Poizometryczna relaksacja mięśni i inne techniki rozluźniania mięśni i stawów – kwadrat górny i kwadrat dolny

 

Informacje o kursie

 • ter­min: kurs roz­pocz­nie się, gdy uzbie­ra się od­po­wied­nia ilość osób.
 • mo­du­ły:
  kwa­drat gór­ny – 3 dni
  kwa­drat dol­ny – 3 dni
 • ce­na dla stu­den­tów BSW:
  550 zł (mo­duł)
  1100 zł (ca­łość)
 • licz­ba uczest­ni­ków: 9–16 osób
 • pro­wa­dzą­cy: mgr Mi­chał Dy­lew­ski

Układ mię­śnio­wo-po­wię­zio­wy jest de­li­kat­ną, pre­cy­zyj­nie wy­re­gu­lo­wa­ną struk­tu­rą, któ­ra okre­śla funk­cje ca­łe­go ukła­du ru­chu. To stan te­go ukła­du okre­śla po­sta­wę cia­ła, moż­li­wo­ści ru­cho­we, usta­wie­nie ko­ści w sta­wach… a tak­że mo­że wpły­wać na po­wsta­wa­nie do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych. Mię­śnie nad­mier­nie na­pię­te, skró­co­ne, osła­bio­ne czy o zmniej­szo­nym na­pię­ciu po­wo­du­ją dys­funk­cję czę­sto ogól­nie na­zy­wa­ną dys­ba­lan­sem mię­śnio­wym. Aby wal­czyć z tą pa­to­lo­gicz­ną sy­tu­acją te­ra­peu­ta mu­si traf­nie zi­den­ty­fi­ko­wać ro­dzaj za­bu­rze­nia i do­brać od­po­wied­nia for­mę te­ra­pii. Tech­ni­ki ta­kie jak po­izo­me­trycz­na re­lak­sa­cja mię­śni, uwal­nia­nie po­zy­cyj­ne, ha­mo­wa­nie re­cy­pro­kal­ne, skurcz izo­li­tycz­ny, roz­cią­ga­nie, czy róż­ne for­my ma­sa­żu tka­nek mięk­kich ma­ją in­ne me­cha­ni­zmy dzia­ła­nia, są na­kie­ro­wa­ne na róż­ne tkan­ki i na uzy­ska­nie od­mien­nych efek­tów. Słu­chacz pod­czas kur­su za­po­zna­je się z róż­ny­mi for­ma­mi za­bu­rzeń pra­cy ukła­du mię­śnio­wo-po­wię­zio­we­go i ich fi­zjo­lo­gią, uczy się oce­niać ty­po­we dys­funk­cje lo­kal­ne i glo­bal­ne, a tak­że do­bie­rać i wy­ko­ny­wać od­po­wied­nie tech­ni­ki te­ra­peu­tycz­ne. Za­po­zna­je się rów­nież z tak zwa­ny­mi mięk­ki­mi tech­ni­ka­mi te­ra­peu­tycz­ny­mi do­ty­czą­cy­mi krę­go­słu­pa. Zy­sku­je w ten spo­sób wie­dzę i umie­jęt­no­ści, któ­re mo­gą sta­no­wić pod­sta­wę efek­tyw­nej te­ra­pii ze­spo­łów bó­lo­wych i in­nych za­bu­rzeń ukła­du ru­chu.

Kurs obej­mu­je 10 h za­jęć teo­re­tycz­nych i 35 h za­jęć prak­tycz­nych, re­ali­zo­wa­nych w dwóch blo­kach trzy­dnio­wych.

Wy­ma­ga­nia wstęp­ne: Kurs jest for­mą od­płat­ne­go kształ­ce­nia osób peł­no­let­nich, po­sia­da­ją­cych wy­kształ­ce­nie kie­run­ko­we w za­kre­sie fi­zjo­te­ra­pii lub ma­sa­żu lecz­ni­cze­go na po­zio­mie co naj­mniej śred­nim, lub stu­den­tów kie­run­ku fi­zjo­te­ra­pia

Zgłoszenie na kurs
Poizometryczna relaksacja mięśni


  Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie