Masaż I stopnia

Masaż leczniczy jest jedną z najstarszych i najpowszechniejszych znanych człowiekowi form terapii. Rozluźnia mięśnie, poprawia krążenie krwi, relaksuje całe ciało i pomaga walczyć ze stresem i dolegliwościami bólowymi. Aby osiągać takie efekty masażysta musi znać anatomię ludzkiego ciała, rozumieć podstawy fizjologii, a także znać podstawowe techniki masażu klasycznego, ich działanie, wskazania i przeciwwskazania. Jednak oprócz niezbędnych podstaw teoretycznych kurs masażu to przede wszystkim duża ilość zajęć praktycznych, pozwalających na opanowanie sposobu wykonywania poszczególnych technik w sposób prawidłowy i pewny. Dzięki temu po ukończeniu kursu masażu I stopnia słuchacz będzie w pełni przygotowany do wykonywania masażu klasycznego w sposób profesjonalny i przede wszystkim skuteczny.

wymagania wstępne: zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w zajęciach tego typu i pracy w zawodzie masażysty

termin: kurs rozpocznie się, gdy uzbiera się odpowiednia ilość osób. (Zajęcia będą prowadzone w tygodniu, w trybie popołudniowym od 17.00 (całość obejmuje 100 h))

Zgłoszenie na kurs
Masaż I stopnia

Podstawowe informacjeDane kontaktowe


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bydgoską Szkołę Wyższą w celu wystawienia faktury i realizacji kursu.
Wyrażam zgodę na prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych kur­sów or­ga­ni­zo­wa­nych przez Aka­de­mię Kształ­ce­nia Usta­wicz­ne­go na po­da­ny prze­ze mnie ad­res pocz­ty elek­tro­nicz­nej.