Pomoc materialna

Stypendium materialne krok po kroku

  1. Skompletowanie niezbędnej dokumentacji (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zaświadczenie z ZUS-u o opłaconych składkach zdrowotnych lub oświadczenie)
  2. Złożenie wniosku i dokumentów (do 15 października)
  3. Rozpatrzenie wniosku (w terminie do 15 listopada)
  4. Odbiór decyzji
  5. Wyplata stypendium

» Informacje na temat pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2018/2019

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pomocy materialnej
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
Zaświadczenie urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny
Oświadczenie o wysokości deklarowanych dochodów w przypadku rozliczania się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
Oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów
Wniosek o przyznanie zapomogi
Oświadczenie o braku zmian sytuacji materialnej

Kredyt studencki

Jak dostać kredyt studencki?

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2500 zł (kwota netto).

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

» In­for­ma­cja o kredytach stu­denc­kich w roku akademickim 2018/2019