Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest pod­nie­sie­nie wie­dzy i kwa­li­fi­ka­cji w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa zdro­wot­ne­go lud­no­ści. Stu­dia sta­no­wią prak­tycz­ne roz­sze­rze­nie ak­tu­al­nych prze­pi­sów ustaw sze­ro­ko ro­zu­mia­nej hi­gie­ny jak i dzia­łal­no­ści prze­ciw­e­pi­de­micz­nej w za­kre­sie cho­rób za­kaź­nych i pa­so­żyt­ni­czych.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ab­sol­wen­tów stu­diów wyż­szych kie­run­ku: le­kar­skie­go, pie­lę­gniar­stwa, che­mii, bio­lo­gii, fi­zy­ki, far­ma­cji, zdro­wia pu­blicz­ne­go, die­te­ty­ki, fi­zjo­te­ra­pii, ko­sme­to­lo­gii, bu­dow­nic­twa, bio­tech­no­lo­gii, tech­no­lo­gii żyw­no­ści, ana­li­ty­ki me­dycz­nej, ana­li­ty­ki mi­kro­bio­lo­gicz­nej, pro­mo­cji zdro­wia oraz in­nych kie­run­ków stu­diów po uprzed­nim uzy­ska­niu zgo­dy kie­row­ni­ka stu­diów po­dy­plo­mo­wych. W szcze­gól­no­ści kie­ro­wa­ne są do pra­cow­ni­ków jed­no­stek Pań­stwo­wej In­spek­cji Sa­ni­tar­nej, któ­rzy chcą po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę oraz zy­skać kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­ją­ce mię­dzy in­ny­mi awans za­wo­do­wy. Po­nad­to stu­dia prze­zna­czo­ne są dla pra­cow­ni­ków ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, w tym tak­że sa­mo­rzą­do­wej, a  zwłasz­cza wy­dzia­łów za­rzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, pod­mio­tów zdro­wot­nych i oświa­to­wych. Ad­re­sa­ta­mi stu­dium mo­gą być tak­że pra­cow­ni­cy firm z prze­my­słu spo­żyw­cze­go za­in­te­re­so­wa­ni po­sze­rza­niem spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy z za­kre­su bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści oraz oso­by za­in­te­re­so­wa­ne sa­mo­do­sko­na­le­niem i pod­no­sze­niem wła­snych kwa­li­fi­ka­cji.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

Pro­gram stu­diów prze­wi­du­je za­po­zna­nie słu­cha­czy ze szcze­gól­ny­mi ele­men­ta­mi wie­dzy w za­kre­sie:

 1. Ba­dań la­bo­ra­to­ryj­nych w dzia­łal­no­ści in­spek­cyj­nej.
 2. Fi­nan­so­wa­nia jed­no­stek bu­dże­to­wych.
 3. Kon­tro­li i po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go w in­spek­cji sa­ni­tar­nej.
 4. Nad­zo­ru nad wa­run­ka­mi hi­gie­ny śro­do­wi­ska do­ty­czą­cy­mi ja­ko­ści wo­dy prze­zna­czo­nej do spo­ży­cia w ką­pie­li­skach, ba­se­nach oraz obiek­tach uży­tecz­no­ści pu­blicz­nej.
 5. Nad­zo­ru nad wa­run­ka­mi ra­dia­cyj­ny­mi w śro­do­wi­sku.
 6. Nad­zo­ru nad wa­run­ka­mi śro­do­wi­ska pra­cy w za­kła­dach pra­cy.
 7. Nad­zo­ru nad wa­run­ka­mi zdro­wot­ny­mi żyw­no­ści, ży­wie­nia, ma­te­ria­ła­mi do kon­tak­tu z żyw­no­ścią oraz ko­sme­ty­ka­mi.
 8. Nad­zo­ru sa­ni­tar­ne­go nad pla­ców­ka­mi opie­ki, na­ucza­nia, wy­cho­wa­nia oraz wy­po­czyn­ku i re­kre­acji.
 9. Oświa­ty i pro­mo­cji zdro­wia.
 10. Pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści prze­ciw­e­pi­de­micz­nej cho­rób za­kaź­nych i pa­so­żyt­ni­czych.
 11. Sys­te­mu za­rzą­dza­nia ja­ko­ścią.
 12. Za­po­bie­gaw­cze­go nad­zo­ru sa­ni­tar­ne­go.

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest na­pi­sa­nie i obro­na pra­cy dy­plo­mo­wej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!