Pomoc materialna

Stypendium materialne krok po kroku

  1. Skompletowanie niezbędnej dokumentacji (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, zaświadczenie z ZUS-u o opłaconych składkach zdrowotnych lub oświadczenie)
  2. Złożenie wniosku i dokumentów
  3. Rozpatrzenie wniosku
  4. Odbiór decyzji
  5. Wyplata stypendium

Wniosek o przyznanie stypendium rektora składa się w terminie:
a) corocznie do 15 października dla studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym
b) corocznie do 15 marca w przypadku, gdy studia na danym kierunku rozpoczynają się od semestru letniego

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi można składać w trakcie całego roku akademickiego.

Zarządzenie Rektora w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczeń dla studentów BSW

Dokumenty do pobrania:

Regulamin pomocy materialnej
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych
Wniosek o przyznanie stypendium rektora
Wniosek korygujący o stypendium socjalne
Wniosek o przyznanie zapomogi
Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gosp.dom. z rodzicami
Oświadczenie o nieosiągnięciu dochodów i braku rejestracji w urzędzie pracy
Oświadczenie o nieosiąganiu dochodów i braku rozliczenia z urzędem skarbowym
Oświadczenie członka rodziny wraz z pouczeniami
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów członków rodziny
Oświadczenie o prowadzeniu lub nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej
Oświadczenie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Oświadczenie o braku zmian sytuacji materialnej studenta