Opis kierunku

Zdrowie publiczne jest kierunkiem studiów kreującym szeroko pojętą profilaktykę i edukację zdrowotną współczesnego społeczeństwa. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z różnych dziedzin: medycyny, zarządzania, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, statystyki medycznej, ekonomii oraz prawa, Student uczy się rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi. Potrafi rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, realizować kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym. Jest to połączenie nauk społecznych z naukami medycznymi, które daje ogromne możliwości dalszego rozwoju i zatrudnienia.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Zdrowie Publiczne?

  • zajęcia dydaktyczne realizowane przez specjalistów zdrowia publicznego – dydaktyków i praktyków
  • nowoczesne specjalności dostosowane do potrzeb jednostek systemu opieki zdrowotnej
  • szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia lub samorealizacji

„Humanista z pasją odnoszącą się do różnych aspektów zdrowia.
To jest to, cała ja. Kierunek bardzo poszerza horyzonty
patrzenia na świat oraz daje ogromne możliwości zatrudnienia.
Szeroko rozumiana ochrona zdrowia, ekologia, style życia
człowieka i jego predyspozycje, wszystkiego się dowiesz.
Mili wykładowcy często dzielą się praktyczną wiedzą, czy też zabawną anegdotą ze środowiska medycznego, która ma uczyć lub przestrzegać”

Emilia
studentka II roku

Specjalności

young-woman-using-antiseptic-gel-and-wearing-preve-FAAY5S2

Higiena i epidemiologia

Spe­cjal­ność hi­gie­na i epi­de­mio­lo­gia i osią­gnię­te przez ab­sol­wen­ta efek­ty kształ­ce­nia umoż­li­wia­ją za­ję­cie wie­lu po­zy­cji za­wo­do­wych oraz kie­run­ków do­sko­na­le­nia za­wo­do­we­go: Sta­cjach Sa­ni­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­nych, w dzia­łach pro­mo­cji zdro­wia, hi­gie­ny ko­mu­nal­nej, ży­wie­nia, epi­de­mio­lo­gii, trans­por­tu, hi­gie­ny i oświa­ty szkol­nej, in­sty­tu­cjach dzia­ła­ją­cych na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go. Stu­dent zdo­bę­dzie rów­nież wie­dzę i po­żą­da­ne kom­pe­ten­cje do uczest­nic­twa w ze­spo­łach opra­co­wu­ją­cych pro­gra­my ochro­ny zdro­wia, pro­mo­cji i pro­fi­lak­ty­ki, Cen­trach Zdro­wia Pu­blicz­ne­go, Wy­dzia­łach za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, jed­nost­kach ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej wszyst­kich szcze­bli, dzia­łach me­to­dycz­no-or­ga­ni­za­cyj­nych, ds. sta­ty­sty­ki oraz epi­de­mio­lo­gii w ob­rę­bie szpi­ta­li oraz in­sty­tu­tach na­uko­wo-ba­daw­czych zaj­mu­ją­cych się oce­ną ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych i bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści oraz ba­da­niem pro­duk­tów „non-fo­od” na­le­żą­cych do ka­te­go­rii: ko­sme­ty­ki, che­mia go­spo­dar­cza, środ­ki de­zyn­fe­ku­ją­ce i opa­ko­wa­nia. Stu­dent zdo­bę­dzie wy­kształ­ce­nie spe­cja­li­sty w ob­sza­rze hi­gie­ny i epi­de­mio­lo­gii, po­sia­da­ją­ce­go ogól­ną wie­dzę na te­mat pod­sta­wo­wych uwa­run­ko­wań i me­cha­ni­zmów wy­stę­po­wa­nia za­bu­rzeń sta­nu zdro­wia, naj­waż­niej­szych cho­rób i ich na­stępstw, ro­li i za­dań in­sty­tu­cji funk­cjo­nu­ją­cych w sys­te­mie ochro­ny zdro­wia, a tak­że dys­po­nu­ją­ce­go ak­tu­al­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi z za­kre­su me­tod epi­de­mio­lo­gicz­nych oraz wie­dzą w za­kre­sie szcze­gó­ło­wych dzia­łów epi­de­mio­lo­gii i hi­gie­ny. Stu­den­ci bę­dą przy­go­to­wa­ni do dal­sze­go kształ­ce­nia na stu­diach II stop­nia.

Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej

Ab­sol­went po­sia­da wie­dzę w za­kre­sie sze­ro­ko ro­zu­mia­nej opie­ki pie­lę­gniar­skiej, po­mo­cy in­dy­wi­du­al­nej, ro­dzin­nej oraz w za­kre­sie wspar­cia w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych w śro­do­wi­sku spo­łecz­nym, nad­zo­ru­je i współ­dzia­ła w pro­ce­sie te­ra­peu­tycz­no-lecz­ni­czym, w pro­ce­sie dia­gno­zo­wa­nia, kształ­tu­je za­cho­wa­nia w za­kre­sie pro­mo­cji zdro­wia, za­cho­wań proz­dro­wot­nych i mo­ty­wu­je oso­by cho­re, nie­sa­mo­dziel­ne oraz nie­peł­no­spraw­ne do udzia­łu w pro­ce­sie re­ha­bi­li­ta­cji. Gro­ma­dzi i ana­li­zu­je da­ne o sta­nie oso­by cho­rej i nie­sa­mo­dziel­nej w ce­lu okre­śle­nia ro­dza­ju świad­czeń zdro­wot­nych i usług świad­czo­nych przez opie­ku­na me­dycz­ne­go. Jest przy­go­to­wa­ny do pod­ję­cia pra­cy w pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych za­kła­dach opie­ki zdro­wot­nej (szpi­ta­le, przy­chod­nie), ośrod­kach i do­mach po­mo­cy spo­łecz­nej, za­kła­dach opie­kuń­czo-lecz­ni­czych, za­kła­dach opie­kuń­czo-pie­lę­gna­cyj­nych, śro­do­wi­sko­wych do­mach po­mo­cy, Cen­trach Po­mo­cy Ro­dzi­nie, w pla­ców­kach dla prze­wle­kle cho­rych, sa­na­to­riach, za­kła­dach ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej, ośrod­kach wspar­cia dla ro­dzin z dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym, za­kła­dach opie­ki pa­lia­tyw­nej i ho­spi­cjach oraz wszel­kich pla­ców­kach świad­czą­cych po­moc ro­dzi­nom i oso­bom wy­ma­ga­ją­cym po­mo­cy.

attractive-nurse-with-medical-card-KTQGM23
accountants-are-analyzing-data-from-the-graph-of-t-K4NLPA8

Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia

Spe­cjal­ność ta przy­go­to­wu­je do spra­wo­wa­nia funk­cji za­rzą­dza­nia w ochro­nie zdro­wia osób zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­ty­ką zdro­wot­ną w jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, przed­sta­wi­cie­li ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej. Ab­sol­went po­sia­da wie­dzę i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie ko­mu­ni­ka­cji z pa­cjen­ta­mi i per­so­ne­lem, ne­go­cja­cji i za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi ludz­ki­mi, pro­wa­dze­nia roz­li­czeń z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia oraz kosz­to­wo efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi i kon­trak­ta­cji usług.

Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień

Stu­dia za­po­zna­ją z pro­ble­ma­mi na­tu­ry psy­chicz­nej, zwią­za­ny­mi z róż­ny­mi sy­tu­acja­mi ży­cio­wy­mi i sze­ro­ko po­ję­ty­mi uza­leż­nie­nia­mi, w tym od In­ter­ne­tu, ha­zar­du, al­ko­ho­lu i nar­ko­ty­ków. Stu­dent po­zna­je pod­sta­wy psy­cho­te­ra­pii i te­ra­pii uza­leż­nień, za­rzą­dza­nia, pla­no­wa­nia, or­ga­ni­za­cji ośrod­ków i pro­gra­mów wal­ki z uza­leż­nie­nia­mi oraz pro­mo­cji zdro­wych za­cho­wań. Po­tra­fi zor­ga­ni­zo­wać i kie­ro­wać gru­pa­mi wspar­cia. Zna za­sa­dy i me­to­dy­kę pro­wa­dze­nia za­jęć gru­po­wych i in­dy­wi­du­al­nych, po­sia­da wie­dzę z za­kre­su praw­nych aspek­tów uza­leż­nień w Pol­sce i UE. Po­tra­fi roz­po­zna­wać za­gro­że­nia, po­sia­da wie­dzę o środ­kach odu­rza­ją­cych i ro­dza­jach uza­leż­nień, zna pro­ble­my osób uza­leż­nio­nych, po­tra­fi roz­po­znać czyn­ni­ki ry­zy­ka i im prze­ciw­dzia­łać. Po­sia­da umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do prak­tycz­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z za­rzą­dza­niem te­ra­pią uza­leż­nień, or­ga­ni­za­cją pra­cy, kie­ro­wa­nia ze­spo­ła­mi za­da­nio­wy­mi, po­zy­ski­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych i in­nych za­so­bów, wła­ści­we­go do­bo­ru per­so­ne­lu. Ab­sol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pod­ję­cia pra­cy w ośrod­kach te­ra­pii uza­leż­nień, urzę­dach ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia, ośrod­kach re­so­cja­li­za­cji, or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych, na ta­kich sta­no­wi­skach jak me­na­dże­ro­wie, in­spek­to­rzy i spe­cja­li­ści.

man-at-the-psychologist-9HA9U4L
wellness-PDLVXCA

Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, SPA)

Ab­sol­went po­sia­da pod­sta­wy teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne wszyst­kich sze­ściu aspek­tów wel­l­ness: sa­mo­po­czu­cia fi­zycz­ne­go, emo­cjo­nal­ne­go, in­te­lek­tu­al­ne­go, spo­łecz­ne­go, za­wo­do­we­go i du­cho­we­go. Zna tech­ni­ki wal­ki ze stre­sem, re­lak­sa­cji, ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i zdro­wej die­ty, pod­sta­wy fit­ness i ae­ro­bi­ku oraz wie­lu in­nych form za­jęć. Po­sia­da umie­jęt­ność pla­no­wa­nia pro­gra­mów, prze­ka­zy­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy z za­kre­su pro­mo­wa­nia zdro­we­go sty­lu ży­cia dla wszyst­kich trzech grup wie­ko­wych – dzie­ci, do­ro­słych i osób star­szych. Ab­sol­went jest przy­go­to­wa­ny do pod­ję­cia pra­cy w ośrod­kach uzdro­wi­sko­wych i re­kre­acyj­nych, urzę­dach ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, do­mach dziec­ka, ośrod­kach re­so­cja­li­za­cji, fir­mach i za­kła­dach pra­cy, w tym w za­kła­dach pra­cy chro­nio­nej, fir­mach szko­le­nio­wych, ośrod­kach ofe­ru­ją­cych za­bie­gi SPA, ga­bi­ne­tach od­no­wy bio­lo­gicz­nej, ho­te­lach i ośrod­kach wy­po­czyn­ko­wych. Wel­l­ness – ho­li­stycz­ne wie­lo­wy­mia­ro­we po­dej­ście do zdro­wia. Zin­te­gro­wa­ny mo­del ży­cia pod­kre­śla­ją­cy i re­spek­tu­ją­cy pra­wa na­tu­ry obej­mu­ją­cy ta­kie aspek­ty ży­cia, jak: sa­mo­po­czu­cie fi­zycz­ne, emo­cjo­nal­ne, du­cho­we, in­te­lek­tu­al­ne, spo­łecz­ne i za­wo­do­we. Ozna­cza prze­ję­cie od­po­wie­dzial­no­ści za swo­je zdro­wie i wy­ni­ka z po­dej­mo­wa­nych de­cy­zji i za­cho­wań. Jest wy­bo­rem naj­lep­sze­go sty­lu ży­cia dla za­cho­wa­nia opty­mal­ne­go zdro­wia i sa­mo­po­czu­cia.

Ile wynosi czesne?

Miesięcznie Za semestr Za rok
I ROK 500 zł 2 450 zł 4 900 zł
II ROK 550 zł 2 700 zł 5 400 zł
III ROK 600 zł 2 950 zł 5 900 zł

Kwoty obowiązujące w roku akademickim 2024/2025

Partnerzy kierunku