckie w prestiżowych instytucjach w kraju i zagranicą

Jakościowe programy

Specjalności oparte na najwyższej jakości programach kształcenia

Dobra lokalizacja

Siedziba zlokalizowana w centrum miasta, nieopodal Dworca Głównego PKP

Profesjonalna kadra

Doświadczeni wykładowcy z wiedzą opartą na wieloletniej praktyce