Kosmetologia

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Kosmetologia

Opis kierunku

Dbanie o urodę i wygląd skóry z zastosowaniem nowoczesnych technologii kosmetycznych, to tylko jeden z elementów profesjonalnych usług świadczonych przez kosmetologa. Coraz więcej osób korzysta z zabiegów upiększających, czy pielęgnujących, oraz profesjonalnej obsługi i doradztwa w zakresie dbania o urodę. Kosmetologia łącząc wiedzę z nauk biomedycznych i chemicznych, stała się nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa oraz poszerzania wiedzy o zdrowotnej stronie estetycznego wyglądu. Zabiegi, które są współcześnie stosowane, odznaczają się dużo większym stopniem złożoności, a w związku z tym poszukiwani są specjaliści posiadający wymagane kwalifikacje praktyczne i zawodowe we wskazanym zakresie. Kształcenie zapewnia pełne, wszechstronne i praktyczne przygotowanie absolwentów, do wykonywania pracy kosmetologa.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Kosmetologia ?

  • zawód pożądany przez pracodawców,
  • własna pracownia kosmetyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny pozwalający na praktyczną naukę zawodu,
  • wysoka jakość kształcenia zapewniona dzięki specjalistom – kosmetologom z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży kosmetycznej oraz pracownikom naukowym wyższych uczelni posiadającym bogate doświadczenie praktyczne i zawodowe w obszarze kosmetologii,
  • praktyki zawodowe realizowane we współpracy z renomowanymi jednostkami specjalizującymi się w zakresie kosmetologii,
  • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia

Opinie o kierunku

Studiuję kierunek kosmetologia, bo jest przyszłościowy. W BSW stawiają przede wszystkim na zajęcia praktyczne. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi urządzeniami niezbędnymi do nauki wykonywania zabiegów upiększających i pielęgnacyjnych. Dzięki studiom zdobędę nie tylko dobry zawód, ale także gwarancję zatrudnienia. Aleksandra Czubek

Specjalności

Kosmetologia dermatologiczna

Ab­sol­went po­sia­da sze­ro­ką wie­dzę z za­kre­su fi­zjo­lo­gii, far­ma­ko­lo­gii, mi­kro­bio­lo­gii, hi­gie­ny, es­te­ty­ki, pa­to­fi­zjo­lo­gii, hi­sto­pa­to­lo­gii, aler­go­lo­gii i pod­staw der­ma­to­lo­gii i me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej. Po­tra­fi roz­po­zna­wać scho­rze­nia skó­ry, wło­sów i pa­znok­ci oraz nie­któ­re cho­ro­by ogól­no­ustro­jo­we, ujaw­nia­ją­ce się przede wszyst­kim na skó­rze, a tak­że wy­ko­rzy­sty­wać od­po­wied­nie me­to­dy i tech­ni­ki w ce­lu opóź­nia­nia pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry.

Kosmetologia pielęgnacyjna

Ab­sol­went po­tra­fi sto­so­wać me­to­dy oraz środ­ki pie­lę­gna­cyj­ne i lecz­ni­cze. Wie w ja­ki spo­sób do­sto­so­wać je do róż­nych jed­no­stek cho­ro­bo­wych oraz okre­su re­kon­wa­le­scen­cji po za­bie­gach chi­rur­gicz­nych, tym chi­rur­gii pla­stycz­nej. Umie pla­no­wać ro­dza­je za­bie­gów ko­sme­tycz­nych i sto­so­wać ko­sme­ty­ki zgod­nie z roz­po­zna­niem, wy­ko­ny­wać za­bie­gi ko­sme­tycz­ne, pie­lę­gna­cyj­ne i upięk­sza­ją­ce z uwzględ­nie­niem wska­zań i prze­ciw­wska­zań. Po­sia­da umie­jęt­ność pra­wi­dło­we­go od­czy­ty­wa­nia skła­du ko­sme­ty­ku i usta­la­nia je­go za­sto­so­wa­nia. Ma kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do ści­słej współ­pra­cy z der­ma­to­lo­giem i chi­rur­giem pla­stycz­nym.

Ile wynosi czesne?

miesięcznie za semestr za rok
I rok 450 zł 2 200 zł 4 500 zł
II rok 500 zł 2 450 zł 5 000 zł
III rok 550 zł 2 700 zł 5 500 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.