Pomoc materialna

Stypendium materialne krok po kroku

  1. Skompletowanie niezbędnej dokumentacji (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zaświadczenie z ZUS-u o opłaconych składkach zdrowotnych lub oświadczenie)
  2. Złożenie wniosku i dokumentów (do 15 października)
  3. Rozpatrzenie wniosku (w terminie do 15 listopada)
  4. Odbiór decyzji
  5. Wyplata stypendium

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pomocy materialnej
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
Zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny
Oświadczenie o wysokości deklarowanych dochodów w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o przyznanie zapomogi
Oświadczenie o braku zmian sytuacji materialnej

Kredyt studencki

Jak dostać kredyt studencki?

Ak­tu­al­ne in­for­ma­cje na te­mat sys­te­mu po­ży­czek i kre­dy­tów stu­denc­kich znaj­du­ją się na stro­nie in­ter­ne­to­wej Mi­ni­ster­stwa Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go.

Mak­sy­mal­na wy­so­kość mie­sięcz­ne­go do­cho­du na oso­bę w ro­dzi­nie upraw­nia­ją­ca do otrzy­ma­nia kre­dy­tu stu­denc­kie­go w ro­ku aka­de­mic­kim 2017/2018

Na pod­sta­wie § 5 ust. 10 roz­po­rzą­dze­nia Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go z dnia 18 ma­ja 2010 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych za­sad, try­bu i kry­te­riów udzie­la­nia, spła­ca­nia oraz uma­rza­nia kre­dy­tów i po­ży­czek stu­denc­kich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1, z późn. zm.) Mi­ni­ster Na­uki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go usta­lił, że mak­sy­mal­na wy­so­kość mie­sięcz­ne­go do­cho­du na oso­bę w ro­dzi­nie upraw­nia­ją­ca stu­den­ta lub dok­to­ran­ta do otrzy­ma­nia kre­dy­tu stu­denc­kie­go w ro­ku aka­de­mic­kim 2017/2018 wy­no­si 2500 zł.