Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej oraz umiejętności praktycznych w celu rozszerzenia wiedzy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych, przygotowaliśmy Program dokształcenia z zasad i przepisów dotyczących ochrony informacji, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zasad ochrony danych osobowych.

Przedstawiamy ofertę, w której bardzo duży zakres zajęć, stanowią ćwiczenia praktyczne. W wyniku takiej kompozycji programów, Absolwenci naszych szkoleń zostaną wyposażeni w szerokie umiejętności praktyczne i uzyskają umiejętności do samodzielnego prowadzenia zadań, przygotowania wymaganej dokumentacji oraz wdrażania, utrzymywania i doskonalenia Systemu Bezpieczeństwa Informacyjnego.

Mamy adekwatną propozycję dla administracji publicznej i samorządowej, sektora ochrony zdrowia, instytucji i podmiotów sektora finansowego, edukacji, szeroko rozumianej infrastruktury oraz produkcji i usług oraz pracowników szczebla podstawowego.

Szkolenia ukierunkowane są na proces wdrożenia przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenie 2016/679, czyli unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), które wprowadza wiele nowych rozwiązań w obszarze ochrony danych, dotychczas nieznanych w polskim prawie, a na wszystkich przetwarzających dane osobowe nakłada szereg nowych obowiązków. Wdrożenie RODO wymaga zatem profesjonalnego przygotowania wszystkich pracowników, którzy będą realizowali zadania z tego zakresu.

Najbliższy kurs odbędzie się po zebraniu min. 15 osób

Kurs kończy się wydaniem certyfikatu BSW.

Program kursu

(2 dni – 20 godzin lekcyjnych)

Inspektor Ochrony Danych

 1. Kompetencje wymagane do pełnienia IOD.
 2. Kiedy powołanie IOD jest konieczne?
 3. IOD w strukturze organizacyjnej firmy, instytucji.
 4. Obowiązki administratora wobec IOD i gwarancje niezależności.
 5. Współpraca IOD z organem nadzorczym.

Nowe prawa i definicje w przepisach RODO

 1. Rozbudowana treść klauzul informacyjnych.
 2. Terminy związane z realizacją praw osób, których dane są przetwarzane.
 3. Prawo do bycia zapomnianym.
 4. Prawo do przenoszenia danych.
 5. Możliwości w zakresie profilowania osób.
 6. Co oznacza w praktyce jest privacy by design oraz privacy by default ?

Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających

 1. Administrator danych, współadministrator i ich podstawowe obowiązki.
 2. Co będzie stanowić podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych przez administratora ?
 3. Nowe warunki i umowy powierzania danych osobowych.
 4. Jak ma wyglądać po wejściu w życie przepisów RODO współpraca administratora danych z podmiotem przetwarzającym ?
 5. Jak kształtować treść umowy powierzenia danych na gruncie RODO ?
 6. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dot. ochrony danych osobowych.
 7. Kary pieniężne oraz odpowiedzialność odszkodowawcza w przepisach RODO.

Obowiązki IOD w świetle nowych regulacji (RODO oraz wytyczne Grupy Roboczej ds. art. 29)

 1. IOD jako punkt kontaktowy dla podmiotów danych oraz organu nadzorczego.
 2. Inne formy współpracy z organem nadzorczym.
 3. Podnoszenie świadomości w zakresie ochrony danych osobowych.
 4. Rola IOD w tworzeniu i nadzorowaniu systemu bezpieczeństwa informacji przedsiębiorstwa.
 5. Rola IOD w procesie reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji.
 6. Rola IOD w procesie oceny skutków dla ochrony danych.
 7. Prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych.

Nowe zasady dot. dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

 1. Dokumentacja obowiązkowa do wdrożenia po wejściu w życie przepisów RODO.
 2. Dokumentacja uzupełniająca, zasadność jej tworzenia.
 3. Kontrola przestrzegania zasad i wytycznych określonych w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie.
 4. Prowadzenie stałej oceny zgodności dokumentacji z wymaganiami aktualnych przepisów prawa.
 5. Zasady postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości w treści dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych (DPIA)

 1. Kiedy mamy do czynienia z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych ?
 2. Rola organu nadzorczego w procesie DPIA.
 3. Metodyka prowadzenia DPIA na wybranych przykładach (case study)
 4. Normatywne wskazówki do przeprowadzenia DPIA.

Etapy wdrażania RODO w organizacji

 1. Powołanie zespołu roboczego ds. implementacji RODO.
 2. Identyfikacja i wycena zasobów informacyjnych.
 3. Analiza aktualności posiadanej dokumentacji bezpieczeństwa informacyjnego.
 4. Analiza treści zawartych umów powierzenia danych.
 5. Audyt systemów informatycznych pod kątem spełnienia warunków RODO.
 6. Klauzule informacyjne na nowych zasadach.

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie – audyt ochrony danych osobowych – ćwiczenie praktyczne

Zgłoszenie na kurs
Certyfikowany kurs z zakresu RODO


  Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!