Cel studiów

Naszym celem jest pokazanie jak różnorodna jest osteopatia i jak ogromne zastosowanie może mieć w leczeniu pacjentów, a to wszystko zgodnie z filozofią jej twórcy – A.T. Stilla.
Łączymy dwa modele edukacji strukturalny oraz funkcjonalny.
Kładziemy duży nacisk zarówno na przygotowanie typowo medyczne (patologia, semiologia, badanie kliniczne, diagnostyka różnicowa), jak również na szerokie zastosowanie osteopatii w praktyce, wykorzystując szeroki wachlarz technik klasycznych, strukturalnych i funkcjonalnych.
Łączymy wiedzę opartą na badaniach naukowych (EBM) z bogatym empirycznym doświadczeniem praktycznym wielu nauczycieli z całej Europy.
Skupiamy się w sposób szczególny na nauczaniu i wyuczeniu przyszłych osteopatów. Kładziemy nacisk na wszystkie aspekty przygotowania do wykonania tego zawodu. Naszym celem jest kompleksowe przygotowanie naszych podopiecznych do wykonywania swojej pracy. Skupiamy się na pracy klinicznej, która to łączy wszystkie filary pracy osteopatycznej.
Aby zostać osteopatą, trzeba posiadać niezbędną wiedzę, długą praktykę, odpowiednie podejście, a do tego również i stosowne kwalifikacje. Tylko dzięki temu można znaleźć pracę w tym zawodzie, a następnie rozpocząć prywatną praktykę osteopatyczną. Osteopatia to kierunek, który specjalizuje się w kształceniu osób, które właśnie tego typu metody leczenia pragną oferować swoim pacjentom.
Program nauczania realizować będą specjaliści osteopatii z całej Europy oraz Kanady.
Zajęcia prowadzone są w języku obcym z tłumaczeniem konsekutywnym.

Adresaci studiów

Studia skierowane są do: fizjoterapeutów, lekarzy lub specjalistów wykonujących zawód medyczny.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych. Zjazdy pro­wa­dzo­ne są raz w mie­sią­cu od piątku do niedzieli.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 3

Program studiów

Słuchacze zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

 1. Osteopatyczne podejście do stresu i układu odpornościowego
 2. BLT
 3. Osteopatia w pediatrii
 4. Embriologia w osteopatii
 5. Psychosomatyka oraz Osteopatia Cranio Sakralna
 6. Układ stomatognatyczny
 7. Osteopatia w ginekologii oraz leczenie kobiet ciężarnych
 8. Neurologia i Fizjologia w Osteopatii
 9. Fizjologia i Endokrynologia w Osteopatii
 10. Integracja i Diagnostyka różnicowa – zajęcia kliniczne z pacjentami

Koszt studiów

Opłata rekrutacyjna: 150 zł na konto numer 07 1320 1117 2057 1722 2000 0024
Czesne: 3600 zł (płatne w 10 ratach na indywidualny numer konta nadany po podpisaniu umowy o kształcenie)
Opłata za przygotowanie i wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych: 30 zł (płatne na indywidualny numer konta nadany po podpisaniu umowy o kształcenie)

Rekrutacja

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe:

 • dokonuje rejestracji elektronicznej przez stronę internetową na wybrany kierunek studiów podyplomowych
 • po rejestracji dokonuje wpłaty opłaty rekrutacyjnej w kwocie 150 zł na wygenerowany w czasie rekrutacji numer konta bankowego

składa w Biurze Rekrutacji komplet następujących dokumentów:

 • wydrukowany z uczelnianego systemu elektronicznego i podpisany formularz zgłoszeniowy,
 • kopię oryginału lub odpisu dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów – studia I lub II stopnia/ studiów jednolitych magisterskich (oryginał dokumentu do wglądu)/ lub zaświadczenie (w przypadku słuchaczy STILL ACADEMY of Osteopathy), że została zakwalifikowana na ostatni rok nauki,
 • notatka z dokumentu tożsamości (oryginał do wglądu)
 • 2 aktualne jednakowe fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Na podstawie złożonych dokumentów biuro rekrutacji przygotowuje decyzję o przyjęciu na studia oraz wysyła tradycyjną drogą pocztową powiadomienie o przyjęciu na studia i zaproszenie do podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

Podczas podpisania umowy o kształcenie (indywidualnie z każdym ze słuchaczy), słuchacz otrzymuje oprócz jednego egzemplarza umowy, wykaz zajęć realizowanych w czasie studiów, harmonogram opłat za studia oraz indywidualny numer konta bankowego, na który powinno być wpłacane czesne.

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!