Dynamika rozwoju nowoczesnych technologii, obliguje do proponowania nowych rozwiązań związanych z zastosowaniem elektronicznej administracji, opierającej się na wykorzystaniu technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w administracji publicznej i poza nią.

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań związanych z e-usługami pozwala na optymalizację procesów administracyjnych przy jednoczesnym usprawnieniu organizacyjnym funkcjonowania administracji. E-administracja ma stanowić jeden z elementów wpływających na zachęcenie obywateli do udziału w życiu publicznym i budowania zaufania do funkcjonujących mechanizmów państwa.

E-administracja – studia podyplomowe mają na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem jej realizacji, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Istotnym narzędziem z punktu widzenia wdrażania elektronicznej administracji jest szereg programów propagujących polepszenie działania e- usług w różnych branżach i sektorach. Student poznaje podstawowe metody, techniki, systemy teleinformatyczne wykorzystywane w administracji – kierowanie administracją za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych platformy (profil zaufany, elektroniczny obieg dokumentów, dostępne usługi, elektroniczny podpis,), nabywa umiejętność rozpoznawania potrzeb cyfrowych urzędu (kierunki rozwoju informatyzacji w administracji i samorządzie, zarządzanie dokumentami i pracami w urzędzie), zna obsługę systemów operacyjnych urzędu, tworzenia i zabezpieczania baz danych,  potrafi projektować proste systemy typowe dla administracji, potrafi tworzyć i planować (e-usługi związane z bankowością, e-usługi w obszarach pracy i nauki, e-zdrowie, e-sąd, e-recruitment), zdobywa kompetencje cyfrowe (wykluczenie cyfrowe, e-szkoła, kompetencje urzędników).

Adresaci studiów

Stu­dia ad­re­so­wa­ne są do osób za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką opty­ma­li­za­cji za­rzą­dza­nia i pla­no­wa­nia łań­cu­chów do­staw, któ­re ma­ją ukoń­czo­ne stu­dia I lub II stop­nia na kie­run­kach tech­nicz­nych i ad­mi­ni­stra­cyj­nych a tak­że pra­cow­ni­cy dzia­łów za­opa­trze­nia, pro­duk­cji, dys­try­bu­cji, lo­gi­sty­ki.

Ab­sol­wen­ci po­sia­da­ją umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­ją­ce im za­trud­nie­nie na sta­no­wi­skach kie­row­ni­ków ope­ra­cyj­nych oraz ja­ko spe­cja­li­stów ds. za­rzą­dza­nia pro­ce­sa­mi w łań­cu­chach do­staw przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych, han­dlo­wych, usłu­go­wych a tak­że w jed­nost­kach sek­to­ra pu­blicz­ne­go i fir­mach trans­por­to­wych.

Forma studiów

 • Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
 • Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Odpowiedzialność e-urzędnika
 • E-government
 • Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych
 • Bezpieczeństwo danych w systemach teleinformatycznych
 • Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • E-usługi w administracji
 • Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
 • E-PUAP i inne platformy elektroniczne w realizacji usług publicznych
 • Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji
 • Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (samokształcenie)

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!