Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest za­po­zna­nie słu­cha­czy z pro­ble­ma­ty­ką ochro­ny da­nych oso­bo­wych, ta­jem­nic pań­stwo­wych, za­wo­do­wych, w fir­mach i przed­się­bior­stwach, jak rów­nież in­nych, któ­re chro­nio­ne są przez obo­wią­zu­ją­ce pra­wo. Słu­cha­cze w cza­sie kształ­ce­nia za­po­zna­ją się ze środ­ka­mi i me­to­da­mi ochro­ny in­for­ma­cji i da­nych oso­bo­wych.

Stu­dia te ma­ją na ce­lu przy­go­to­wa­nie słu­cha­czy do zdo­by­wa­nia do­ku­men­tów i cer­ty­fi­ka­tów w za­kre­sie bez­pie­czeń­stwa, prze­wi­dzia­nych w naj­now­szych prze­pi­sach praw­nych, oraz uzy­ska­nie od­po­wied­nich umie­jęt­no­ści do­ty­czą­cych ochro­ny da­nych oso­bo­wych i do­ku­men­tów.

Stu­dium po­dy­plo­mo­we po­zwa­la zdo­być wie­dzę prak­tycz­ną i teo­re­tycz­ną ko­niecz­ną do pra­cy na sta­no­wi­skach ad­mi­ni­stra­to­rów bez­pie­czeń­stwa in­for­ma­cji, peł­no­moc­ni­ków do spraw ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych, kie­row­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych i in­nych pra­cow­ni­ków pio­nów ochro­ny.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla:

  1. ab­sol­wen­tów wyż­szych uczel­ni, z ob­sza­ru na­uk spo­łecz­nych i hu­ma­ni­stycz­nych, m. in. bez­pie­czeń­stwo na­ro­do­we, bez­pie­czeń­stwo we­wnętrz­ne, ad­mi­ni­stra­cja itp.,
  2. pra­cow­ni­ków i kie­row­ni­ków kan­ce­la­rii taj­nych i in­nych pra­cow­ni­ków pio­nów ochro­ny,
  3. peł­no­moc­ni­ków ds. ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych,
  4. osób od­po­wie­dzial­nych za au­dyt da­nych oso­bo­wych, wdro­że­nie sys­te­mu ochro­ny da­nych oso­bo­wych w przed­się­bior­stwie,
  5. ad­mi­ni­stra­to­rów da­nych oso­bo­wych, ad­mi­ni­stra­to­rów bez­pie­czeń­stwa in­for­ma­cji, peł­no­moc­ni­ków ochro­ny oraz osób za­mie­rza­ją­cych peł­nić po­dob­ne funk­cje,
  6. pra­cow­ni­ków za­trud­nio­nych w ko­mór­kach od­po­wie­dzial­nych za spra­wy per­so­nal­ne,
  7. praw­ni­ków sto­su­ją­cych usta­wy o ochro­nie da­nych oso­bo­wych i in­for­ma­cji nie­jaw­nych,
  8. pra­co­daw­ców,
  9. pod­mio­tów zaj­mu­ją­cych się ochro­ną da­nych oso­bo­wych i in­for­ma­cji nie­jaw­nych.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

Pro­gram stu­diów obej­mu­je za­kres wie­dzy ukie­run­ko­wa­ny na prak­tycz­ny wy­miar po­szcze­gól­nych je­go ele­men­tów. Re­ali­zo­wa­ne za­gad­nie­nia obej­mu­ją: ele­men­ty ad­mi­ni­stra­cji, jak rów­nież pra­wo ochro­ny in­for­ma­cji nie­jaw­nych. W cza­sie za­jęć o cha­rak­te­rze prak­tycz­nym ana­li­zie pod­da­ne zo­sta­ną kla­sy­fi­ka­cje in­for­ma­cji nie­jaw­nych, oraz za­sa­dy po­stę­po­wa­nia w spra­wie wy­da­nia po­świad­cze­nia bez­pie­czeń­stwa. Cha­rak­te­ry­sty­ce pod­da­ne zo­sta­ną me­to­dy oraz spo­so­by dzia­ła­nia or­ga­nów służ­by bez­pie­czeń­stwa, za­da­nia oraz obo­wiąz­ki służb i in­sty­tu­cji bez­pie­czeń­stwa, któ­re za­pew­nia­ją bez­pie­czeń­stwo oso­bo­we. Stu­dia obej­mu­ją swo­im za­kre­sem waż­ne aspek­ty or­ga­ni­za­cji kan­ce­la­rii taj­nej, bez­pie­czeń­stwa te­le­in­for­ma­tycz­ne i go­spo­dar­cze­go, ewi­den­cji i udo­stęp­nia­nia da­nych, ar­chi­wi­za­cji i po­stę­po­wa­nia z ma­te­ria­ła­mi ar­chi­wal­ny­mi oraz pra­wo na­ro­do­we­go za­so­bu ar­chi­wal­ne­go.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

 

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!