Cel studiów

Ce­lem stu­diów po­dy­plo­mo­wych jest wy­kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cji nie­zbęd­nych do spraw­ne­go i kosz­to­wo-efek­tyw­ne­go za­rzą­dza­nia łań­cu­chem do­staw oraz re­la­cja­mi mię­dzy wszyst­ki­mi part­ne­ra­mi wcho­dzą­cy­mi w je­go skład. Waż­nym aspek­tem jest roz­wi­nię­cie zrów­no­wa­żo­ne­go po­dej­ścia do pro­ce­sów za­cho­dzą­cych w łań­cu­chu. Pro­gram stu­diów obej­mu­je naj­now­szą wie­dzę o wszyst­kich pro­ce­sach za­cho­dzą­cych w łań­cu­chach do­staw, od­no­szą­cych się do za­rzą­dza­nia i pla­no­wa­nia wie­lo­kie­run­ko­we­go prze­pły­wu to­wa­rów, pro­duk­tów, usług, in­for­ma­cji i środ­ków fi­nan­so­wych.

Adresaci studiów

Stu­dia ad­re­so­wa­ne są do osób za­in­te­re­so­wa­nych pro­ble­ma­ty­ką opty­ma­li­za­cji za­rzą­dza­nia i pla­no­wa­nia łań­cu­chów do­staw, któ­re ma­ją ukoń­czo­ne stu­dia I lub II stop­nia na kie­run­kach tech­nicz­nych i ad­mi­ni­stra­cyj­nych a tak­że pra­cow­ni­cy dzia­łów za­opa­trze­nia, pro­duk­cji, dys­try­bu­cji, lo­gi­sty­ki.

Ab­sol­wen­ci po­sia­da­ją umie­jęt­no­ści i kom­pe­ten­cje umoż­li­wia­ją­ce im za­trud­nie­nie na sta­no­wi­skach kie­row­ni­ków ope­ra­cyj­nych oraz ja­ko spe­cja­li­stów ds. za­rzą­dza­nia pro­ce­sa­mi w łań­cu­chach do­staw przed­się­biorstw pro­duk­cyj­nych, han­dlo­wych, usłu­go­wych a tak­że w jed­nost­kach sek­to­ra pu­blicz­ne­go i fir­mach trans­por­to­wych.

Forma studiów

Kształ­ce­nie re­ali­zo­wa­ne jest w sys­te­mie stu­diów nie­sta­cjo­nar­nych w formie zajęć on-line.

Czas trwania studiów

Licz­ba se­me­strów: 2
Licz­ba go­dzin: 200

Program studiów

W pro­gra­mie stu­diów re­ali­zo­wa­ne bę­dą za­gad­nie­nia:

 1. Go­spo­dar­ka ma­te­ria­ło­wa i lo­gi­sty­ka od­wrot­na.
 2. In­fra­struk­tu­ra lo­gi­stycz­na.
 3. Kon­tro­ling ope­ra­cyj­ny i stra­te­gicz­ny.
 4. Na­rzę­dzia IT w za­rzą­dza­niu łań­cu­chem do­staw.
 5. Pod­sta­wy za­rzą­dza­nia łań­cu­cha­mi do­staw w prak­ty­ce.
 6. Pro­jek­to­wa­nie łań­cu­chów do­staw.
 7. Stan­dar­dy ja­ko­ści w łań­cu­chu do­staw, six sig­ma.
 8. Struk­tu­ra łań­cu­chów do­staw.
 9. Wy­szczu­plo­ne za­rzą­dza­nie łań­cu­cha­mi do­staw.
 10. Za­rzą­dza­nie pro­ce­sem pro­duk­cji.
 11. Za­rzą­dza­nie re­la­cja­mi w łań­cu­chu do­staw.
 12. Za­rzą­dza­nie stra­te­gicz­ne.
 13. Zin­te­gro­wa­ne łań­cu­chy do­staw.
 14. Zrów­no­wa­żo­ne łań­cu­chy do­staw.

Zakończenie studiów

Studia kończą się egzaminem dyplomowym zdawanym stacjonarnie (w budynku Uczelni).

 

Jesteś zainteresowany naszą uczelnią? Czekamy na Ciebie!