Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób nadzorujących ich wykonywanie (techników elektroradiologii, fizyków medycznych, lekarzy radiologów, lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej, lekarzy stomatologów wykonujących procedury rentgenodiagnostyczne oraz planujących stosowanie rentgenodiagnostyki oraz osób wykonujących procedury densytometryczne).

Szkolenie jest prowadzone drogą internetową zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ( Dz.U. 2020 poz. 390 ) i zakończone jest egzaminem testowym przeprowadzanym na odległość.

Bydgoska Szkoła Wyższa, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz jest wpisana pod nr 12. do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin szkolenia

  • Uczestnicy szkolenia otrzymują kod dostępu do platformy e-learningowej na której umieszczone są treści kształcenia w formie prezentacji multimedialnych, wykaz materiałów źródłowych oraz dostęp do seminarium umożliwiającego sprawdzenie nabytych wiadomości.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują także informacje o terminach i sposobach kontaktowania się z konsultantami, godziny dyżurów, kontakty e-mailowe oraz telefoniczne.
  • Szkolenie kończy się egzaminem testowym przeprowadzanym drogą internetową
  • Egzamin poprzedza dodatkowe seminarium prowadzone przez wykładowcę na platformie cyfrowej.

Terminy najbliższych egzaminów

31 marca 2023 r. (piątek)
seminarium – godz. 17.00
egzamin – godz. 19.00
01 kwietnia 2023 r. (sobota)
seminarium – godz. 11.00
egzamin – godz. 13.00

Cena: 249 zł (obejmuje koszt szkolenia, seminarium i egzaminu)
For­mu­larz zgło­sze­nia

Rejestracja

Należy wysłać wypełniony drogą elektroniczną formularz oraz kopię potwierdzenia przelewu na adres szkolenia.​rtg@​gmail.​com

Certyfikaty

Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu uczestnicy szkolenia otrzymują drogą mailową po zaliczeniu egzaminu.

Certyfikat przyznaje 20 punktów szkoleniowych i jest ważny przez 5 lat.

Wpłaty

Wpłaty za uczest­nic­two w szkoleniu i egzaminie należy do­ko­nać na kon­to:
Byd­go­ska Szko­ła Wyż­sza, Bank Pocz­to­wy S.A. o. Byd­goszcz
78 1320 1117 2057 1722 2000 0007
z ad­no­ta­cją „kurs ORP [ter­min kur­su]”.

Informacje

Do­dat­ko­we in­for­ma­cje są do­stęp­ne pod nu­me­rem te­le­fo­nu 536 956 490.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!