Biblioteka

Biblioteka zajmuje pomieszczenia o powierzchni 148 m² w budynku Uczelni, przy ul. Unii Lubelskiej 4C. Składają się na nią: czytelnia, wypożyczalnia, część magazynowa oraz wydzielone pomieszczenie do pracy z komputerem.

W obecnej strukturze organizacyjnej Uczelni, biblioteka ma zapewnić zaspokojenie potrzeb edukacyjnych studentów na kierunkach: Administracja, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Zdrowie Publiczne, Kosmetologia, Logistyka oraz Dietetyka. W zamyśle księgozbiór wzbogacany będzie także o pozycje związane z nowopowstałymi kierunkami. Do podstawowych zadań biblioteki należy: gromadzenie i udostępnianie studentom oraz pracownikom naukowym i dydaktycznym księgozbioru, w oparciu o regulamin biblioteki, udzielanie informacji o istniejących zasobach i zbiorach, nawiązywanie współpracy z bibliotekami innych uczelni i ośrodków naukowo-badawczych, systematyczne uzupełnianie zbiorów, dostosowanych do profilu kształcenia BSW, ochrona i konserwacja zbiorów, wymiana międzybiblioteczna.

Dokumentację biblioteki tworzą trzy księgi inwentarzowe:

  • podstawowa księga inwentarzowa księgozbioru,
  • księga inwentarzowa dla prenumerowanych czasopism – oznaczona literką „p”,
  • księga przeznaczona dla zbiorów audiowizualnych – oznaczona literką „a”.

oraz prowadzony rejestr prac dyplomowych.

Utworzony został przedmiotowy katalog książek, który ma ułatwić studentom poszukiwanie potrzebnej pozycji. Obok katalogu książek założono również katalog czasopism i zbiorów audiowizualnych, i zaplanowano utworzenie katalogu prac dyplomowych.

Księgozbiór biblioteczny został ułożony wg UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej), a w obrębie działu – alfabetycznie wg nazwiska autora.

Obecnie księgozbiór liczy ponad 8700 woluminów, a prenumerata obejmuje 41 tytułów czasopism, w tym 4 tytuły dzienników.

Do korzystania z biblioteki mają prawo wszyscy studenci i pracownicy BSW. Gwarantami zaspokojenia potrzeb edukacyjnych są także lokalne biblioteki: Biblioteka Wojewódzką, Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J.Śniadeckich w Bydgoszczy, Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Biblioteka Pomorskiego Okręgu Wojskowego, z którymi podpisano stosowne umowy prawne. Studenci BSW mogą ponadto korzystać z Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Biblioteki Collegium Medium w Bydgoszczy.

Czytelnia biblioteczna została wyposażona w miejsca do pracy indywidualnej. Wydzielono także miejsce do pracy z komputerem – dostępne są 3 stanowiska z szerokopasmowym dostępem do Internetu.