Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest za­po­zna­nie z pro­ble­ma­ty­ką funk­cjo­no­wa­nia pod­mio­tów opie­ki zdro­wot­nej w Pol­sce oraz omó­wie­nie no­wo­cze­snych me­tod za­rzą­dza­nia uspraw­nia­ją­cych funk­cjo­no­wa­nie tych pla­có­wek. Stu­dia przy­go­to­wu­ją do peł­nie­nia funk­cji kie­row­ni­czych w od­nie­sie­niu do or­ga­ni­za­cji jed­no­stek opie­ki zdro­wot­nej oraz za­rzą­dza­nia ni­mi w opar­ciu o obo­wią­zu­ją­ce re­gu­la­cje praw­ne. Pro­gram po­ru­sza za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji sys­te­mu ochro­ny zdro­wia w  Pol­sce oraz praw­nych aspek­tów funk­cjo­no­wa­nia jed­no­stek opie­ki zdro­wot­nej.

Adresaci studiów

Stu­dia po­dy­plo­mo­we prze­zna­czo­ne są dla osób peł­nią­cych lub przy­go­to­wu­ją­cych się do spra­wo­wa­nia funk­cji kie­row­ni­czych w sek­to­rze pu­blicz­nym i nie­pu­blicz­nym opie­ki zdro­wot­nej, in­sty­tu­cjach zwią­za­nych ze zdro­wiem pu­blicz­nym, ubez­pie­cze­nia­mi zdro­wot­ny­mi, zdro­wiem śro­do­wi­sko­wym oraz wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką za­rzą­dza­nia w ochro­nie zdro­wia.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych, na zjaz­dach pro­wa­dzo­nych raz w mie­sią­cu, w so­bo­ty i nie­dzie­le.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

Pro­gram stu­diów obej­mu­je teo­re­tycz­ną i prak­tycz­ną wie­dzę z za­kre­su za­rzą­dza­nia i kie­ro­wa­nia pod­mio­ta­mi opie­ki zdro­wot­nej. Pro­gram po­ru­sza za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce oce­ny ja­ko­ści w ochro­nie zdro­wia w Pol­sce i jej pod­sta­wo­wych za­ło­żeń. Słu­cha­cze po­dy­plo­mo­wych stu­diów zdo­bę­dą nie­zbęd­ne przy­go­to­wa­nie z za­kre­su roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów or­ga­ni­za­cyj­nych, pla­no­wa­nia stra­te­gii roz­wo­jo­wej, spraw­ne­go po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji oraz sku­tecz­ne­go kie­ro­wa­nia ze­spo­ła­mi pra­cow­ni­ków.

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Akre­dy­ta­cja jed­no­stek lecz­ni­czych.
 2. Ety­ka ma­na­ge­ra ochro­ny zdro­wia.
 3. Mar­ke­ting usług w ochro­nie zdro­wia.
 4. Pra­wo w ochro­nie zdro­wia.
 5. Pu­blic re­la­tions w ochro­nie zdro­wia.
 6. Re­je­stra­cja za­kła­dów lecz­ni­czych.
 7. Stra­te­gia dzia­ła­nia na ryn­ku usług me­dycz­nych.
 8. Usta­wa o za­mó­wie­niach pu­blicz­nych.
 9. Za­rzą­dza­nie przez ja­kość.
 10. Za­rzą­dza­nie ry­zy­kiem w dzia­łal­no­ści pod­mio­tów me­dycz­nych.
 11. Za­rzą­dza­nie stra­te­gicz­ne.
 12. Za­sa­dy fi­nan­so­wa­nia i roz­li­cza­nia świad­czeń zdro­wot­nych w Pol­sce.

Warunki ukończenia studiów

Wa­run­kiem ukoń­cze­nia stu­diów jest na­pi­sa­nie i obro­na pra­cy dy­plo­mo­wej.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!