Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy, bę­dą­cych ofi­ce­ra­mi lub pod­ofi­ce­ra­mi w służ­bach mun­du­ro­wych a tak­że oso­by za­in­te­re­so­wa­ne służ­bą w ta­kich jed­nost­kach, do ob­ję­cia sta­no­wisk służ­bo­wych w dzia­łach i pio­nach lo­gi­stycz­nych. Stu­dia sta­no­wią przy­go­to­wa­nie do wy­ko­ny­wa­nia głów­nych za­dań ko­mó­rek lo­gi­stycz­nych w ta­kich służ­bach jak woj­sko i po­li­cja, do ja­kich na­le­ży mię­dzy in­ny­mi pro­wa­dze­nie go­spo­dar­ki ma­te­ria­ło­wo-tech­nicz­nej, ko­or­dy­no­wa­nie dzia­łal­no­ści in­we­sty­cyj­nej, re­mon­to­wej i ob­ro­tu nie­ru­cho­mo­ścia­mi, a tak­że pro­wa­dze­nie po­stę­po­wań ad­mi­ni­stra­cyj­nych.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla mun­du­ro­wych oraz cy­wil­nych pra­cow­ni­ków służb, pra­cu­ją­cych w pio­nach i ko­mór­kach lo­gi­stycz­nych od­po­wia­da­ją­cych za za­opa­trze­nie, ma­ga­zy­no­wa­nie i dys­try­bu­cję dóbr istot­nych z punk­tu wi­dze­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ca­łych pod­mio­tów. Stu­dia są tak­że ofer­tą dla pra­cow­ni­ków ko­mó­rek lo­gi­stycz­nych, któ­rzy swo­je prak­tycz­ne do­świad­cze­nia chcą uzu­peł­nić o ak­tu­al­ną wie­dzę o roz­wo­ju lo­gi­sty­ki oraz osób, któ­re chcą pod­jąć pra­cę na sta­no­wi­skach zwią­za­nych z lo­gi­sty­ką. Ad­re­sa­ta­mi stu­diów mo­gą być tak­że przed­sta­wi­cie­le ka­dry za­rzą­dza­ją­cej śred­nie­go szcze­bla, za­in­te­re­so­wa­ni po­sze­rze­niem wie­dzy oraz oso­by za­in­te­re­so­wa­ne sa­mo­do­sko­na­le­niem i pod­no­sze­niem wła­snych kwa­li­fi­ka­cji.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

Pro­gram stu­diów obej­mu­je za­po­zna­nie słu­cha­czy z teo­re­tycz­ną jak i prak­tycz­ną wie­dzą na te­mat lo­gi­sty­ki ro­zu­mia­nej ja­ko pro­ces pla­no­wa­nia, re­ali­zo­wa­nia i kon­tro­lo­wa­nia spraw­ne­go i efek­tyw­ne­go eko­no­micz­nie prze­pły­wu to­wa­rów, ma­te­ria­łów i in­nych wy­ro­bów za­bez­pie­cza­ją­cych pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie fir­my, przed­się­bior­stwa lub in­nej jed­nost­ki. W ra­mach stu­diów słu­cha­cze bę­dą mie­li oka­zję za­zna­jo­mić się z za­sa­da­mi or­ga­ni­za­cji pio­nów lo­gi­stycz­nych od­po­wia­da­ją­cych za dzia­ła­nia służb mun­du­ro­wych. Słu­cha­cze po­zna­ją in­no­wa­cyj­ne me­to­dy or­ga­ni­zo­wa­nia za­opa­trze­nia, ma­ga­zy­no­wa­nia, trans­por­tu i dys­try­bu­cji we­wnątrz jed­no­stek pla­no­wa­nia oraz efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia za­pa­sa­mi co jest nie­zwy­kle istot­ne z punk­tu wi­dze­nia funk­cjo­no­wa­nia da­nej jed­nost­ki lub służ­by.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

 

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!