Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­po­sa­że­nie uczest­ni­ków w wie­dzę i umie­jęt­no­ści po­zwa­la­ją­ce wy­ko­ny­wać za­bie­gi z za­kre­su ko­sme­ty­ki pie­lę­gna­cyj­nej (za­cho­waw­czej), lecz­ni­czej i upięk­sza­ją­cej. Głów­nym ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest przy­go­to­wa­nie naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów pra­cu­ją­cych bez­po­śred­nio z klien­tem w ośrod­kach SPA, Day-SPA, ME­DI-SPA, w ga­bi­ne­tach ko­sme­tycz­nych, cen­trach od­no­wy bio­lo­gicz­nej, uzdro­wi­skach.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ab­sol­wen­tów szkół wyż­szych przede wszyst­kim uczel­ni me­dycz­nych, na­uk o zdro­wiu i ko­sme­to­lo­gii.

Ab­sol­went stu­diów jest przy­go­to­wa­ny do udzie­la­nia po­rad i kon­sul­ta­cji z za­kre­su sze­ro­ko ro­zu­mia­nej ko­sme­to­lo­gii we współ­pra­cy z le­ka­rzem.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Aspek­ty praw­ne w ko­sme­to­lo­gii.
 2. Che­mia ko­sme­tycz­na.
 3. Der­ma­to­lo­gia.
 4. Fi­zjo­te­ra­pia z ele­men­ta­mi me­dy­cy­ny es­te­tycz­nej.
 5. Im­mu­no­lo­gia.
 6. La­se­ro­te­ra­pia.
 7. Me­dy­cy­na fi­zy­kal­na.
 8. Mię­dzy­na­ro­do­wy ry­nek usług w der­ma­to­lo­gii.
 9. No­wo­cze­sna apa­ra­tu­ra SPA i Wel­l­ness.
 10. Pod­sta­wy die­te­ty­ki.
 11. Pod­sta­wy ety­ki.
 12. Pod­sta­wy tok­sy­ko­lo­gii.
 13. Psy­cho­der­ma­to­lo­gia.
 14. Sta­rze­nie i fo­to­sta­rze­nie.
 15. Wpro­wa­dze­nie do en­do­kry­no­lo­gii.

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest na­pi­sa­nie i obro­na pra­cy dy­plo­mo­wej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!