Biblioteka

O Bibliotece

Biblioteka akademicka powstała w 2004 roku wraz z powołaniem do życia Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Książnica pełni zadania dydaktyczne, naukowe i usługowe. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni wchodzą: Wypożyczalnia, Czytelnia, Archiwum Prac Dyplomowych oraz Magazyn. Przy Bibliotece działa również Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Księgozbiór o uniwersalnym charakterze liczy obecnie ponad 11 tys. woluminów, a prenumeratą bieżącą objętych jest 15 tytułów gazet i czasopism zgodnych z prowadzonymi kierunkami studiów. Profil gromadzonych zasobów dostosowany jest do potrzeb studentów zdobywających wykształcenie na kierunkach takich jak: Administracja, Bezpieczeństwo Narodowe, Marketing Cyfrowy, Logistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Dietetyka oraz Pielęgniarstwo. Biblioteka gromadzi literaturę podstawową proponowaną przez wykładowców i nauczycieli dla poszczególnych kierunków, literaturę uzupełniającą oraz wydawnictwa informacyjne i zbiory multimedialne (m.in. kursy językowe). W zamyśle księgozbiór wzbogacany będzie o kolejne tytuły – także o pozycje związane z nowymi kierunkami studiów.

Wypożyczalnia
Do podstawowych zadań Wypożyczalni należy m.in.:

 • rejestrowanie nowych czytelników (kliknij, by wypełnić formularz rejestracji online)
 • zakładnie kart bibliotecznych,
 • aktualizacja kont w systemie bibliotecznym,
 • przyjmowanie zamówień i rezerwacji książek,
 • wypożyczanie książek,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu,
 • przyjmowanie i kontrolowanie zwrotów książek,
 • (prolongata) przedłużanie terminu zwrotu wypożyczonych pozycji,
 • podpisywanie kart obiegowych,
 • organizowanie szkoleń bibliotecznych.

Zamówienia na książki z magazynu zamkniętego składa się drogą elektroniczną lub osobiście, korzystając z katalogu internetowego (link dostępny po prawej stronie). Zamówienia elektronicznego dokonać mogą wyłącznie Czytelnicy zarejestrowani, którzy dokonali aktywacji konta bibliotecznego (w przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Wypożyczalnią). Czas realizacji zamówienia magazynowego to ok. 15-30 minut. Książki należy odebrać w godzinach pracy Biblioteki w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. Po tym terminie nieodebrane materiały biblioteczne będą zwracane do magazynu. Prolongatę terminu zwrotu można uzyskać w godzinach pracy Biblioteki, kontaktując się z Wypożyczalnią osobiście, przez pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

Czytelnia
W Czytelni udostępniane są najnowsze i archiwalne wydania czasopism prenumerowanych oraz publikacje przeznaczone do skorzystania wyłącznie na miejscu (niektóre wydawnictwa książkowe oraz prace dyplomowe). Z pozycji znajdujących się w wolnym dostępie czytelnicy mogą korzystać samodzielnie. W razie wątpliwości można zgłosić się po pomoc do dyżurującego bibliotekarza. Czytelnia została wyposażona zarówno w miejsca do pracy indywidualnej, jak i w stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz nowoczesnych skanerów.

Elektroniczne zasoby informacyjne:

 • Wirtualna Biblioteka Nauki (linki do poszczególnych baz danych znajdują się w Strefie Studenta w zakładce Wirtualna Biblioteka Nauki). Dostęp do WBN nie wymaga loginów oraz haseł – autoryzacja odbywa się poprzez zarejestrowany adres IP Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Bazy danych, z których można korzystać na terenie uczelni: Elsevier, Nature, Science, Scopus, Springer, Web of Science, Wiley. Bazy danych, z których można korzystać poza terenem uczelni: PuBMed, PEDro.
 • Centralna Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica (https://academica.edu.pl/) – to administrowany przez Bibliotekę Narodową system udostępniania cyfrowych postaci zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem terminalu znajdującego się w Bibliotece. Wymagane jest indywidualne konto, zakładane przez bibliotekarza. Zbiory udostępniane są na terminalu w Bibliotece lub każdym komputerze z dostępem do Internetu. Do korzystania z systemu CWPN Academica przeznaczony jest jeden komputer, znajdujący się w czytelni. Ze zbiorów chronionych prawem autorskich można korzystać wyłącznie na terminalu. Nie jest dozwolone pobieranie z CWPN Academica materiałów chronionych prawem autorskim. Więcej informacji znajduje się w Strefie Studenta w zakładce Biblioteka BSW i archiwum prac dyplomowych.
 • Normy Online (stanowisko komputerowe w czytelni nr 1 i 2). Usługa Normy On-line to internetowy dostęp do norm, pogrupowanych wg dziedzin tematycznych Międzynarodowej Klasyfikacji Norm – ICS. Bydgoska Szkoła Wyższa posiada uprawnienia do korzystania z norm dotyczących budownictwa i materiałów budowlanych (numer dziedziny 91).
 • Bazy EBSCOhost – w ich skład wchodzi 16 baz naukowych (Academic Search Ultimate, Business Source Ultimate, Regional Business News, Health Source-Nursing/Academic Edition, Health Source-Consumer Edition, AHFS Consumer Medication Information, Master File Premier, MasterFILE Reference eBook Subscription Collection, Newspaper Source, Medline, Agricola, ERIC, LISTA, Teacher Reference Center, European Views of the Americas). Tematyka baz jest multidyscyplinarna – dotyczy nauk społecznych i humanistycznych, psychologii, antropologii, etnologii, prawa, filozofii, chemii, biologii, rolnictwa, matematyki, fizyki i innych, księgowości, administracji, bankowości, ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania, marketingu i sprzedaży, nauk medycznych, a w szczególności z zakresu pielęgniarstwa i ochrony zdrowia, medycyny ogólnej, medycyny sportowej, żywienia, zdrowia rodzinnego, zdrowia dziecka, problemów zdrowotnych, tematyce ogólnej, społecznej, biznesowej, edukacji, zagadnień wielokulturowych, jak historia, literatura, genealogia, medycyna, finanse, polityka, architektura, nauki ścisłe, bieżące wydarzenia, sport i podróże, tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.: biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne, szkolnictwa, edukacji i nauk społecznych, badań dotyczących wszelkich aspektów wpływu człowieka na środowisko (publikacje naukowe na temat globalnych zmian klimatu, budownictwa przyjaznego środowisku, zanieczyszczenia środowiska, zrównoważonego rolnictwa, energii odnawialnej, recyklingu i innych), historii europejskich odkryć na terenie Ameryki, opisy rdzennych mieszkańców, klęsk żywiołowych, chorób i niewolnictwa. Aby skorzystać z platformy EBSCOhost http://search.ebscohost.com/ należy wykorzystać dane do logowania, które udostępniane są przez bibliotekarza. Publikacje naukowe można drukować, pobierać oraz wysyłać na adres e-mailowy. Za pomocą opcji wyszukiwania (po lewej stronie) można zawężać wyszukiwane wyniki.

Archiwum Prac Dyplomowych
Biblioteka Bydgoskiej Szkoły Wyższej gromadzi, archiwizuje i udostępnia prace dyplomowe (licencjackie, inżynierskie i magisterskie) absolwentów Uczelni. Jako że stanowią one zbiory o szczególnej wartości, udostępniane są wyłącznie te prace, których autorzy wyrazili na to zgodę. Prawo wglądu do prac posiadają wykładowcy oraz studenci Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Zbiory w formie drukowanej udostępniane są w czytelni, a osoba z nich korzystająca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone jej prace dyplomowe. Od 18 października 2017 r. wykaz prac dyplomowych dostępny jest wyłącznie w wersji elektronicznej w Strefie Studenta. Szczegółowe zasady udostępniania prac dyplomowych określa Regulamin udostępniania prac dyplomowych (do pobrania w Strefie Studenta, jak i w Bibliotece).

Wydawnictwo Bydgoskiej Szkoły Wyższej
Wydawnictwo uczelniane zajmuje się publikacją prac naukowych pracowników Bydgoskiej Szkoły Wyższej,  a także materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla studentów naszej Uczelni, jak również innych uczelni i szkół. Dotychczas nakładem Wydawnictwa Bydgoskiej Szkoły Wyższej ukazały się między innymi poniższe publikacje:

 • Gozdalska K., Stróżecka E., Podstawy matematyki w zadaniach. Materiały do zajęć wyrównawczych, Bydgoszcz 2009.
 • Studzińska R., Wróblewska M., Chemia. Ćwiczenia laboratoryjne, zadania. Skrypt dla studentów kierunków niechemicznych, Bydgoszcz 2010.
 • Galanciak D., Podstawy fizyki ogólnej. Materiały do zajęć wyrównawczych, Bydgoszcz 2010.
 • Chwarścianek F., Eksploatacja urządzeń technicznych. Część I i II. Skrypt dla studentów kierunków inżynierskich, Bydgoszcz 2011.
 • Chwarścianek F., Procesy i techniki produkcyjne. Skrypt dla studentów kierunków inżynierskich, Bydgoszcz 2011.
 • Mikołajczak J., Logistyka w dobie zrównoważonego rozwoju, 2012.
 • Hagner-Derengowska M., Kalisz Z., Żukow W., Zdrowie – prawidłowe funkcjonowanie człowieka we wszystkich sferach życia, t. 1-4. Wydanie dwujęzyczne: j. polski i j. angielski, Bydgoszcz 2012.
 • Wojcieszak A., Ładunki w transporcie drogowym. Vademecum logistyka, 2013.
 • Styp-Rekowski M., Matuszewski M., Automatyzacja procesów wytwarzania. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz 2015.
 • Drabik J., Zdrowie a aktywność i sprawność fizyczna człowieka, Bydgoszcz 2018.