Studia inżynierskie

Absolwent zarządzania i inżynierii produkcji otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Posiada przygotowanie w zakresie: wiedzy inżynierskiej, podstaw nauk ekonomicznych i zarządzania oraz umiejętności menedżerskich, a także w zakresie: rozwiązywania zagadnień danej dziedziny techniki za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych i obiektów projektowania systemów zarządzania, zarządzania kosztami, finansami i kapitałem przedsiębiorstwa, a także formułowania problemów z zakresu technologii, zarządzania i finansów, transferu technologii oraz innowacyjności.

Otrzymane wykształcenie inżynierskie pozwala podjąć pracę w organizacjach gospodarczych, firmach i przedsiębiorstwach na stanowisku inżynier produkcji , instytucjach obsługi wyposażenia technicznego, firmach deweloperskich, urzędach samorządu terytorialnego.

Przedmioty kształcenia ogólnego: język obcy (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski), technologia informacyjna, ochrona własności intelektualnej, psychologia, infrastruktura w inżynierii produkcji.

Przedmioty podstawowe: matematyka, statystyka i badania operacyjne, fizyka, chemia, mikro- i makroekonomia, podstawy prawa gospodarczego, marketing, ekologia i zarządzanie środowiskowe.

Przedmioty kierunkowe: zarządzanie, finanse i rachunkowość, rachunek kosztów dla inżyniera, zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, logistyka w przedsię­biorstwie, nauka o materiałach, projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska, procesy produkcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia, informatyka komputerowego wspomagania prac inżynierskich.

Zakres specjalności jest modyfikowany, z zachowaniem procedur naukowych i administracyjnych, stosownie do Państwa potrzeb i wymogów pracodawców, po zatwierdzeniu: koncepcji kształcenia, uzasadnienia merytorycznego, uwarunkowań opieki naukowo-dydaktycznej, warunków organizacyjnych i finansowych, obsady kadrowej, planów studiów i programów nauczania oraz szczegółowych siatek rozkładu zajęć i sylabusów, przez właściwy organ.

Obszary studiów

Inżynieria procesów produkcyjnych

Inżynieria procesów produkcyjnych koncentruje się na zastosowaniu systemów informatycznych do usprawnienia procesów biznesowych. Kładzie nacisk na rozwijanie kreatywności i innowacyjne myślenie, a więc rozwija cechy niezbędne dla projektowania systemów czy aplikacji biznesowych, ich wykorzysty­wania i obsługi. Absolwent potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia i technologie informatyczne do zarządzania firmą, jak sprzęt, sieci i języki programowania, zarządzać informacjami, przeprowadzać informatyzację firmy, wdrażać systemy wspomagania decyzji. Potrafi zarządzać zasobami informacyjnymi firmy i przepływem informacji i danych. Potrafi konfigurować bazy danych i aplikacje komercyjne odpowiednio do potrzeb firmy. Posada umiejętności graficznego prezentowania danych i informacji oraz wykorzystywać metody ilościowe i analityczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sposób kosztowo efektywny dokonać wyboru systemu, zorganizować i kierować zespołem zadaniowym, współpracować z firmami informatycznymi i doradczymi. Posiada unikalną umiejętność łączenia wiedzy z zakresu zarzą­dza­nia z wiedzą z dziedziny informatyki stosowanej.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz w firmach wdrażających lub projektujących systemy informacyjne dla obsługi przedsiębiorstw na stanowiskach kierowniczych, jako specjaliści lub doradcy.

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Absolwent dysponuje wiedzą w zakresie typologii, efektywności procesu wyzwalania energii, kosztu jej wytworzenia oraz korzyści środowiskowych. Posiada wiadomości pozwalające na analizę potrzeb energetycznych obiektów (szkół, szpitali, zakładów przemysłowych, osiedli mieszkaniowych) i optymalny wybór adekwatnego odnawialnego źródła energii. Nabyta w czasie studiów wiedza umożliwi absolwentowi doradztwo i projektowanie w zakresie wyboru i realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii. Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii i jej eksploatowania w skali mikro (gospodarstwa domowe) i makro (osiedla, zakłady przemysłowe). Posiada umiejętności samodzielnego szacowania potrzeb energetycznych obiektów, wykonania analizy porównawczej kosztów energii tradycyjnej i odnawialnej oraz wpływu na środowisko naturalne stosowanych nośników energii. Potrafi optymalizować wybór źródła energii, kosztowo efektywnie wybierać źródła energii i ich wykorzystywanie w warunkach lokalnych, zaplanować proces inwestycyjny i opracować biznes plan oraz pozyskiwać środki finansowe na realizację projektu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych i specjalisty ds. energii odnawialnej w administracji samorządowej, budownictwie, ciepłownictwie, w sektorze bankowym i finansowym (jako doradcy), w firmach związanych z branżą energetyczną oraz do rozpoczęcia własnej działalności doradczej i usługowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.)
» dokument do pobrania

Art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
» dokument do pobrania

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 roku w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia
» dokument do pobrania

Zapraszamy do zapoznania się ze standardem kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji .

Uprawnienia

English
version
Zamknij Informujemy, że korzystamy z tzw. ciasteczek do przechowywania wybranych informacji w urządzeniu użytkownika.
Jeśli nie akceptujesz tego, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w przeglądarce.
Jakie informacje zapisujemy i w jakim celu? Czym są ciasteczka? Jak je zablokować?