Szkolenie w zakresie OCHRONY RADIOLOGICZNEJ przeznaczone jest dla wszystkich osób wykonujących badania diagnostyczne, zabiegi lub leczenie z zastosowaniem promieniowania jonizującego, a także osób nadzorujących ich wykonywanie. 

Szkolenie jest prowadzone na podstawie art. 33n ust. 3 pkt 2  ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2023.1173) i obejmuje tematykę OCHRONY RADIOLOGICZNEJ PACJENTA.

Szkolenie obejmuje także zagadnienia ochrony radiologicznej personelu, bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych, medycznych zastosowań promieniowania jonizującego oraz metod i procedur badania parametrów technicznych urządzeń radiologicznych.

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje bloki tematyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta (tekst jednolity Dz.U. 2022.851).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują ZAŚWIADCZENIE ukończenia szkolenia przyznające 20 punktów szkoleniowych, ważne przez 5 lat.

Bydgoska Szkoła Wyższa, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz jest wpisana pod nr 12. do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Regulamin szkolenia

  • Uczestnicy szkolenia otrzymują link oraz hasło umożliwiające pobranie i odczytanie pliku ZIP w którym umieszczone są materiały szkoleniowe w formie prezentacji multimedialnych, wykaz materiałów źródłowych oraz dostęp do seminarium umożliwiającego sprawdzenie nabytych wiadomości.
  • Uczestnicy szkolenia otrzymują także informacje o terminach i sposobach kontaktowania się z konsultantami, godziny dyżurów, kontakty e-mailowe oraz telefoniczne.
  • Szkolenie kończy się seminarium prowadzonym przez wykładowców na platformie cyfrowej.
  • W trakcie seminarium uczestnicy szkolenia mogą także sprawdzić stan nabytej wiedzy poprzez interaktywny udział.

Termin najbliższego seminarium

7 grudnia 2023 r. (czwartek)
seminarium – godz. 17.00
test – godz. 19.00

15 grudnia 2023 r. (piątek)
seminarium – godz. 17.00
test – godz. 19.00

16 grudnia 2023 r. (sobota)
seminarium – godz. 10.00
test – godz. 12.00

Cena

259 zł (obejmuje koszt szkolenia, seminarium i zaświadczenia)

Rejestracja

Należy pobrać FORMULARZ ZGŁOSZENIA, wypełnić w komputerze i wraz z kopią potwierdzenia przelewu wysłać jako załącznik na adres szkolenia.​rtg@​gmail.​com

Zaświadczenia

Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia i przyznające 20 punktów szkoleniowych, ważne przez 5 lat, uczestnicy otrzymują drogą mailową po zakończeniu szkolenia.

Wpłaty

Wpłatę za uczest­nic­two w szkoleniu należy do­ko­nać na kon­to:
Byd­go­ska Szko­ła Wyż­sza, Bank Pocz­to­wy S.A. o. Byd­goszcz
78 1320 1117 2057 1722 2000 0007
z ad­no­ta­cją „szkolenie ORP [ter­min szkolenia]”.

Informacje

Do­dat­ko­we in­for­ma­cje są do­stęp­ne pod nu­me­rem te­le­fo­nu 536 956 490.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!