Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest udo­sko­na­le­nie umie­jęt­no­ści oraz po­sze­rze­nie wie­dzy teo­re­tycz­nej w za­kre­sie pro­ble­ma­ty­ki or­ga­ni­za­cji i za­rzą­dza­nia w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej. Pro­po­no­wa­ne przed­mio­ty od­zwier­cie­dla­ją aspek­ty za­rzą­dza­nia w wy­bra­nej jed­no­st­ce ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla ka­dry kie­row­ni­czej wszyst­kich szcze­bli i funk­cji wy­bra­nej jed­nost­ki ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, a więc dla osób kie­ru­ją­cych mniej­szy­mi bądź więk­szy­mi ze­spo­ła­mi pra­cow­ni­czy­mi, a tak­że osób zaj­mu­ją­cych się dzia­łal­no­ścią ka­dro­wą.

Ab­sol­went stu­diów bę­dzie po­sia­dał ak­tu­al­ną wie­dzę na te­mat or­ga­ni­za­cji i za­rzą­dza­nia, bę­dzie rów­nież po­tra­fił ko­rzy­stać z kon­kret­nych me­tod i na­rzę­dzi nie­zbęd­nych do sto­so­wa­nia w prak­ty­ce za­rzą­dza­nia. Kry­te­ria­mi do­bo­ru oma­wia­nych za­gad­nień bę­dzie ich ak­tu­al­ność i prak­tycz­na przy­dat­ność.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Aser­tyw­ność.
 2. Au­to­pre­zen­ta­cja.
 3. Elek­tro­nicz­na ad­mi­ni­stra­cja.
 4. Kon­tro­la i au­dyt we­wnętrz­ny w ad­mi­ni­stra­cji.
 5. Nor­my współ­cze­sne i war­to­ści sty­mu­lu­ją­ce pra­cow­ni­ków.
 6. Or­ga­ni­za­cja cza­su pra­cy.
 7. Pod­sta­wy pra­wa.
 8. Pod­sta­wy za­rzą­dza­nia i do­brej or­ga­ni­za­cji.
 9. Pra­wo ad­mi­ni­stra­cyj­ne dla ad­mi­ni­stra­cji sa­mo­rzą­do­wej.
 10. Pra­wo go­spo­dar­cze.
 11. Pra­wo kon­sty­tu­cyj­ne.
 12. Sty­le kie­ro­wa­nia.
 13. Sys­tem mo­ty­wa­cyj­ny pra­cow­ni­ków.
 14. Za­ry­sy pra­wa eu­ro­pej­skie­go.
 15. Za­rzą­dza­nie fi­nan­sa­mi pu­blicz­ny­mi i roz­wój re­gio­nal­ny.
 16. Za­rzą­dza­nie ja­ko­ścią w ad­mi­ni­stra­cji.
 17. Za­rzą­dza­nie ka­dra­mi w ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej.
 18. Za­rzą­dza­nie kon­flik­tem w or­ga­ni­za­cji.
 19. Za­rzą­dza­nie pro­jek­ta­mi i fun­du­sza­mi UE.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

 

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!