Kosmetologia

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Kosmetologia

Opis kierunku

Dbanie o urodę i wygląd skóry z zastosowaniem nowoczesnych technologii kosmetycznych, to tylko jeden z elementów profesjonalnych usług świadczonych przez kosmetologa. Coraz więcej osób korzysta z zabiegów upiększających, czy pielęgnujących, oraz profesjonalnej obsługi i doradztwa w zakresie dbania o urodę. Kosmetologia łącząc wiedzę z nauk biomedycznych i chemicznych, stała się nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa oraz poszerzania wiedzy o zdrowotnej stronie estetycznego wyglądu. Zabiegi, które są współcześnie stosowane, odznaczają się dużo większym stopniem złożoności, a w związku z tym poszukiwani są specjaliści posiadający wymagane kwalifikacje praktyczne i zawodowe we wskazanym zakresie. Kształcenie zapewnia pełne, wszechstronne i praktyczne przygotowanie absolwentów, do wykonywania pracy kosmetologa.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Kosmetologia ?

  • zawód pożądany przez pracodawców;
  • własna pracownia kosmetyczna wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt specjalistyczny pozwalający na praktyczną naukę zawodu;
  • wysoka jakość kształcenia zapewniona dzięki specjalistom – kosmetologom z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w branży kosmetycznej oraz pracownikom naukowym wyższych uczelni posiadającym bogate doświadczenie praktyczne i zawodowe w obszarze kosmetologii;
  • praktyki zawodowe realizowane we współpracy z renomowanymi jednostkami specjalizującymi się w zakresie kosmetologii;
  • możliwość rozwoju zawodowego i poszerzania kompetencji poprzez specjalistyczne kursy i szkolenia;

Opinie o kierunku

Studiuję kierunek kosmetologia, bo jest przyszłościowy. W BSW stawiają przede wszystkim na zajęcia praktyczne. Uczelnia dysponuje nowoczesnymi urządzeniami niezbędnymi do nauki wykonywania zabiegów upiększających i pielęgnacyjnych. Dzięki studiom zdobędę nie tylko dobry zawód, ale także gwarancję zatrudnienia. Aleksandra Czubek

Specjalności

Kosmetologia dermatologiczna

Ab­sol­went po­sia­da sze­ro­ką wie­dzę z za­kre­su fi­zjo­lo­gii, far­ma­ko­lo­gii, mi­kro­bio­lo­gii, hi­gie­ny, es­te­ty­ki, pa­to­fi­zjo­lo­gii, hi­sto­pa­to­lo­gii, aler­go­lo­gii i pod­staw der­ma­to­lo­gii oraz me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej. Po­tra­fi rozpo­zna­wać scho­rze­nia skó­ry, wło­sów i pa­znok­ci oraz nie­któ­re cho­ro­by ogól­no­ustro­jo­we, ujaw­nia­ją­ce się przede wszyst­kim na skó­rze, a tak­że wy­ko­rzy­sty­wać od­po­wied­nie me­to­dy i tech­ni­ki w ce­lu opóźnia­nia pro­ce­su sta­rze­nia się skó­ry.

Kosmetologia pielęgnacyjna

Ab­sol­went po­tra­fi sto­so­wać me­to­dy oraz środ­ki pie­lę­gna­cyj­ne i lecz­ni­cze. Wie w ja­ki spo­sób dostosować je do róż­nych jed­no­stek cho­ro­bo­wych oraz okre­su re­kon­wa­le­scen­cji po za­bie­gach chirurgicz­nych, tym chi­rur­gii pla­stycz­nej. Umie pla­no­wać ro­dza­je za­bie­gów ko­sme­tycz­nych i sto­so­wać ko­sme­ty­ki zgod­nie z roz­po­zna­niem, wy­ko­ny­wać za­bie­gi ko­sme­tycz­ne, pie­lę­gna­cyj­ne i upięk­sza­ją­ce z uwzględ­nie­niem wska­zań oraz prze­ciw­wska­zań. Po­sia­da umie­jęt­ność pra­wi­dło­we­go od­czy­ty­wa­nia skła­du ko­sme­ty­ku i usta­la­nia je­go za­sto­so­wa­nia. Ma kom­pe­ten­cje nie­zbęd­ne do ści­słej współ­pra­cy z der­ma­to­lo­giem i chi­rur­giem pla­stycz­nym.

Wizaż i stylizacja z elementami charakteryzacji – nowość

Specjalność ta przygotowuje do kreowania wizerunku zewnętrznego osoby. Absolwent, dysponować będzie wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z pogranicza kosmetologii, sztuk pięknych i estetyki, kreowania wizerunku, stylizacja ubioru, charakteryzacji oraz autoprezentacji. W ramach specjalności potrafi dobrać strój, dodatki, makijaż, stworzyć indywidualny wizerunek Klienta, w odniesieniu do typu urody i osobowości. Ponadto student zdobędzie umiejętności wykonywania makijażu korekcyjnego, makijaż dziennego, wieczorowego, ślubnego, fotograficznego, biznesowego, teatralnego, retuszu sylwetki, Bodypainting ciała, dobierania kolorów do typu urody. Rynek tej branży dopiero się rozwija i stwarza duże możliwości zawodowe dla kosmetologów.

Kosmetologia medyczna z podologią – nowość

Celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do pracy w zakresie leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu, chorób naczyniowych oraz pielęgnacji stóp.  Specjalność przygotowuje do pracy w zakresie podologii ogólnej, kosmetycznej, dziecięcej, osób dorosłych i starszych, sportowej. Absolwent potrafi przeprowadzić wywiad podologiczny, badanie podmiotowe, przedmiotowe dotyczące oceny dermatologicznej, funkcjonowania układu krążenia, biomechaniki stóp, zaburzeń neurologicznych. Potrafi przeprowadzić zabiegi dotyczące wrastających paznokci (zakładania klamer korekcyjnych), zna przyczyny, rodzaje, rozpoznawanie oraz profilaktykę. Pozna powody powstawania hyperkeratoz (nadmiernego rogowacenia) oraz stosowanych narzędzi i preparatów niezbędnych do wykonywania zabiegu stóp. Podczas tej specjalności studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu specjalistycznej pielęgnacji stóp i edukacji pacjentów. Pozna metody odciążania miejsc bolesnych na stopach i gimnastykę stóp, metody korekcji wrastających paznokci.

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 450 zł 2 200 zł 4 400 zł
II rok 500 zł 2 450 zł 4 900 zł
III rok 550 zł 2 700 zł 5 400 zł

Partnerzy kierunku

Zapisz się

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.