E-administracja

Dynamika rozwoju nowoczesnych technologii, obliguje do proponowania nowych rozwiązań związanych z zastosowaniem elektronicznej administracji, opierającej się na wykorzystaniu technologii informatycznych oraz telekomunikacyjnych w administracji publicznej i poza nią.

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań związanych z e- usługami pozwala na optymalizację procesów administracyjnych przy jednoczesnym usprawnieniu organizacyjnym funkcjonowania administracji. E- administracja ma stanowić jeden z elementów wpływających na zachęcenie obywateli do udziału w życiu publicznym i budowania zaufania do funkcjonujących mechanizmów państwa.

E- administracja  – studia podyplomowe mają na celu wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii komunikacyjnych. Podstawowym celem jej realizacji, jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do wdrażania i realizowania usług administracji publicznej z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych.

Istotnym narzędziem z punktu widzenia wdrażania elektronicznej administracji jest szereg programów propagujących polepszenie działania e- usług w różnych branżach i sektorach. Student poznaje podstawowe metody, techniki, systemy teleinformatyczne wykorzystywane w administracji –  kierowanie administracją za pośrednictwem elektronicznej platformy usług publicznych platformy (profil zaufany, elektroniczny obieg dokumentów, dostępne usługi, elektroniczny podpis,), nabywa umiejętność rozpoznawania potrzeb cyfrowych urzędu (kierunki rozwoju informatyzacji w administracji i samorządzie, zarządzanie dokumentami i pracami w urzędzie), zna obsługę systemów operacyjnych urzędu, tworzenia i zabezpieczania baz danych,  potrafi projektować proste systemy typowe dla administracji, potrafi tworzyć i planować (e- usługi związane z bankowością, e- usługi w obszarach pracy i nauki, e- zdrowie, e- sąd, e- recruitment), zdobywa kompetencje cyfrowe (wykluczenie cyfrowe, e- szkoła, kompetencje urzędników).

Wykaz przedmiotów:

Dokumenty elektroniczne i ich bezpieczeństwo
Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Odpowiedzialność e-urzędnika
E-government
Metody identyfikacji użytkowników elektronicznych usług publicznych
Bezpieczeństwo danych w systemach teleinformatycznych
Podstawy prawne informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
E-usługi w administracji
Elektroniczny system zarządzania dokumentami w administracji publicznej
E-PUAP i inne platformy elektroniczne w realizacji usług publicznych
Europejskie i krajowe strategie, programy i plany rozwoju społeczeństwa informacyjnego i elektronicznej administracji
Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym
Seminarium dyplomowe
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego (samokształcenie)

 

Studia podyplomowe obejmują 260 godzin zajęć dydaktycznych i kończą się egzaminem.