Zdrowie publiczne

Studia I stopnia - licencjat
czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
forma: stacjonarne i niestacjonarne
Zdrowie publiczne

Opis kierunku

Zdrowie publiczne jest kierunkiem studiów kreującym szeroko pojętą profilaktykę i edukację zdrowotną współczesnego społeczeństwa. Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie umiejętności w zakresie gromadzenia danych o sytuacji zdrowotnej zbiorowości, realizowania programów dotyczących profilaktyki oraz opieki i rehabilitacji psychospołecznej, wdrażania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia, gromadzenia danych dotyczących ekonomiki oraz zarządzania ochroną zdrowia w środowisku lokalnym. Student uczy się rozpoznawania biologicznych i środowiskowych uwarunkowań człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych relacji między nimi. Potrafi rozpoznawać biologiczne, środowiskowe, demograficzne, społeczne i psychologiczne zagrożenia zdrowia zbiorowości ludzi, realizować kontrolę w zakresie oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa i środowiska na szczeblu regionalnym.

Dlaczego warto studiować
na kierunku Zdrowie publiczne ?

  • gwarancja zatrudnienia w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych, w zakładach opieki społecznej, urzędach administracji publicznej, domach dziecka, ośrodkach resocjalizacji, ośrodkach uzdrowiskowych i rekreacyjnych, firmach i zakładach pracy, w tym w zakładach pracy chronionej, firmach szkoleniowych, ośrodkach oferujących zabiegi SPA, gabinetach odnowy biologicznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, w placówkach dla przewlekle chorych, zakładach aktywności zawodowej, ośrodkach wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, zakładach opieki paliatywnej i hospicjach oraz wszelkich placówkach świadczących pomoc rodzinom i osobom wymagającym pomocy;
  • zajęcia dydaktyczne realizowane przez specjalistów zdrowia publicznego – dydaktyków i praktyków;
  • nowoczesne specjalności dostosowane do potrzeb jednostek systemu opieki zdrowotnej;

Specjalności

Higiena i epidemiologia

Spe­cjal­ność hi­gie­na i epi­de­mio­lo­gia i osią­gnię­te przez ab­sol­wen­ta efek­ty kształ­ce­nia umoż­li­wia­ją za­ję­cie wie­lu po­zy­cji za­wo­do­wych oraz kie­run­ków do­sko­na­le­nia za­wo­do­we­go: Sta­cjach Sa­ni­tar­no-Epi­de­mio­lo­gicz­nych, w dzia­łach pro­mo­cji zdro­wia, hi­gie­ny ko­mu­nal­nej, ży­wie­nia, epi­de­mio­lo­gii, trans­por­tu, hi­gie­ny i oświa­ty szkol­nej, in­sty­tu­cjach dzia­ła­ją­cych na rzecz ochro­ny śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go. Stu­dent zdo­bę­dzie rów­nież wie­dzę i po­żą­da­ne kom­pe­ten­cje do uczest­nic­twa w ze­spo­łach opra­co­wu­ją­cych pro­gra­my ochro­ny zdro­wia, pro­mo­cji i pro­fi­lak­ty­ki, Cen­trach Zdro­wia Pu­blicz­ne­go, Wy­dzia­łach za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, jed­nost­kach ad­mi­ni­stra­cji pań­stwo­wej wszyst­kich szcze­bli, dzia­łach me­to­dycz­no-or­ga­ni­za­cyj­nych, ds. sta­ty­sty­ki oraz epi­de­mio­lo­gii w ob­rę­bie szpi­ta­li oraz in­sty­tu­tach na­uko­wo-ba­daw­czych zaj­mu­ją­cych się oce­ną ar­ty­ku­łów spo­żyw­czych i bez­pie­czeń­stwem żyw­no­ści oraz ba­da­niem pro­duk­tów „non-fo­od” na­le­żą­cych do ka­te­go­rii: ko­sme­ty­ki, che­mia go­spo­dar­cza, środ­ki de­zyn­fe­ku­ją­ce i opa­ko­wa­nia. Stu­dent zdo­bę­dzie wy­kształ­ce­nie spe­cja­li­sty w ob­sza­rze hi­gie­ny i epi­de­mio­lo­gii, po­sia­da­ją­ce­go ogól­ną wie­dzę na te­mat pod­sta­wo­wych uwa­run­ko­wań i me­cha­ni­zmów wy­stę­po­wa­nia za­bu­rzeń sta­nu zdro­wia, naj­waż­niej­szych cho­rób i ich na­stępstw, ro­li i za­dań in­sty­tu­cji funk­cjo­nu­ją­cych w sys­te­mie ochro­ny zdro­wia, a tak­że dys­po­nu­ją­ce­go ak­tu­al­ną wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi z za­kre­su me­tod epi­de­mio­lo­gicz­nych oraz wie­dzą w za­kre­sie szcze­gó­ło­wych dzia­łów epi­de­mio­lo­gii i hi­gie­ny. Stu­den­ci bę­dą przy­go­to­wa­ni do dal­sze­go kształ­ce­nia na stu­diach II stop­nia.

Zarządzanie i organizacja ochrony zdrowia

Spe­cjal­ność ta przy­go­to­wu­je do spra­wo­wa­nia funk­cji za­rzą­dza­nia w ochro­nie zdro­wia osób zaj­mu­ją­cych się pro­ble­ma­ty­ką zdro­wot­ną w jed­nost­kach sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go, przed­sta­wi­cie­li ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej. Ab­sol­went po­sia­da wie­dzę i umie­jęt­no­ści w za­kre­sie ko­mu­ni­ka­cji z pa­cjen­ta­mi i per­so­ne­lem, ne­go­cja­cji i za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi ludz­ki­mi, pro­wa­dze­nia roz­li­czeń z Na­ro­do­wym Fun­du­szem Zdro­wia oraz kosz­to­wo efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia za­so­ba­mi i kon­trak­ta­cji usług.

Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, SPA)

Ab­sol­went po­sia­da pod­sta­wy teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne wszyst­kich sze­ściu aspek­tów wel­l­ness: sa­mo­po­czu­cia fi­zycz­ne­go, emo­cjo­nal­ne­go, in­te­lek­tu­al­ne­go, spo­łecz­ne­go, za­wo­do­we­go i du­cho­we­go. Zna tech­ni­ki wal­ki ze stre­sem, re­lak­sa­cji, ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej i zdro­wej die­ty, pod­sta­wy fit­ness i ae­ro­bi­ku oraz wie­lu in­nych form za­jęć. Po­sia­da umie­jęt­ność pla­no­wa­nia pro­gra­mów, prze­ka­zy­wa­nia zdo­by­tej wie­dzy z za­kre­su pro­mo­wa­nia zdro­we­go sty­lu ży­cia dla wszyst­kich trzech grup wie­ko­wych – dzie­ci, do­ro­słych i osób star­szych. Ab­sol­went jest przy­go­to­wa­ny do pod­ję­cia pra­cy w ośrod­kach uzdro­wi­sko­wych i re­kre­acyj­nych, urzę­dach ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, do­mach dziec­ka, ośrod­kach re­so­cja­li­za­cji, fir­mach i za­kła­dach pra­cy, w tym w za­kła­dach pra­cy chro­nio­nej, fir­mach szko­le­nio­wych, ośrod­kach ofe­ru­ją­cych za­bie­gi SPA, ga­bi­ne­tach od­no­wy bio­lo­gicz­nej, ho­te­lach i ośrod­kach wy­po­czyn­ko­wych. Wel­l­ness – ho­li­stycz­ne wie­lo­wy­mia­ro­we po­dej­ście do zdro­wia. Zin­te­gro­wa­ny mo­del ży­cia pod­kre­śla­ją­cy i re­spek­tu­ją­cy pra­wa na­tu­ry obej­mu­ją­cy ta­kie aspek­ty ży­cia, jak: sa­mo­po­czu­cie fi­zycz­ne, emo­cjo­nal­ne, du­cho­we, in­te­lek­tu­al­ne, spo­łecz­ne i za­wo­do­we. Ozna­cza prze­ję­cie od­po­wie­dzial­no­ści za swo­je zdro­wie i wy­ni­ka z po­dej­mo­wa­nych de­cy­zji i za­cho­wań. Jest wy­bo­rem naj­lep­sze­go sty­lu ży­cia dla za­cho­wa­nia opty­mal­ne­go zdro­wia i sa­mo­po­czu­cia.

Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej

Ab­sol­went po­sia­da wie­dzę w za­kre­sie sze­ro­ko ro­zu­mia­nej opie­ki pie­lę­gniar­skiej, po­mo­cy in­dy­wi­du­al­nej, ro­dzin­nej oraz w za­kre­sie wspar­cia w sy­tu­acjach kry­zy­so­wych w śro­do­wi­sku spo­łecz­nym, nad­zo­ru­je i współ­dzia­ła w pro­ce­sie te­ra­peu­tycz­no-lecz­ni­czym, w pro­ce­sie dia­gno­zo­wa­nia, kształ­tu­je za­cho­wa­nia w za­kre­sie pro­mo­cji zdro­wia, za­cho­wań proz­dro­wot­nych i mo­ty­wu­je oso­by cho­re, nie­sa­mo­dziel­ne oraz nie­peł­no­spraw­ne do udzia­łu w pro­ce­sie re­ha­bi­li­ta­cji. Gro­ma­dzi i ana­li­zu­je da­ne o sta­nie oso­by cho­rej i nie­sa­mo­dziel­nej w ce­lu okre­śle­nia ro­dza­ju świad­czeń zdro­wot­nych i usług świad­czo­nych przez opie­ku­na me­dycz­ne­go. Jest przy­go­to­wa­ny do pod­ję­cia pra­cy w pu­blicz­nych i nie­pu­blicz­nych za­kła­dach opie­ki zdro­wot­nej (szpi­ta­le, przy­chod­nie), ośrod­kach i do­mach po­mo­cy spo­łecz­nej, za­kła­dach opie­kuń­czo-lecz­ni­czych, za­kła­dach opie­kuń­czo-pie­lę­gna­cyj­nych, śro­do­wi­sko­wych do­mach po­mo­cy, Cen­trach Po­mo­cy Ro­dzi­nie, w pla­ców­kach dla prze­wle­kle cho­rych, sa­na­to­riach, za­kła­dach ak­tyw­no­ści za­wo­do­wej, ośrod­kach wspar­cia dla ro­dzin z dziec­kiem nie­peł­no­spraw­nym, za­kła­dach opie­ki pa­lia­tyw­nej i ho­spi­cjach oraz wszel­kich pla­ców­kach świad­czą­cych po­moc ro­dzi­nom i oso­bom wy­ma­ga­ją­cym po­mo­cy.

Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień

Stu­dia za­po­zna­ją z pro­ble­ma­mi na­tu­ry psy­chicz­nej, zwią­za­ny­mi z róż­ny­mi sy­tu­acja­mi ży­cio­wy­mi i sze­ro­ko po­ję­ty­mi uza­leż­nie­nia­mi, w tym od In­ter­ne­tu, ha­zar­du, al­ko­ho­lu i nar­ko­ty­ków. Stu­dent po­zna­je pod­sta­wy psy­cho­te­ra­pii i te­ra­pii uza­leż­nień, za­rzą­dza­nia, pla­no­wa­nia, or­ga­ni­za­cji ośrod­ków i pro­gra­mów wal­ki z uza­leż­nie­nia­mi oraz pro­mo­cji zdro­wych za­cho­wań. Po­tra­fi zor­ga­ni­zo­wać i kie­ro­wać gru­pa­mi wspar­cia. Zna za­sa­dy i me­to­dy­kę pro­wa­dze­nia za­jęć gru­po­wych i in­dy­wi­du­al­nych, po­sia­da wie­dzę z za­kre­su praw­nych aspek­tów uza­leż­nień w Pol­sce i UE. Po­tra­fi roz­po­zna­wać za­gro­że­nia, po­sia­da wie­dzę o środ­kach odu­rza­ją­cych i ro­dza­jach uza­leż­nień, zna pro­ble­my osób uza­leż­nio­nych, po­tra­fi roz­po­znać czyn­ni­ki ry­zy­ka i im prze­ciw­dzia­łać. Po­sia­da umie­jęt­no­ści nie­zbęd­ne do prak­tycz­ne­go roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów zwią­za­nych z za­rzą­dza­niem te­ra­pią uza­leż­nień, or­ga­ni­za­cją pra­cy, kie­ro­wa­nia ze­spo­ła­mi za­da­nio­wy­mi, po­zy­ski­wa­nia środ­ków fi­nan­so­wych i in­nych za­so­bów, wła­ści­we­go do­bo­ru per­so­ne­lu. Ab­sol­wen­ci są przy­go­to­wa­ni do pod­ję­cia pra­cy w ośrod­kach te­ra­pii uza­leż­nień, urzę­dach ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, pla­ców­kach ochro­ny zdro­wia, ośrod­kach re­so­cja­li­za­cji, or­ga­ni­za­cjach po­za­rzą­do­wych, na ta­kich sta­no­wi­skach jak me­na­dże­ro­wie, in­spek­to­rzy i spe­cja­li­ści.

Ile wynosi czesne?

  miesięcznie za semestr za rok
I rok 350 zł 1 700 zł 3 400 zł
II rok 375 zł 1 825 zł 3 650 zł
III rok 380 zł 1 850 zł 3 700 zł

Masz pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące kierunku lub rekrutacji napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.