Intensywnie poszerzający się katalog obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powstanie nowych organów wymaga głębszego poszerzenia wiedzy. Wskazany obszar pozwala na zdobycie umiejętności obejmujących szczegółowe zagadnienia związane z zasadami oraz zarządzaniem problematyką ochrony środowiska, odpowiedzialnością prawną oraz finansowaniem zadań środowiskowych.

Słuchacz studiów podyplomowych pozna system unormowań sektorowych obejmujących ochronę jakości środowiska i prawo emisyjne, ochronę powietrza, gospodarowanie odpadami, wodami oraz prawne zagadnienia ochrony przyrody.

Wykaz przedmiotów:

 • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 • System polskiego prawa środowiskowego
 • Obowiązki i zadania organów administracji publicznej w zakresie środowiskowym
 • Organy środowiskowe
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Finansowanie zadań środowiskowych
 • Gospodarowanie odpadami
 • Ochrona przyrody i formy ochrony przyrody
 • Ochrona powietrza i prawo emisyjne
 • Prawo wodne
 • Środowiskowe dokumenty planistyczne
 • Bezpieczeństwo środowiskowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (samokształcenie)

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!