PROMOCJA !!!
STUDIA PODYPLOMOWE/RÓWNOLEGŁE DLA STUDENTÓW/ABSOLWENTÓW BSW

*Studia równoległe jest to system studiów dualnych umożliwiających absolwentowi studiów I stopnia, realizację studiów podyplomowych w czasie trwania studiów II stopnia lub dla cyklu studiów 5-letnich odbywanie zajęć z zakresu studiów podyplomowych na IX, X semestrze magisterskim.

Integracja sensoryczna

Rozszerza kwalifikacje fizjoterapeuty o obszar wspomagania dziecka od 3 do 9 roku życia w zakresie diagnozy i terapii sensorycznej

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 3

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest zaprogramowanie projektu edukacyjnego w formie diagnozy dziecka w zakresie zaburzeń sensorycznych.

Ukończenie kierunku umożliwia pracę w:

  • jednostkach usługowych terapii i diagnozy sensorycznej,
  • przedszkolach, szkołach masowych, specjalnych, ośrodkach specjalistycznych podległych Ministrowi
    Nauki i Edukacji (konieczne posiadanie kwalifikacji pedagogicznych studia podyplomowe BSW),
  • jednostkach opieki medycznej,
  • założenie własnej działalności gospodarczej; diagnostyczno-terapeutycznej

Oferta dla studentów kierunków:

  • fizjoterapia
  • pielęgniarstwo

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!