Masaż gorącymi kamieniami

Masaż gorącymi kamieniami jest niezwykle przyjemny i doskonale relaksuje, dlatego jest bardzo popularnym zabiegiem w salonach SPA. Był on znany już w starożytności. Naukowcy twierdzą, że technika masażu gorącymi kamieniami jest starsza niż akupunktura. Jego techniki od wieków były stosowane na Dalekim Wschodzie. Masaż gorącymi kamieniami jest zabiegiem głęboko relaksacyjnym, rewitalizującym i regeneracyjnym. Jest też zbawienny dla zmęczonych ciał i zestresowanych umysłów – relaksuje i regeneruje całe ciało.

Każdy z Uczestników otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

miejsce: Akademickie Centrum Medyczne Bydgoskiej Szkoły Wyższej ul. Kaszubska 26

Realizowany kurs będzie odbywał się w wyznaczonych terminach w godzinach popołudniowych.

Zgłoszenie na kurs
Masaż gorącymi kamieniami

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.