Intensywnie poszerzający się katalog obowiązków organów jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, w zakresie prawa ochrony środowiska oraz powstanie nowych organów wymaga głębszego poszerzenia wiedzy. Wskazany obszar pozwala na zdobycie umiejętności obejmujących szczegółowe zagadnienia związane z zasadami oraz zarządzaniem problematyką ochrony środowiska, odpowiedzialnością prawną oraz finansowaniem zadań środowiskowych.

Słuchacz studiów podyplomowych pozna system unormowań sektorowych obejmujących ochronę jakości środowiska i prawo emisyjne, ochronę powietrza, gospodarowanie odpadami, wodami oraz prawne zagadnienia ochrony przyrody.

Wykaz przedmiotów:

 • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 • System polskiego prawa środowiskowego
 • Obowiązki i zadania organów administracji publicznej w zakresie środowiskowym
 • Organy środowiskowe
 • Zarządzanie środowiskiem
 • Finansowanie zadań środowiskowych
 • Gospodarowanie odpadami
 • Ochrona przyrody i formy ochrony przyrody
 • Ochrona powietrza i prawo emisyjne
 • Prawo wodne
 • Środowiskowe dokumenty planistyczne
 • Bezpieczeństwo środowiskowe
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (samokształcenie)

Studia podyplomowe obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych i kończą się egzaminem.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!