Inspektor ochrony radiologicznej IOR-R

Szko­le­nie bę­dą­ce pod­sta­wą do uzy­ska­nia upraw­nień IN­SPEK­TO­RA OCHRO­NY RA­DIO­LO­GICZ­NEJ w pra­cow­niach sto­su­ją­cych apa­ra­ty rent­ge­now­skie w ce­lach me­dycz­nych.

Byd­go­ska Szko­ła Wyż­sza jest wpi­sa­na do re­je­stru jed­no­stek upo­waż­nio­nych do prze­pro­wa­dza­nia szko­le­nia przez Głów­ne­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go. Pro­gram szko­le­nia jest zgod­ny z roz­po­rzą­dze­niem Mi­ni­stra Zdro­wia z dnia 31 grud­nia 2012 r. w spra­wie nada­wa­nia upraw­nień in­spek­to­ra ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej w pra­cow­niach sto­su­ją­cych apa­ra­ty rent­ge­now­skie w ce­lach me­dycz­nych.

Zakres szkolenia

Szko­le­nie przy­go­to­wu­je do eg­za­mi­nu na upraw­nie­nia ty­pu IOR-R do­ty­czą­ce nad­zo­ro­wa­nia dzia­łal­no­ści w za­kre­sie sto­so­wa­nia apa­ra­tów rent­ge­now­skich do ce­lów dia­gno­sty­ki me­dycz­nej, ra­dio­lo­gii za­bie­go­wej, ra­dio­te­ra­pii po­wierzch­nio­wej i ra­dio­te­ra­pii scho­rzeń nie­no­wo­two­ro­wych

Podstawa prawna

Zgod­nie z wy­mo­ga­mi art.7.5 usta­wy z dnia 29.11.2000 Pra­wo ato­mo­we (Dz.U.2012.264) we­wnętrz­ny nad­zór nad prze­strze­ga­niem wy­ma­gań ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej w pra­cow­niach sto­su­ją­cych apa­ra­ty rent­ge­now­skie do ce­lów dia­gno­sty­ki me­dycz­nej, ra­dio­lo­gii za­bie­go­wej, spra­wu­je oso­ba, któ­ra po­sia­da upraw­nie­nia in­spek­to­ra ochro­ny ra­dio­lo­gicz­nej w tych pra­cow­niach.

Termin szkolenia

  • 19 maja 2023 r. (piątek) – godz. 15.00
  • 20 maja 2023 r. (sobota) – godz. 11.00
  • 21 maja 2023 r. (niedziela) – godz. 10.00

Termin egzaminu

  • 21 maja 2023 r. ( niedziela ) – godz. 15.00

Miejsce szkolenia i egzaminu

BYDGOSZCZ

Bydgoska Szkoła Wyższa ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz

Eg­za­min odbędzie się przed Ko­mi­sją wy­zna­czo­ną przez Głów­ne­go In­spek­to­ra Sa­ni­tar­ne­go.

Zgłoszenie

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkolenia.rtg@gmail.com

Koszt szkolenia

690 zł – ce­na obej­mu­je wy­kła­dy, ma­te­ria­ły szko­le­nio­we, ma­te­ria­ły po­moc­ni­cze, lun­che, prze­rwy ka­wo­we.

Koszt egzaminu

Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792, art. 71 ust. 7 i ust. 8) koszt egzaminu dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej ponosi się w formie opłaty stanowiącej dochód budżetu państwa i wnosi się ją na rachunek Głównego Inspektora Sanitarnego w wysokości 560,- zł.

Wpłaty

Wpłaty za uczest­nic­two w szkoleniu w wysokości 690,- zł pro­si­my do­ko­ny­wać na kon­to:
Byd­go­ska Szko­ła Wyż­sza, Bank Pocz­to­wy S.A. o. Byd­goszcz
78 1320 1117 2057 1722 2000 0007
z ad­no­ta­cją „kurs IOR-R [ter­min kur­su]”.

Wpłaty za egzamin w wysokości 560,- zł należy dokonać na konto:
Główny Inspektor Sanitarny, NBP O/O Warszawa
96 1010 1010 0082 9522 3100 0000

W tytule opłaty za egzamin należy podać:

  1. Egzamin IOR «termin egzaminu» w Bydgoszczy,
  2. Imię i nazwisko osoby zdającej,
  3. Siedem pierwszych cyfr numeru PESEL,
  4. Adres osoby zdającej

Informacje

Do­dat­ko­we in­for­ma­cje są do­stęp­ne pod nu­me­rem te­le­fo­nu 536 956 490.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!