Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe (nowość)

STUDIA PODYPLOMOWE/RÓWNOLEGŁE DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe mają na celu wieloaspektowe ujęcie praktycznego stosowania  profilaktyki w zarządzaniu kryzysowym oraz działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym w obszarze bezpieczeństwem państwa na płaszczyźnie działań administracji państwowej i samorządowej oraz służb porządku publicznego i ochrony ze szczególnym uwzględnieniem wymagań jakie powinny spełniać osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Cel studiów

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem identyfikacji współczesnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych.

Koszt studiów podyplomowych/równoległych

Koszt  promocyjny dla studenta II stopnia bezpieczeństwa narodowego to 2000 zł (10 rat × 200 zł na II roku studiów)

Zajęcia

Zajęcia równoległe na studiach podyplomowych realizowane są na III i IV semestrze uzupełniających studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe

  • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
  • Psycho i socjotechnika oraz wywieranie wpływu na ludzi w sytuacjach kryzysowych
  • Techniczne i praktyczne aspekty ochrony i ewakuacji w sytuacjach kryzysowych
  • Międzynarodowa współpraca organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
  • Praktyczne uwarunkowania zabezpieczania imprez masowych
  • System policji, służb, straży i inspekcji w przestrzeni bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej
  • Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
  • Antyterroryzm i kontrterroryzm w sytuacjach kryzysowych
  • Elementy bezpieczeństwa cybernetycznego

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!